Obec Žehuň
obecŽehuň

První světová válka v kronikách


 Materiály

1. Pamětní kniha obecné školy v Žehuni - kroniku založil v roce 1909 řídící učitel František Šorm, poslední zápis je z roku 1939 od řídícího. uč. Karla Kučery

2. Pamětní kniha pro obec Žehuň – kroniku založil v roce 1932 kronikář František Šorm, poslední zápis z roku 1939 provedla uč. Jiřina Kvasničková

Poznámka: Proloženým písmem jsou uvedeny výpisy z kronik doslovně.

Pamětní kniha obecné školy v Žehuni

Str. 35: „V neděli 28. června 1914 dopoledne byli v Sarajevu Jeho c. a k.Výsost nejjasnější pan arcivévoda, následník trůnu František Ferdinand d‘ Este a Jeho vznešená choť střelnou ranou poraněni a krátce na to skonali.

Str. 37, 38: Atentát sarajevský způsobil velké výtržnosti nejen v Sarajevě, ale i v celé Bosně a Hercegovině. Došlo k velkým protisrbským demonstracím, když 1. července 1914 vyhlášeno bylo nad celou Bosnou a Hercegovinou stanné právo. Politické události stupňovaly se tou měrou, že 23. července zaslána byla Srbsku rakouská nota s podmínkami hlavními: zákaz jakékoli rakouské propagandy v Srbsku a propuštění všech jakkoli protirakousky kompromitovaných důstojníků a úředníků. Lhůta ultimata do 25. července 6 hod. večer.

Jelikož srbská odpověď byla neuspokojivá, nastal válečný stav. 27.7. srbský vyslanec Janovič odjel z Vídně. Téhož dne vyhodili Srbové železniční most mezi Zemuní a Bělehradem do povětří. 28.7. mobilizovalo Srbsko všechno mužstvo od 18 do 60 let.

Na základě nejvyš. rozhodnutí Jeho Veličenstva ze dne 28.7.1914 bylo srbské vládě zasláno v jaz. francouzském sepsané vypovězení války. Téhož dne Jeho Veličenstvo vydal vlastnoruční list hrab. Stürghovi a manifest: „Mým národům“.

Všeobecná mobilizace v Rakousku byla dne 31.7.

Dne 2. srpna vypovědělo Německo válku Rusku.

Dne 3. 8. vypukla válka mezi Německem a Francií.

Dne 4. 8. vypověděla válku Anglie Německu.

Dne 5. 8. vypovědělo válku Německo Belgii.

Dne 6. 8. přerušilo Rakousko diplom. styky s Ruskem.

Dne 7. 8. vypověděla Černá Hora válku Rakousku.

Dne 11. 8. vypověděla Anglie válku Rakousku.

Dne 12. 8. vypověděla Černá Hora válku Německu.

Dne12. 8. bylo úředně oznámeno, že rakouské sbory vojenské postoupily již 60 km za ruské hranice severně od Krakova.

Dne 20. 8. byla vydána vyhláška o mobilizaci druhé výzvy (do 42 let) v Rakousku.

Str. 39: K činné službě vojenské povoláni byli učitelé: Václav Sandholz, Cyril Kozák a Jos. Bittman.

Str. 43: Následkem války stouply ceny veškerých potřeb – zvláště potravin do ohromné výše, takže musely býti stanoveny státem maximální ceny, které koncem roku 1914 obnášely v Čechách v q: pšenice 42 K, žito 34 K, ječmen 28.80 K, kukuřice 26.20 K, pšeničná mouka ku pečení 70.35 K, k vaření 66.15 K, chlebová 49.25 K, žitná mouka 46 K, ječná mouka 45.38 K, kukuřičná 38 K, brambory 9 K; v drobném prodeji: 1 kg mouky pšen. -.76 K, rýže 62 h, čočka 80 h, hrách 82 h, jáhly 50 h, kroupy 50 h, káva 5 K, sůl 30 h, cibule 60 h, česnek 1.20 K. petrolej 60 h, cukr 84 h, 1 vejce 14 h, 1 kg masa hovězího 2.10 K, vepřového 2.80 K, telecího 2.20 K, sádla 4 K, másla 4 K. Ceny tyto po novém roce 1915 stále stoupaly. Následkem všeobecného nedostatku vydán zákaz vývozu všech potravin.

Str. 44: Aby zjištěny byly zásoby obilí a mlýnských výrobků v celé říši vykonán soupis jejich dle stavu 28. 2. 1915 v každé domácnosti. Přihlášku musel učiniti každý, u koho zásoby převyšovaly 20 kg. Ve zdejší obci konal tento soupis ř.uč. Fr. Šorm, v Dobšicích uč. R. Kučera.
Z naší obce při nastoupení vojenské služby rozdáno vojínům : 5 šálů a 5 párů nátepniček. Do sběrny v Praze odesláno 800 párů pap. vložek do bot.

Str. 45: Dne 24. dubna 1915 konána byla žáky ve všech přiškolených obcích dům od domu „vlastenecká válečná sbírka kovů“, aby obyvatelstvo poskytlo vojsku prostředky k boji darováním v domácnosti postrádatelných kovových předmětů z olova, cínu, mědi, mosazi, bronzi, niklu a pod. Sebráno bylo přes 41 kg.

Str. 48: Aby zabezpečeno bylo veškeré obyvatelstvo potravou a čelilo se lichvě s potravinami, jichž ceny dostoupily nikdy neslýchané výše, zaveden císařským nařízením dnem 22. června 1915 obilní monopol. Jest to hospodářské opatření dalekosáhlého významu. Úroda roku 1915 (pšenice, špaldy, žita, ječmene, pohanky ovsa, kukuřice, luštěnin) zabavuje se ve prospěch státu v tom okamžiku , kdy oddělí se od orné půdy. Držitel sklizně je povinen pečovati o její zachování. Zabavení má ten účinek, že úroda nesmí se ani spotřebovati, ani zkrmiti, ani zpracovati, ani prodati, a že na úrodu nesmí býti vedena žádná exekuce. Sláma po vymlácení se nezabavuje. Veškeré zabavené předměty převezme válečný obilní ústav, který za ně zaplatí cenu, jež bude státně stanovena. Majiteli, který by se zdráhal prodati obil. ústavu zabavené zásoby, budou odňaty nuceně, při čemž se mu odrazí 10% přejímací ceny.

Aby zabezpečena byla sklízeň při nynějším nedostatku pracovních sil, vykonán na základě císař. nař. soupis sekaček a mlátiček.

Str. 49, 50: Poněvadž vedení tak obrovské války vyžaduje ohromné sumy peněz, byly vypsány dosud 2 válečné půjčky státní. Na první upsáno bylo 3.305 milionů K, na druhou 3.750 K, celkem 7.055 mil. K.

Vláda chce získati zemědělce, aby brzy vymlátili, proto stanovuje přirážky za dodané obilí v červenci a srpnu.

Dovolená dávka spotřeby mouky pro 1 osobu stanovena denně na 300 g. Osoby bezprostředně zaměstnané při sklizňových pracích smějí až do 12. září 1915 spotřebovati denně 500 g obilí nebo 400 g mouky.

Str. 51: Od počátku války nastoupili vojenskou službu zdejší učitelé: Cyril Kozák, zúčastnil se tažení proti Srbsku, od ledna proti Rusku, až 13. března zajat byl v Karpatech a je v zajetí ruském v Aschabad v Asii. Václav Sandholz zúčastnil se od ledna války proti Rusům v Haliči (před tím byl vojenským kuchařem) a byl zajat. Je v zajetí v Taschkentu v Asii. Uč. J. Bittman nastoupil službu jednoroč. dobrovolníka, postoupil až na kadeta, ve válce v Karpatech byl šrapnelem raněn do boku a levé ruky; nyní nalézá se v nemocnici v Král. Městci. Uč. Jos. Janata nastoupil jako jednoroční dobrovolník službu vojenskou dne 15. 6. ve Velké Kaniži v Uhrách. Uč. Rud. Kučera byl odveden a nastoupí dne 15. srpna. Zbývá tedy na škole již jen říd. uč. a uč. Mar. Picková.“

Pisatel v dalších letech uvádí mnohokrát pravidelné sbírky kovů, za něž dostávali žáci pamětní listy, sbírky ostružinového, malinového a jahodového listí na čaj pro vojáky, sbírky vlny, kaučuku, kopřiv, kaštanů, žaludů, prádla. Žáci chodili dům od domu a sbírali peníze ve prospěch Červeného kříže, na válečné hroby, ve prospěch sirotků, invalidů a pozůstalých po padlých vojácích. Řídící učitel musel provádět soupisy zásob obyvatelstva, přesvědčovat obyvatele k uzavírání válečných půjček, v celém katastru obce Žehuně vést soupisy osevu, podávat zprávy o stavu osetí a sklizně. Byl zpravodajem za celý okres Městec Králové pro ministerstvo orby, kam musel podávat každý měsíc zprávy. Učitelé byli povinni vést žáky k účasti na slavnostních bohoslužbách a oslavách, nařízených k výročím a významným událostem císařské rodiny.

Str: 60, 61: „ Dnem 1. června 1916 zaveden na školách i v celém veřejném životě „letní čas“… Zavedení toto se ve škole neosvědčilo. Děti, zvláště přespolní, přicházely do školy pozdě. Ku škol. mši shromažďovaly se již dle starého času o 6. hod ráno. Následkem toho jevila se u dětí ospalost a zmalátnělost zvláště v hodinách odpoledních…. Místní školní rada usnesla se požádati o zavedení hned od prázdnin starého času do školy.

Vynes. Presidia c. k. zem. šk. r. ze dne 13. 5. 1816 č. 230 uloženo, aby po dobu války na konci každé mše sv. v neděli a svátcích zpívána byla 1. sloka rak. národní hymny za tím účelem, aby se udržovalo rakousko-vlastenecké smýšlení v mládeží a posilovala oddanost ku vznešené osobě Jeho. Vel. císaře a krále Františka Josefa I.

Str. 62, 63: Do 15. listopadu 1915 nastoupili službu všichni domobranci roč. do 50 let starých. Císařským nařízením ze dne 21. ledna 1916 rozšířena osobní povinnost k válečným účelům až do 55 roků stáří.

Dnem 22. srpna 1915 zavedeny chlebenky ve všech obcích Království českého… Výroba rohlíků a žemlí zakázána.

Str. 64, 65: V Rakousku zavedeny dnem 1: dubna 1916 cukřenky na osobu na 4 týdny 1 kg. Dnem 6. června 1916 přikročeno zvláště v městech k pečení chleba kukuřičného… Dnem 20. května 1916 … stanoveny maximální ceny a zavedeny kávenky, 1 kg pražené kávy pro 1 osobu na 8 týdnů. Výroba piva omezena na 30% dřívější výroby… Výčep omezen jen na určité hodiny za den v množství 1 l na osobu.

V celé říši prováděny soupisy a rekvizice vlny, bavlny, kovů, gumy, olejů, benzinu, lihu, v obchodech i domácnostech. Ceny potravin a veškerých potřeb životních stouply až o 800%.

Str. 67, 68: Bolestná, překvapující, drtivá zvěst letí celou říší: „Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. zesnul v Schönbrunně v úterý 21. listopadu 1916 o 9 hodině večerní.“ Veřejným manifestem „Mým národům“ oznámil Jeho Velič. císař a král Karel I. dne 21. XI. 1916, že se ujal vlády říše Rakousko-Uherské.

Dne 29. XI. a 2. XII. konány zádušní služby Boží za zemřelého J.Vel. císaře a krále Františka Jos. I, jichž se účastnilo veškeré žactvo a učitelstvo a zástupci úřadů a občanstvo. Po nich promluvil říd. uč. „O požehnaném působení J.V. císaře a krále Frant. Jos. I.“

Str. 72: Školní zvonek o váze 2.75 kg odevzdán k váleč. účelům.

Str. 75: V měsíci prosinci 1917 upisována VII. váleč. půjčka.

Následkem všeobecné nouze o uhlí prodlouženy vánoční prázdniny do 14. ledna.

Mír s Ukrajinou.

Po tři a půl letém trvání války byla uzavřena a podepsána první mírová smlouva dne 10. února 1918 o 2. hod. ráno v Brestu Litevském.

Dne 12. února 1918 na schůzi mírové komise v Brestu Litevském prohlásil předseda ruské delegace komisař Ruska pro zahraniční záležitosti Trocky, že Rusko vzdávajíc se formální mírové smlouvy, prohlašuje válečný stav za ukončený a nařizuje úplnou demobilizaci ruských branných sil.

Str. 78, 79, 80: Dne 16. října 1918 vydán cís. manifest ohlašující přetvoření Rakouska ve stát spolkový. Čeští poslanci odmítli v delegacích přijetí tohoto manifestu odkazujíce se na mírový kongres.

Dne 19. října 1918 prohlásil „Národní výbor“, že stát československý bude vyřízen národní konferencí za spoluúčasti pařížské „Národní rady české“.Tato prohlásila samostatnost českoslov. národa a ustanovila zatímní jeho vládu v čele s Dr. T.G. Masarykem.

Dne 28. října žádala rak.-uherská vláda o separátní mír a okamžité příměří, při čemž prohlásila, že souhlasí se všemi podmínkami Wilsonovými, zejména, že uznává práva Čechoslováků.

Jakmile toto uznání státu československého vešlo ve známost, ujal se vlády v našem státě „Národní výbor.“V celém národě povstala nepopsatelná radost, všude znělo: „ Ať žije Masaryk, Wilson, sláva republice!“

Zpráva tato dostala se do Žehuně již 28. 10. odpoledne. Dali jsem hned zvonit na kostele, škola ozdobena prápory, lid utíkal s polí, nevěda, co se děje. Když jsme jim zvěstovali radostnou událost, nebylo jí důvěřováno. Vždyť byli jsme tolikrát zklamáni. Když ale 29. zpráva byla úředně potvrzena, nastal jásot v celé obci. Práce všude zastavena – měli jsem velký svátek nadšení. Co mělo známky Rakouska (různé odznaky) strháno a nahrazeno trikolorou. Na večer toho dne pořádána velká slavnost, k níž shromáždilo se obyvatelstvo nejen domácí ale i z okolních obcí. Vše shromáždilo se u školy a uspořádán průvod. V čele nesena česká vlajka, za ní šly školní děti s učiteli, za nimi hudba, mládež, muži, ženy i starci. Průvod prošel celou vsí i po hrázi, hudba hrála sokolské pochody, lid zpíval vlastenecké písně, jásal. Průvod zakončen zase u školy, kdež promluvil k zástupu ř. učitel, objasnil význam dne a vybízel ke klidu. Zapěním hymen a „Hej Sklované“ skončila slavnost.

Dne 5. listopadu započalo slavnostně vyučování ve svobodné škole ve svobodném státě. Jak jsme si všichni – zvláště učitelé – oddýchli. Všecky dřívější oslavy Habsburků i vlády mohli jsme veřejně prohlásit falešnými, neupřímnými, vynucenými.

V učebnách nahrazeny obrazy císaře obrazy tatíčka Masaryka a osvoboditele Wilsona. Žactvo shromáždilo se ve vyzdobené II. třídě, kdež za přítomnosti m. šk. rady, zástupců obcí a rodičů, promluvil říd. učitel o zřízení státu českoslov. , o osvobození školy a povinnosti býti vděčnými našim osvoboditelům a budovatelům samostatnosti. Zakončil heslem „Všichni do práce!“


Pamětní kniha pro obec Žehuň

Protože pisatel obou kronik, jak školní tak obecní, je stejný, většina zápisů je totožných. Naopak školní kronika se poměrům za války věnuje podrobněji. Z obecní kroniky uvedu pro upřesnění jen dva zápisy.

Str. 114: Obdivuhodné byly za války výkony žen v domácnostech a hospodářství. Muži byli většinou na vojně, a veškeré starosti o rodinu, domácnost a celé hospodářství spočívaly na bedrách žen. A tu s největší pochvalou musíme přiznati, že ženy i ty nejtěžší práce polní obstaraly vzorně, takže úroda na polích neutrpěla.

Str. 115: Národ český nedovedlo nic zkrušiti. Ani rekvizice dobytka, úrody polní, starobylých zvonů, mosazných hmoždířů, měděných střech, nové a nové „výzvy“ a „odvody“, nedostatek kuřiva, potravin, oděvu. Vše to snášel trpělivě v naději v konečné vítězství.“

 
Nahoru

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 17 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.8m/s
tlak1017hPa
vlhkost42%
srážky0.3mm

Svátek

Svátek má Alois

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček