Obec Žehuň
obecŽehuň

Škola

Základní a mateřská škola v Žehuni má vlastní webové stránky https://www.zszehun.cz/

Základní a mateřská škola - současnost

Základní škola a Mateřská škola Žehuň se nacházejí ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 200 metrů. Při ZŠ pracuje školní družina, škola má svoji jídelnu. ZŠ a MŠ navštěvují děti ze Žehuně, z Dobšic, Choťovic a Hradčan. Základní škola je málotřídní s moderním vybavením pro výchovu, vzdělávání a volný čas žáků. Ve škole se vzdělávají žáci od 1. do 5. ročníku podle nové koncepce - školního vzdělávacího plánu „Škola pro život“. 

Ředitelkou dvojtřídní obecné školy je Mgr. Ivana Adamcová, která vyučuje v první a druhé třídě. Třetí až pátou třídu vyučuje Bc. at Mgr. Andrea Hrstková. Dále na škole vyučují Petra Nováková a Mgr. Eliška Balounová.

Mateřská škola se již řadu let zaměřuje na ekologickou výchovu. Učitelky vedou děti k tomu, aby se spolupodílely na vytváření svého životního prostředí, aktivně udržují staré zvyky a tradice. 

Školní jídelna pro Základní školu a mateřskou školu v Žehuni připravuje studené a teplé pokrmy pro žáky a zaměstnance obou škol a pro cizí strávníky. Vedoucí školní jídelny a kuchařka v jednom Radka Jiroudková vaří kolem osmdesáti obědů.

Školatřída

jídelna

Historie

Základní a mateřská škola 

Počátek školy nelze přesně určit, neboť se nezachovaly písemné doklady. Jeden nejstarší kuriózní   zápis o existenci farní školy v Žehuni z roku 1620 je uložen v archivu v Kolíně. Dočítáme se v něm, že jistý Baltazar Škoda ze Tří Dvorů žaluje žehuňského kantora u městské rady v Kolíně, aby toho páni napomenuli, aby Škodovi vrátil 1 korec žita, který mu dal za učení syna, protože žehuňský kantor ho měl u sebe jen asi dva týdny.

Přiškolení obcí

Další písemný doklad pochází z roku 1721, kdy při znovuzřízení farní školy byly k Žehuni přiškoleny Choťovice, Dobšice, Libněves a dvůr Stará Báň. Vyučovalo se v malém domku asi čtyřicet dětí, ačkoli v obvodu jich bylo hodně přes dvě stě.

Stavba školy

Stará školní budova se stavěla v roce 1810 nákladem patrona, chlumeckého hraběte Kinského, na obecním pozemku před kostelem, a to jedna učebna z kamene a ostatní části budovy ze dřeva. Vše bylo kryto šindelem. V letech 1839-40 byly u školy postaveny hospodářské budovy – stodola a chlév a pokryty taškami.

Další zápis o škole pochází z roku 1861, kdy se v Žehuni sešla krajská, okresní, vikariátní a obecní komise, která rozhodla, že škola se má rozšířit o jednu světnici a o obydlí pro učitele a podučitele. Stalo se tak v letech 1862-63, kdy byla škola zvýšena o jedno patro. Roku 1876 byla rozšířena na trojtřídní s 325 dětmi. Protože ale místo pro třetí třídu v budově nabylo, koupila obec v roce 1877 v bezprostřední blízkosti školy od pana Františka Vondrušky nový domek č.p. 49, který pak sloužil jako byt učitele. Roku 1884 se škola rozšířila na čtyřtřídní.

Pokles žáků

Výnosem Zemské školní rady v Praze ze dne 23.2.1894 byla zřízena škola v Choťovicích, a tím poklesl počet žáků v Žehuni na 256.

Další stavba školy

13. ledna 1908 nařídila komise pro špatný stav budovy uzavřít místnost třetí třídy. 28. srpna 1908 se začala stará budova bourat a okamžitě se zahájila na původním místě stavba nové školy, v níž byl 11. září 1909 zahájen provoz. Po dobu výstavby byly třídy umístěny po různých domech  obce

Válečná léta

1914-18 přinesla škole potíže častým střídáním učitelů, kteří byli povoláváni k vojenské službě, ale školní budova nebyla dotčena. Naproti tomu za druhé světové války byl interiér školy poničen nejdříve při obsazení německými válečnými uprchlíky a podruhé jejím používáním sovětskými vojáky v květnu 1945.

Zřízení měšťanské školy

Již 9. října 1945 byla v Žehuni otevřena měšťanská škola a pravidelné vyučování v ní započalo 11. října 1945. Měšťanská škola měla včetně jednoročního učebního kurzu čtyři ročníky.

Zákon o jednotné škole

V roce 1949 byl přijat zákon o jednotné škole a 10.10.1949 byl naší škole propůjčen titul škola „Dukelských hrdinů“. Od 1. září 1953 byla výnosem ministerstva školství zrušena národní (bývalá obecná) a měšťanská škola a zřízena osmiletá střední škola, kterou spravoval jeden ředitel.

Padesátá léta

Během padesátých let docházelo ve školství k postupným proměnám, jak po obsahové tak i po výukové stránce. Upřednostňovalo se zvláště spojení školy se životem. Výsledkem toho bylo uzavření patronátní smlouvy s místním JZD a Státními lázněmi Poděbrady. Do obytných budov vyvlastněného mlýna č.p. 2 se po úpravách umístily dvě třídy a dílna. Ve školním roce 1960-61 byl zaveden nový název - Základní devítiletá škola Dukelských hrdinů.

Kolísavé počty žáků a zabrání další budovy

Po zrušení školy v Choťovicích, ve školním roce 1962-63 posílily tamní děti počty žáků v Žehuni. V roce 1973 získala škola pro školní družinu a pionýrskou klubovnu vyvlastněnou mlýnskou vilu č.p. 7. Po zrušení školy v Sánech přešly od 1. září 1980 po velkém, ale marném odporu sánských občanů, všechny tamní děti do Žehuně. Tím stoupl počet žáků v Žehuni na 207, když předtím po odškolení Polních Chrčic měla žehuňská škola pouze 126 školáků. V dalších letech se však počet žáků postupně snižoval.

Rekreační chatky

V roce 1988 se postavilo na někdejším mlýnském dvoře v bezprostřední blízkosti pionýrské klubovny šest čtyřlůžkových chatek, které byly po předání nemovitostí č.p. 2 i č.p.7 dědicům původního majitele přestěhovány v roce 1995 na zahradu mateřské školy č.p.80. Až do roku 2005, než vstoupila v planost přísná hygienická opatření, byly pronajímány spolu s prostorami družiny, (která v té době sídlila už také v tomto areálu), pro školy v přírodě a letní tábory. V současné době se využívají k víkendové rekreaci našich dětí.

Přístavba školní budovy

V roce 1994 byla stará mateřská škola č.p.49 zbourána a na jejím místě vyrostla za dvanáct milionů korun přístavba základní školy s moderní školní kuchyní a jídelnou. Až do té doby se obědy vařily v někdejším Říhově hostinci v č.p.100.

Počítače

V roce 2000 se zřídila ve škole počítačová pracovna s připojením na Internet. Postupně se zastaralé přístroje nahrazují novými.

Právní subjektivita

Od 1. ledna 2003 dostala škola právní subjektivitu. Tento nově vzniklý subjekt sdružuje základní školu, družinu, mateřskou školu a školní jídelnu.

Zrušení druhého stupně základní školy

Ke konci školního roku 2004-05 evidovala celá škola pouhých 76 žáků. Již několik předcházejících roků se muselo žádat o výjimku, pro školní rok 2004-05 dokonce u ministryně školství Petry Buzkové. K 1. červenci 2005 byl s definitivní platností druhý stupeň po šedesáti letech své existence zrušen a děti druhého stupně přešly do sedmi okolních škol. S některými opustili zdejší školu také jejich mladší sourozenci, takže na škole v Žehuni zůstalo na prvním stupni ve třech třídách s pěti postupnými ročníky pouhých 33 žáků.

 

Školní družina

Školní družina byla umístěna dlouhá léta ve škole v některé volné třídě. Po zabrání objektu mlýnské vily č.p.7 v roce 1973 se zde našlo dostatek prostoru pro dvě oddělení školní družiny, pro školní klub i pionýrskou klubovnu. Když byla vyvlastněná budova navrácena potomkům majitele, musela se družina k 28. únoru 1993 vystěhovat. Používala pak opět některou volnou třídu v hlavní budově. Po rekonstrukci hospodářské budovy v mateřské škole se přestěhovala v září 1994 do tohoto objektu, kde setrvala až do roku 2005. Nyní využívá nejen volnou třídu v přízemí hlavní budovy, ale i ostatní prostory, které se uvolnily po zrušení druhého stupně školy. Toto uspořádání je pro provoz družiny výhodnější.
Za léta svého trvání se ve funkci vedoucích vystřídalo mnoho jmen. Roku 1988 přebírala družinu tehdejší pionýrská vedoucí Petra Holá, která funkci vychovatelky zastává dosud pod jménem Petra Nováková. Družina má jedno oddělení s 29 dětmi.  Úkolem družiny je vhodnými aktivitami vyplňovat volný čas dětí po skončení školní výuky až do jejich odchodu ze školy.

 

Školní jídelna

Po dokončení přístavby školy v roce 1997 se přestěhovala školní kuchyně s jídelnou do moderních nových prostor v č.p.52. Staré zařízení se léta tísnilo v bývalém Říhově hostinci č.p.100, který se stal později obecním hostincem, bylo už léta v havarijním stavu, kde jeden čas hrozilo dokonce zřícení stropu.

Ve školním roce 2006-07 vyváří školní jídelna 106 obědů, z toho pro děti základní a mateřské školy 62, pro zaměstnance školy 12, pro občany 32 (18 pro Žehuň, 10 pro Choťovice, 4 pro Dobšice). Kuchařce paní Heleně Šípková vypomáhá vedoucí kuchyně paní Monika Paulová a nárazově při složitějším obědě paní Božena Vondráčková.

Mateřská škola

Protože v šedesátých letech musely navštěvovat mateřskou školu všechny předškolní děti a zaměstnanost matek stoupala, prostory v č.p.49 nestačily, navíc nevyhovovaly ani po stránce hygienické. V roce 1973 padlo rozhodnutí postavit budovu novou. Vhodné místo se našlo na volném pozemku manželů Kuklových č.p. 44. V  roce 1975 se začalo stavět a v 1. září 1979 byla nová mateřská škola slavnostně otevřena. Dokončovala se ještě výstavba hospodářské části. Úprava okolí a vnitřní vybavení tříd se protáhlo až do školního roku 1982-83.
Nová mateřská škola je patrová, nachází se nedaleko centra obce, v klidné zóně mezi zahradami. Byla zřízena pro dvě oddělení. V průběhu let však dětí postupně ubývalo, takže zůstalo jen jedno oddělení. Do prvního poschodí byla přestěhována první a druhá třída, v hospodářské části objektu byla zrušena i kuchyně a zřízena zde družina. Při dalším úbytku školních dětí se třídy vrátily zpět do budovy č.p. 52. Ve školním roce 2005-06 se přemístila do budovy základní školy i školní družina.

Škola

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 17 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.8m/s
tlak1017hPa
vlhkost42%
srážky0.3mm

Svátek

Svátek má Alois

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček