Obec Žehuň
obecŽehuň

Vydání cestovního dokladu

Cestovní doklady

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání cestovního dokladu
 2. Základní informace k životní situaci
  Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic přes hraniční přechod.

  Cestovní pas se vydává:
  • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
  • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
  • dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

  Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů anebo do 24 hodin pracovního dne - jde o cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let pro dospělé a s dobou platnosti 5 let pro občany do 15 let.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O vydání cestovního pasu žádá
  • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
  • za občana, jehož svéprávnost  je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti o vydání cestovního pasu:
  • Žádost se nepodává v listinné podobě, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz,
  • Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit.

  Převzetí cestovního pasu:

  Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

  • občan starší 15 let,

  • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

  • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

  • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti o vydání cestovního pasu (viz bod 5).
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o vydání cestovního pasu se podává:
  • v České republice u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, , v hlavním městě  Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů, dále u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,
  • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.

  Převzetí cestovního pasu:
  • cestovní pas vydaný ve lhůtě do 30 dnů lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu, nebo u úřadu, který občan uvede na žádosti,

  • cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra

  . cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra

  . cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti, zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím  vedoucího honorárního konzulárního úřadu

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou - Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz, doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. Pro Městský úřad Kolín je tímto úřadem Krajský úřad Středočeského kraje. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství. Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: originál rodného listu nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno.
 8. Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí.
 9. Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost  byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí.
 10. • Odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  viz bod 6
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • vydání cestovního pasu 600 Kč,
  občanům mladším 15 let 100 Kč,
  • žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácených lhůtách 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne, jde o cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let pro dospělé a 5 let pro děti do 15 let.
  Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou a to při podání žádosti o cestovní pas.

  Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách:

  Vydání cestovního pasu  ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

  při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 6 000,-Kč

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 4 000,-Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 2 000,-Kč

  Občanům mladším 15 let

  . při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 2 000,-Kč

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1 500,-Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 500,- Kč

  Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

  . při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 3 000,-Kč

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 2 000,-Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000,-Kč

  při podání a převzetí

  . u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 3 000,-Kč

  občanům mladším 15 let

  . při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000,-Kč

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,-Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 500,-Kč

  při podání a převzetí

  . u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1 000,-Kč

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení je občan, kterému má být cestovní pas vydán. V zákonem stanovených případech je v řízení zastupován (viz bod 5, 6).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Každý, kdo žádá o vydání cestovního dokladu, musí prokázat pravdivost údajů uváděných v žádosti. Doklady předkládané k vydání cestovního dokladu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Předkládá-li občan matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je povinen předložit doklad vydaný zvláštní matrikou, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání žádosti zákon o cestovních dokladech nepřipouští.
 17. Popis byl naposledy aktualizován
 18. 31.12.2018
 19. Datum konce platnosti popisu
 20. Odkaz na zdroj https://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-spravnich-cinnosti-a-prestupku/zivotni-situace/4832-vydani-cestovniho-dokladu.html
Datum vložení: 24. 8. 2022 11:29
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 11:44
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 4 °C
zataženo, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 3.96m/s
tlak1004hPa
vlhkost64%

Svátek

Svátek má Dorota

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček