Obec Žehuň
obecŽehuň

Kronika 2001


 Kronika obce Žehuň - rok 2001

Úvod

Prvního ledna jsme vstoupili do třetího tisíciletí. Nové milénium přivítaly na celém. světě miliardy lidí, i když se soudilo, že loučení s předešlým rokem bylo vloni ještě bouřlivější. Také v Žehuni se u vánočního stromku na návsi nesešlo v prvních nočních minutách tolik lidí jako v roce předešlém. Politologové soudili, že letošní rok nebude snadný, realisté mínili, že se nic nezmění, jen optimisté plni naděje prokovali změny k lepšímu.. Teprve závěr roku ukázal, kde byla pravda.

Žehuň přivítala první den roku 2001 jasným, mrazivým počasím, kdy mládež, bruslící na zamrzlém rybníce, pokrytém pěticentimetrovou vrstvou sněhu, si starosti nás dospělých ani v nejmenším nepřipouštěla. Takové už je mládí, dovede se radovat z přítomnosti, aniž by tolik myslelo na to, co přinese budoucnost, a pokud už, vykreslí si ji dík svému mládí v růžových barvách. To teprve pozdější léta nás přivedou k poznání, že radostmi se život jen koření.

Zdálo se nám, že desátý novoroční projev prezidenta Václav Havla, jemuž volební období končí v únoru 2003, byl letos mírnější. Nicméně ani tentokráte neunikl ostré kritice. Předseda vlády Miloš Zeman vyzval dokonce presidenta republiky k odchodu z české politiky. Všeobecně se soudilo, že tak velký konflikt obou státníků čeká veřejnost nepamatuje.

Zvykáme si, ač neradi na to, že začátek každého roku nám přináší zdražení, ke kterému došlo i letos na nejrůznějších úsecích života. Přídavky většinou nárůst poplatků za elektřinu, plyn, vodu, jízdné, poštovné, stravné a další nepokryjí.

Skutečnost, že Česká republika je od 1. ledna rozdělena na čtrnáct krajů proti původním osmi, se prakticky lidí v naší obci nedotkla, právě tak jako blokování hranic rakouskými odpůrci Temelína.

Podle zákona č. 158/1999 Sb. se po celé zemi provádělo k 31. březnu sčítání lidí, domů a bytů, ke kterému dochází pravidelně vždy po deseti letech.

Krizi v České televizi, která započala na sklonku minulého roku, pociťovala veřejnost jako společenskou a politickou, která ohrožuje svobodu slova a zvyšuje napětí v celé České republice. V několika velkých městech se konaly demonstrace na podporu stávkujících pracovníků televize, podepisovaly se archy pro i proti, v rozhlase i v televizi. se konaly besedy. Objevily se názory, že jde o mocenský boj a že by tyto události mohly ohrozit i náš vstup do Evropské unie. Byl vyhlášen stav legislativní nouze. Událostmi se zabývala na mimořádných zasedáních i Poslanecká sněmovna. Zástupci ODS tvrdili, že celá záležitost je příliš zpolitizovaná. Jednání v parlamentu byla velice bouřlivá. Byl vysloven požadavek přijmout nový zákon o České televizi a urychleně její radu rekonstruovat.. Nakonec parlament Radu ČT odvolal.. 11. února stávka skončila a v této oblasti nastalo částečné uklidnění. Veřejnost v Žehuni však tyto události příliš neoslovily.

Obavy z nemoci šílených krav se dotkly i naší země, a to zvláště když se tato choroba vyskytla v České republice. Také na Nymbursku byla v tomto směru přijata preventivní opatření.

Nejcitelněji zasáhly celý svět události, které se odehrály 11. září ve Spojených státech, když dvě teroristická letadla zdemolovala postupně dvě věže Světového obchodního centra na Manthattanu v New Yorku, krátce na to třetí letadlo dopadlo na americké ministerstvo obrany Pentagon ve Washingtonu a čtvrté letadlo v neobydlené části Pittsburghu. Tuto celonárodní americkou tragedii, definovanou jako apokalypsu, za kterou stál mezinárodní terorismus, prosazovaný islámským fundalismem, vnímala Amerika, a postupně se k této myšlence připojoval celý svět, jako vyhlášení války civilizovanému světu. Spojené státy označily za pravděpodobného původce útoku islámské teroristy v čele s Usámem bin Ládinem a začaly se chystat k odvetnému útoku. Když Afghánistán ultimatum k vydání Usáma bin Ládina nedodržel, rozhodly se Spojené státy vypovědět mu válku a k zahájení útoků 21. září skutečně došlo, a nebyl to útok jen symbolický. 11. září se začalo nazývat černým dnem v dějinách. I lidé, kteří se necítili výslovně proameričtí, byli otřeseni. Velká bezpečnostní opatření se začala provádět nejen ve Spojených státech, ale i v zemích Severoatlantického paktu, tudíž i u nás. 12. září byl vyhlášen i v České republice první stupeň bojové pohotovosti, přísná opatření byla zavedena v elektrárnách, na ruzyňském letišti, byla zavedena pohotovost v nemocnicích, u policie, vojska, hasičů, zakázány všechny neplánované lety, nepřetržitě zasedal krizový štáb. 14. září se stal dnem státního smutku celé České republiky, vlajky na státních budovách byly staženy na půl žerdi. Politici prohlásili, že naše země je připravena splnit všechny závazky, které vyplývají z našeho členství v NATO. Lidé si začali klást otázky: jaký je význam těchto událostí, jaké budou jejich dopady, zda se dá říci, že Spojené státy přehodnotí svoji politiku, čemu to vše slouží, jak se proti zlu terorismu bránit, zda se skutečně nadřazuje Amerika nad Organizaci spojených národů, je-li možné porozumění odlišných kultur, zda má Amerika nárok na odvetný útok, byla-li skutečně necitlivá politika této supervelmoci příčinou útoku, zda nás čekají další teroristické útoky, je-li to začátek třetí světové války, co se bude dít s ekonomikou ve světě, přinese-li tato rána civilizaci něco dobrého, důsledkem čeho je současné zlo, nepotřebuje-li dnešní demokracie přísnější pravidla a mnoho dalších. Mezi lidmi sílil názor, že zlo je třeba potrestat, ale ne zlem. Nezodpovězena však zůstala otázka jak tedy.

Vlna strachu, která zachvátila celý svět, se nevyhnula ani Žehuni. Lidé se při setkání ptali: „Co tomu všemu říkáte?“Odpověď jsme slyšeli povětšině lakonickou: „Je to hrůza, jen aby nebyla třetí světová válka.“ Průzkum prokázal, že dvě třetiny lidí v České republice se obávaly globální války a 64% lidí /převážně z ČSSD a KSČ/ soudilo, že příčinou útoku byla necitlivá zahraniční politika USA, 45% občanů naší země útok Ameriky proti Afghánistánu schvalovalo (byli to hlavně lidé do čtyřiceti pěti let a lidé vysokoškolsky vzdělaní). Později se procento takto smýšlejících zvýšilo. V říjnu přivítali Američané nabídku naší vlády o účasti českých jednotek na této operaci. Mají to být polní nemocnice, protichemická jednotka a skupina speciálních sil, které budou po boku Američanů, Britů, Francouzů a Němců vyslány do Afghánistánu. Utajeno zůstalo datum odjezdu našich jednotek. Do konce roku k vyslání nedošlo.

I když míra nebezpečí v naší zemi postupně klesala, systém protivzdušné obrany zůstal zachován a Bezpečnostní rada našeho státu se sešla ke svým jednáním do konce roku několikrát. Nicméně sdělovací prostředky chrlily informace o krytech a plynových maskách, v novinách jsme četli nabídky na prodej plynových masek. Hasičský záchranný sbor v Nymburce spolu s referátem obrany vypracoval pokyny, jak se chovat při vzniku mimořádné události, které byly vyvěšeny na vyhláškové tabuli v obci, byly vydávány i příručky pro obyvatele.

Ještě jedna událost zavdala lidem na sklonku roku příčinu ke strachu – zásilky se záhadným bílým práškem, který obsahoval zárodky sněti slezinné, na níž ve Spojených státech zemřelo několik lidí. Když se podezřelé zásilky začaly objevovat v Evropě a i v naší zemi, strach zesílil. I na Nymbursku vyjeli hasiči několikrát, když občané volali, že mají podezření, že se jedná o zásilku s antraxem. Všechna hlášení byla planá. Naše obec byla naštěstí tohoto šílení ušetřena. Čtyři naši občané Radoš Jiroudek, Jana Jouklová, Vladimír Eliáš a Ota Steklý odpovídali na anketu týdeníku Nymbursko na otázku „Jsou obavy lidí z infikovaných obálek oprávněné?“ Ve dvou případech byly odpovědi kladné, jedna záporná a jedna neutrální.


Činnost obecního úřadu

Inventarizace majetku obce k 31. prosinci 2000

  • aktiva 37 338 180,95 Kč
  • pasiva 1 053 737,48 Kč


Na účtu k 31. prosinci 2000

Běžný účet u KB

556 579,74 Kč

Běžný účet u IPB skládka

30 407,31 Kč

Termínovaný vklad u KB

469 144,72 Kč

Fond rozvoje bydlení

361 382,38 Kč

Příjmy za rok 2000

3 446 850,79 Kč

Výdaje

3 385 928,10 Kč

 

Zůstatek peněžních prostředků k 31. prosinci 2000 činil 1 417 514,15 Kč.

Původní rozpočet obce na rok 2001 byl schválen 26. 2. 2001 ve výši 2 715 000 Kč. Protože přesunutím některých výnosů daní, DHP a přidělením dotací došlo k navýšení příjmů, bylo nutné některé výdajové položky upravit. Takto upravený rozpočet byl vyrovnaný ve výši 3 630 500 Kč.

Obecní zastupitelstvo se v tomto roce sešlo třináctkrát, z toho pět schůzí bylo veřejných. Větší účast na veřejných zasedáních lze přičíst akci vodovod, kterou si část občanů vymohla peticí, když se v některých domech v Dobšické a v Choťovské ulici vyskytl nedostatek vody. Obecní úřad o možnosti zřídit v obci vodovod prováděl průzkum už v roce l998, kdy vodné činilo 11,12 Kč/m3. Tehdy občané nejevili o tuto akci zájem. Dnes, kdy vodné činí 22,-Kč/m3, je potřeba vodovodu pro část občanů aktuální. Obecní úřad začal jednat s firmou vodovody a kanalizace Nymburk za účasti obcí Hradčany, Choťovice, Dobšice, Opolany a Žehun. Bylo dohodnuto, že obec Hradčany předá veškerou dokumentaci svého vodovodu VaKu Nymburk, aby mohlo dojít k předání díla. Vodovody a kanalizace zařídily veškeré náležitosti pro výběrové řízení na prováděcí projekt této akce. Zároveň byla přepracována žádost na dotaci a předána na Okresní úřad Nymburk. Celou akci zastřešilo Sdružení obcí Cidlina. Na vypracování projektu vodovod se podílela obec Žehuň částkou 62 535 Kč, 200 000 Kčs připadlo z dotace Ministerstva místního rozvoje ČR přes Sdružení obcí Cidlina.

Na veřejné zasedání obecního úřadu 17. září, jehož se zúčastnilo 30 občanů, se dostavili zástupci stavební spořitelny Raiffeisen, aby podali občanům informace, jak postupovat při uzavření smlouvy stavebního spoření se spoluúčastí obce, které bude použito na výstavbu vodovodu. Občan musel do konce října 2001 složit částku 2 000 Kč + 600 Kč zápisné a do konce října 2002 dodá dalších 9000 Kč a obec každému účastníku přidá 5000 Kč. Cílová částka byla stanovena na 60 000Kč a vinkulace vkladu do výše 40 000 Kč. Předpokládalo se, že bude na vodovod připojeno 150 domů. Starosta obce jednal s projektanty a zástupci VaKu o upřesnění tras vodovodu a vybudování vodojemu v lokalitě Oškobrh. K 15. říjnu uzavřelo se spořitelnou Raiffeisen smlouvu o stavební spoření 107 občanů, jejich počet se později zvýšil na 127. Z podnikatelů smlouvu uzavřeli paní Veronika Malečková, pan Bořivoj Vaněček, hostinec u Volejníků, Ing. Karel Horák, přestože si před nedávnou dobou dal studnu v hospodářském objektu navrtáním prohloubit na 38 metrů. Agrodružstvo o zavedení vodovodu zájem nemělo a argumentovalo, že si svou studnu nechali prohloubit na 10 metrů. Ta zásobuje také podnik MVDr. Karla Dočkala, truhlárnu i hospodářství Ing. Mojžíše. Obyvatelé bytovek č.p.22 a 64 zaslali obecnímu úřadu dva dopisy, v nich vyjadřovali svůj nesouhlas se zaplacením 11 000 Kč a navrhovali, že jsou ochotni zaplatit za každou domácnost pouze 4 000 Kč.

Ze zřetele nebyla spuštěna ani realizace výstavby vakuové kanalizace a čističky odpadních vod. Podle dostupných informací měla dotace pro obec Žehuň činit 11 204 360 Kč, bezúročná půjčka od fondu 4 201 634 Kč a další náklady se měly uhradit buď z rozpočtu obce nebo půjčkou od banky. Výstavba má probíhat ve třech etapách: I. etapa - stoková síť čističky Pátek, Choťánky, Odřepsy, II. etapa –čistička Žehuň a stoková síť Žehuň a Choťovice, III. etapa –čistička Libice n. C. a stoková síť Libice n. C., Opolany, Kánín, Opolánky, Oškobrh, Sány. Akce kanalizace skončila na sklonku roku ve stadiu vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Realizace závisí na získání finančních prostředků formou dotací od státu.

Svazek obcí Cidlina podalo novou žádost o dotaci na akci vodovod, kanalizaci a plyn. Bylo zahájeno územní řízení veřejnou vyhláškou na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod.

Obecní zastupitelstvo schválilo Územní plán obce, zpracovaný Ing. arch. Milanem Vojtěchem z Pardubic a rovněž schválilo prováděcí místní vyhlášku k tomuto plánu. Jeho platnost je deset let a zahrnuje veškerá řešení rozvoje obce, tj. novou výstavbu, inženýrské sítě, vzhled obce atd.

V tomto roce proběhla také jednání se Středočeskou plynárenskou o realizaci plynofikace obcí sdružených ve Svazku obcí Cidlina. V Libici n.C., kde má zájem plynofikovat své domy pouze 30% obyvatel, nehodlá Středočeská plynárenská tuto akci realizovat. Celá záležitost se odsouvá na pozdější dobu.

Kabelizace nízkého napětí je v obci prakticky dokončena, zbývá provést ji na levé straně Dobšické ulice, Na Plácku a ke Kolínu. Na tuto práci pro Dobšickou ulici a Plácek byl předložen projekt, podle něhož by náklady činily 114 000 Kč. Práce se plánovala na konec letošního nebo počátek příštího roku, v tomto roce se však neuskutečnila. Pro příští rok se plánuje oprava elektrického vedení ve směru na Choťovice a Kolín a elektrické osvětlení Na Plácku. Telecomu byl zaslán požadavek o dokončení kabelizace místní sítě. Přislíbená náprava však provedena nebyla.

Na počátku tohoto roku byly předány do užívání dvě loni renovované místnosti v č.p. 11. V pracích druhé etapy se pokračovalo i letos. Ze třech nabídek byla vybrána firma Stylstav pana Jiřího Školníka z Městce Králové. Původní rozpočet na vybudování sociálního zařízení a odpadové jímky ve výši 416 571 Kč byl vlivem prací navíc o 129 166 Kč přečerpán. Obecní úřad obdržel na tuto akci dotaci 200 000 Kč. V příštím roce se bude pokračovat na budování úřadoven pro Českou poštu, s níž byla sepsána Smlouva o smlouvě budoucí.

Podle zákona č. 301/2001 Sb. o matrikách je umožněno starostovi, místostarostovi nebo některému členu obecního zastupitelstva oddávat. K tomuto úkonu byli pověřeni starosta a místostarosta.

Na dopravní obslužnost zaplatila obec 79 050 Kč, to znamená 170 Kč na obyvatele, počítáno 465 obyvatel podle sčítání v roce 1991.

Protože veškeré informace od pověřených úřadů a ministerstev bude dostávat obec pouze přes počítač a dosud používaný má nedostatečnou paměť, zakoupila obec nový přístroj.

Podle zákona o obcích byly přejmenovány komise na výbory. Obec má výbor finanční, revizní, pro životní prostředí, stavební a pořádkový. Přestupky v obci řeší podle zákona č. 200/1990 jen starosta obce.

Podle zákona č.250/2000 Sb. musí obec jako zřizovatel založit organizační složky a vydat jejich zřizovací listinu a statut. Jedná se o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu, školní družinu a obecní knihovnu.

Od 1. ledna 2001vede obecní úřad podvojné účetnictví.

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/2000 Sb. musí majitel ve veřejných studních odebírat kontrolní vzorky nejméně třikrát do roka a vést o výsledcích zkoušek evidenci. Kontrolu obecních studní provádí OHS Nymburk. Protože náklady s tím spojené jsou značné, rozhodl se obecní úřad ponechat v provozu studni u zdravotního střediska, základní školy, mateřské školy, na obecním úřadě a na poště. Veřejná studně u telefonní budky byla zrušena.

Po zániku okresních úřadů k prvnímu lednu 2003 má výkon státní správy v rámci reformy převzít 194 pověřených obecních úřadů s rozšířenou působností a nahradit tak dosavadních osmdesát okresů. Konečné rozhodnutí přísluší parlamentu. V rámci reformy se tři obce z nymburského okresu chtějí připojit ke Kolínu. Jsou to Předhradí, Choťovice a Žehuň. Naše obec, zařazená podle prvotního návrhu pod pověřený úřad Poděbrady, rozhodla jednohlasně ústy svého obecního zastupitelstva letos po druhé, že trvá na svém původním rozhodnutí a toto sdělila písemnou formou Ministerstvu vnitra. Část občanů však s tímto rozhodnutím nesouhlasila.

Tříděný domovní odpad a zeleň se v tomto roce odvážely ve stanovený den a hodinu ještě na skládku do prvního hliňáku, která však dosluhuje. Nádoby na plast a sklo byly přemístěny do prostoru za čekárnou naproti samoobsluze. Byla přidána ještě jedna nádoba na plast. Svoz nebezpečného odpadu organizuje obec dvakrát ročně.

Na rok 2002 se plánuje zřídit nákladem asi 400 000 Kč recyklační dvůr a osvětlení. Obecní zastupitelstvo navrhuje provádět jen nejnutnější opravy, aby se ušetřilo na akci vodovod.


Obecní pozemky a obecní les

Obec odprodala panu Václavu Tichému, č.p.183 pozemek č.p. 36/1 o výměře 132m2 a manželům Heczkovým, č.p.59 část obecního pozemku č.p.46/3 o výměře 281m2. Za čtvereční metr kupující zaplatili 35 Kč. Obec dala provést zaměření obecních pozemků v areálu družstva. O odkoupení projevili zájem Ing. Jaroslav Tomášek a MVDr. Karel Dočkal. Obecní zastupitelstvo rozhodlo prodat jen zastavěnou plochu a na ostatní stanovili nájem 3 Kč/m2.

Také v tomto roce mohli zájemci v lednu a únoru těžit dříví v obecním lese. O tuto kalamitní těžbu se přihlásili na obecním úřadě, kde podepsali prohlášení, že byli seznámeni se situací a berou veškeré riziko na vlastní odpovědnost. Lesní stráží v lesích Žehuně a Choťovic byl pověřen pan Zdeněk Ševčík.


Dálnice D 11

Územní rozhodnutí na část dálnice D 11 z Libice n.C. do Chýště nabylo v červenci právní moci. V tomto úseku se tedy mohlo začít s výkupem pozemků od zhruba 1200 vlastníků. Stavební povolení by mělo být podle hradeckého primátora připraveno do konce roku, zahájení výstavby by pak mělo začít o prázdninách příštího roku. Protesty ekologů však neustávají. Ti navrhují, aby dálnici nahradila rychlostní komunikace podél současné silnice, která bývá často nazývaná „silnice smrti“. Vedení Středočeského kraje považuje dobudování dálnice za nezbytné, především pro vznikající průmyslovou zónu u Kolína. Dálnice D11 je součástí mezinárodního tahu Paříž – Norimberk – Praha – Varšava – Moskva, který spojuje západní a východní Evropu. Připomínka naší obce k šíři a směru ekologického mostu a k umístění křižovatky Dobšická tak, aby bylo možné v případě zvýšené dopravy přes Žehuň připojit se na plánovaný přivaděč, byly zamítnuty.


Sčítání lidí, domů a bytů

Podle zákona se provádí jednou za deset let sčítání lidí, domů a bytů. Podle posledního sčítání v roce 1991 měla Československá republika 15 576 650 obyvatel, z toho České země 10 302 215. Podle sčítání k 1. březnu 2001 to bylo 10 292 933. Okres Nymburk měl podle letošního sčítání 84 574 obyvatel. Pro letošní akci vydaly příslušné organizace Evropské unie jednotná doporučení, kterými se řídilo i sčítání lidu v České republice. Sčítacími komisařkami v naší obci byly paní Marcela Ševčíková a paní Monika Fišerová.

Podle předběžných výsledků, vydaných Českým statistickým úřadem 31. července 2001, měla Žehuň 439 obyvatel, z toho 208 mužů a 231 žen, ve věku 15 až 59 let bylo 136 mužů a 136 žen, dětí do čtrnácti let 62, nad 59 let 38 mužů a 64 žen. Pracujících mužů bylo 101, tj. 48,6%, pracujících žen 77, tj. 33,3%, z celkového počtu pracujících bylo zaměstnáno mimo obec 131 osob, tj.. 73,6%. K české národnosti se hlásilo 424 lidí, k moravské 1 osoba, ke slovenské 5, nezjištěno 9. Bez vyznání bylo zapsáno 297 občanů, tj. 67,7%, věřících 123, tj. 28%, z toho v církvi římskokatolické 109, evangelické 9, československé husitské 2, ostatní 3, nezjištěno 19. Podle sčítání v roce 1991 měla Žehuň 465 obyvatel. Za uplynulých deset let klesl počet obyvatel v obci o 26 osob.

Domů úhrnem zjištěno 227, z toho trvale obydlených 144, z toho domy rodinné 139, neobydlených 83, tj. 36,6%, bytů celkem 267, z toho trvale obydlených 173, tj. 64,8%, neobydlených 94, tj. 35,2%. Na jeden trvale obydlený byt připadá 2,54 osoby, na jednu místnost nad 8m2 0,91 osoby.


Kulturní a společenský život

10. února se konala v sále u Kvasničků diskotéka, ráno se pak objevila rozbitá vývěsní skříňka před obecním úřadem. 11. února se bavily v tomto sále na diskotéce děti. 24. února se už po páté pořádal ve Společenském domě Beseda na Hradčanech Společenský ples obcí Dobšice, Choťovice, Kolaje, Opočnice a Žehuň. K tanci a poslechu hrála hudba TOX. Zisk 9 932 Kč byl poukázán škole. Paní Půlpánová, nájemkyně hostince, uspořádala 4. dubna další dětskou diskotéku se zajímavým programem. Vstupenkou byl dětský obrázek, z nichž byl pak vyhodnocen ten nejlepší nebo se platilo 15 Kč. Na pomlázku 16. dubna letos pršelo, takže koledníků přišlo méně než jiná léta. Pálení čarodějnic na hřišti si mládenci při posilovaní alkoholem protáhli až do dopoledních hodin Prvního máje.V sobotu 14. července se konala na letním parketu hřiště taneční zábava, která se protáhla až do rána do třech hodin. Další zábavu zde pořádala Tělovýchovná jednota v pátek 17. srpna. Mladí vytrvalci si zábavu za doprovodu magnetofonu prodloužili až do dopoledních hodin druhého dne.

V úterý 18. prosince se konalo na návsi předvánoční setkání křesťanů s pěveckým sborem misijní a teologické školy z Kolína, doprovázené osobním pohovorem s každým účastníkem.


Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti pracoval v nezměněném složení. Za rok uskutečnil třiadvacet gratulací jubilantům. Nejstarší občankou naší obce je dvaadevadesátiletá paní Alžběta Doležalová a devadesátiletá paní Anna Jarošová. Jednadevadesátiletá paní Anna Khýnová v tomto roce zemřela. Sbor pro občanské záležitosti organizoval 15. září vítání čtyř nových občánků, 25. září výlet do Litoměřic na Zahradu Čech a 7. prosince spolu s obecním úřadem Mikulášskou besídku pro důchodce.


Obecní knihovna

Obecní knihovna registrovala v tomto roce 111 čtenářů, zaznamenala 227 návštěvníků a zapůjčila 2 286 knih a časopisů. Poplatky od čtenářů činily 2 337 Kč, vydání za elektrickou energii 11 200 Kč, nákup knih, časopisů a kancelářských potřeb 11 149 Kč. Darovaných knih bylo celkem za 1 723,30 Kč. Dárci byli paní Kovalová, Veselá, Tomášková, Hütnerová, pan Řeřicha a Ing. Dvořák.

V červenci se prováděly rekonstrukce místností a sociálního zařízení včetně malování. Asi tisíc knih bylo přemístěno do přidělené místnosti na poště. Rekonstrukce, přestože byla pro knihovnici fyzicky i časově velmi náročná , nenarušila pravidelný výpůjční chod knihovny. V závěru roku byl zakoupen v rámci celorepublikové akce počítač s Internetem v hodnotě 95 038,60 Kč. Na 66 000 Kč byla poskytnuta dotace a 29 038,60 Kč doplatil obecní úřad.


Tělovýchova

Oddíl stolního tenisu začal opět hrát v nově renovovaném sále č.p. 11. Za hodinu tréninku má Tělovýchovná jednota platit obci 20 Kč, za zápasy se platit nebude, ženy, které začaly cvičit od prosince pod vedením instruktorky z Kolína měly poplatek stejný.

V oddílu kopané muži hráli IV. třídu, skupinu C a umístili se na druhém místě. Žactvo vedl starosta obce pan Václav Fišer. Obec poskytla Tělovýchovné jednotě příspěvek 5 000 Kč na opravu elektrického zařízení na hřišti. Převedení parcely hřiště na Tělovýchovnou jednotu zákon neumožnil.


Školství

Ve školním roce 2000-2001 navštěvovalo školu 105 žáků, na prvním stupni 56, na druhém 49. Pro malý počet dětí bylo nutné spojit první a třetí ročník. Školní družina měla jedno oddělení.

V prosinci byla vykonána inspekce, která konstatovala, že vybavení školy didaktickou technikou a učebními pomůckami zaostává. Přes velké finanční potíže se přece jen podařilo vybavit učebnu informatiky třemi novými počítači. Práce pedagogů byla uznána jako velmi dobrá a celkově byla škola v toto směru hodnocena jako nadprůměrná.

Většina soutěží, vyhlášených Ministerstvem školství ČR, proběhla za velké účasti žáků, ale pouze ve školním kole. Letos pracoval kroužek zdravotnický, německého jazyka, sportovní.a kroužek tvořivé dramatiky. Výuku hry na hudební nástroje navštěvovalo 14 žáků. Prázdninového letního tábora v Rokytnici nad Jizerou se účastnilo s učitelkami Ivou Šramotovou a Mgr. Ivou Adamcovou 20 dětí. Pro zvyšující se náklady ukončil svou činnost Klub mladého diváka.

Na turistické základně se v šesti turnusech vystřídalo téměř 130 dětí se svými vedoucími a čistý výtěžek činil bezmála 30 000 Kč.

Platy vysokoškolsky vzdělaných učitelů základních škol po zvýšení od 1. ledna 2001 se pohybují v rozmezí 8 390 Kč až 12 520 Kč a není se proto co divit, že mnoho mladých pedagogů odchází do lépe placených oblastí jako jsou telekomunikace, bankovnictví, pojišťovnictví a na různé manažerské činnosti. Na naší škole k odchodu v poslední době nedošlo, protože zde pracují převážně učitelky – matky, které v blízkém okolí obce bydlí a dojíždět na vzdálenější pracoviště by jim přineslo řadu dalších potíží.

Ubývání žáků je trvalým jevem a proto Ministerstvo školství ČR povolilo i pro školní rok 2001– 2002 opět výjimku. Obec musela uhradit Školském řadu Nymburk za období od ledna do září 59 280 Kč. Od září do prosince se bude řídit výše příspěvku aktuálním počtem žáků.


Mateřská škola

V tomto školním roce bylo zapsáno 25 dětí. Kromě prosince nebyly děti vážně nemocné. Náplň celoroční výchovné práce byla opět velmi pestrá, zahrnovala divadelní představení, mikulášskou a vánoční nadílku, besídku pro rodiče, vynášení Smrtky, Den Země, pálení čarodějnic s opékáním vuřtů, Mezinárodní den dětí, slavnostní loučení se školáky, výlet a mnoho dalších zajímavých činností.

Od 1. ledna se měsíční poplatek za dítě zvýšil z původních 100 Kč na 150 Kč a ve školní družině se zavedl nově poplatek 50 Kč měsíčně.

Z loňské inspekce vzešel požadavek vybavit mateřskou školu novým nábytkem Během prázdnin byl zmodernizován nábytek tak, aby hračky byly dětem přístupnější. Firma Adamec-Hamáček z Opolánek vyrobila police na hračky a ručníky, zrenovovala dětské stolky a židličky a upravila staré skříňky na učební pomůcky. Další požadavky chce obecní úřad splnit podle finančních možností později.


Školní jídelna

Od 1. září došlo ke zdražení obědů. Žáci 1.-5.ročníku platí 14,50 Kč, žáci 6.-9. ročníku a zaměstnanci školy 16,20 Kč, ostatní strávníci 36 Kč. Ranní svačina v mateřské škole stojí 4,40 Kč, oběd 11,90 Kč, odpolední svačina 4,30 Kč,. za celodenní pobyt se tedy platí 20,60 Kč.


Zdravotnictví

Epidemie chřipky na sklonku ledna, která postihla na celém území nejvíce děti ve věku šesti až čtrnácti let, se nám sice nevyhnula, ale chřipkové prázdniny na naší škole vyhlášeny nebyly.

Ordinační dny a hodiny i obsazení lékařů zůstaly v místním zdravotním středisku prakticky beze změny. Jen dětská lékařka MUDr. Dagmar Filipová omezila své návštěvy na dvě sudé středy v měsíci. Rozbory krve pro naše středisko prováděl od června soukromý podnikatel doktor přírodních věd v Poděbradech.

Zvláště starší občané, kteří si po léta zvykli na dobré poskytování zdravotnické péče městecké nemocnice, přijali s povděkem zprávu, že se do ní opět vrací akutní péče. Na konci roku byla po dvouleté pauze opět podepsána smlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a to umožnilo, aby od 1. ledna 2002 mohlo toto zařízení kromě 140 lůžek následné péče nabídnout také 40 lůžek pro akutní péči, které připadnou rovným dílem internímu a chirurgickému oddělení. Drobnější operace se zde začaly provádět už druhé polovině roku.


Počasí

Zima na začátku roku byla mírná. 10. ledna napadlo 6 cm sněhu, ale za dva dny nebylo po něm ani památky. Sníh padal sice vícekrát, ku příkladu 4. února dokonce 11 cm, ale druhý den z něj zbyla jen čtyřcentimetrová vrstva. Na takové zimy jsme ostatně v našem kraji zvyklí. Nevelké mrazy do -12oC se střídaly s vlnami oteplení. Led na rybníce nepřesáhl tloušťku čtrnácti centimetrů, vlivem střídání teplot nebyl kvalitní, takže bruslení si mládež letos mnoho neužila.

Jaro se hlásilo brzy. 24. února se na rybníce objevila první hejna racků, 25. února jsme viděli první špačky, 28. února jsme mohli pozorovat tah divokých husí. V druhé polovině března si zima zalaškovala dvakráte dvěma centimetry sněhu, ale přílet prvních vlaštovek 25. března a přílet čápů bílých 29. března příchod jara potvrdily. Jarní měsíce až do června se množstvím dešťových srážek nevymykaly normálu, tak kupříkladu v dubnu nejvíce pršelo osmého dubna, a to 21,5 mm, 8. května 28,5mm, 30. června 10,1mm. Na srážky byly rekordní červenec a září. Prvního září spadlo dokonce 47,5mm vody. V okolních lesích se objevilo nebývalé množství hub, včetně hřibů, které v posledních letech bývaly vzácností. Lidé si velkou úrodu hub podle staré pranostiky spojovali s obavami vypuknutí války. Domnělý účinek této pranostiky ještě posílily tragické události z jedenáctého září.

Letošní říjen se vyznačoval několika teplotními rekordy. Třetího října jsme naměřili dokonce 27oC. 11. listopadu klesla ráno rtuť teploměru na -8oC, když několik dní předtím jsme naměřili kolem -4oC. Svatý Martin se s prvním sněhovým popraškem opozdil o jedenáct dní. Pokusy o několik málo milimetrů sněhových vloček trvaly nepravidelně od 7. do 22. prosince, když nás další den obdařil patnácticentimetrovou nadílkou sněhu.. Největší překvapení jsem zažila na Štědrý den ráno při pohledu venkovní teploměr, kdy jsem nechtěla věřit vlastním očím při zjištění, že ukazuje celých -25oC. Na Hod boží vrstva sněhu vzrostla na 20 cm, ale teplota prudce vystoupila až k nule, aby další dny opět pomalu klesala, až se na Silvestra ustálila na -8oC. Na rybníce se začalo bruslit 15. prosince, ale vlivem teplotních výkyvů a velkého sněžení nebyl led pěkný. Síla ledu poslední den v roce dosáhla 19 centimetrů. Po Novém roce začalo opět mrznout a vrstva ledu se rychle zvětšovala.


Přehled srážek

I.

30,4 mm

V.

77,4mm

IX.

132,3mm

II.

25,1mm

VI.

70,1mm

X.

35,7mm

III.

54mm

VII.

136,5mm

XI.

50,3mm

IV.

56mm

VIII.

81,3mm

XII.

50,9mm

Za rok spadlo

800,7 mm

 


Zemědělství

Letošní žně přinesly oproti loňsku dobré výsledky. Hektarové výnosy se pohybovaly na Nymbursku mírně nad hranicí průměrných let, i když deštivé počasí sklizni nepřálo a způsobilo, že 10 procent ploch bylo polehlých a mnohé se ani nesklidily. U ozimých pšenic byl výnos 6 tun z hektaru, u jarních asi o půl tuny méně, ozimý ječmen dal 6 tun, žito 4,8 tuny a jarní ječmen 4,7 tuny na hektar. Má snaha porovnat celookresní hektarové výnosy s největším podnikem rostlinné výroby v naší obci, jakož i zjistit výnosy živočišné výroby, se přes mé několikeré pokusy nepodařilo naplnit, protože nikdo z vedoucích pracovníků nechce zveřejňovat své hospodářské výsledky. Tak tedy nezbývá nic jiného, než se spokojit s tvrzením, že tyto podniky, uváděné v předešlých zápisech, v obci existují.


Agrodružstvo

Agrodružstvo, zbytek někdejšího Jednotného zemědělského družstva s třinácti zbylými členy a šesti pracovníky, prakticky půdu nemá, podniká pouze s budovami. Dílny po zániku Žehuňských strojíren k patnáctému červnu 2001 zůstaly prázdné. Vedení Agrodružstva vidí možnost jejich využití po vybudování nové továrny Toyota-PSA Peugeot Citroen u Ovčár. Pekárna Crocodille vyrábí toustový chléb, který pan Jan Martinek dováží k plnění do Žíželic a odtud se distribuuje na benzinové pumpy. Hlavním vedoucím je od 1. listopadu pan Jehlička z Prahy, zástupce firmy Crocodille. Vedoucí žehuňské provozovny je paní Emilie Martinková, dále zde pracují pan Jaroslav Vávra z Krakovan, pan Josef Dobřichovský z Choťovic, paní Bohumila Hlaváčová z Dobšic, paní Marie Staňková z Choťovic a jedna pracovnice z Dlouhopolska. V Agrodružstvu je také prodejna potravin, kterou vede paní Alžběta Krečmerová. Prodejna začínala před několika lety jako kantina, později se rozrostla a dnes eviduje na 660 druhů zboží, jehož ceny jsou ve velké většině nižší než v samoobsluze u paní Malečkové.


Rybnikářství

Podle nařízení vedení Rybářství Chlumec nad Cidlinou nesmí porybný pan Václav Kavka nadále podávat výrobní údaje. Proto pouze toto: Do rybníka byla dána slabá násada přes 100 000 kusů ryb. Odlov začal v létě pro export do Itálie a Německa. Povodí Labe Hradec Králové rozhodlo, že klapka na rybníce už není funkční a že na podzim se bude provádět její generální oprava. V září došlo k jejímu úplnému zahrazení stěnou ze železných prefabrikátů a byla demontována. Odtok vody se prováděl pouze spodními výpustmi a pevným přelivem. Oprava měla být dokončena do 11. listopadu. Protože odborníci zjistili, že rekonstrukce musí být rozsáhlejší, než se původně předpokládalo, práce se protáhly, takže nová klapka byla nainstalována teprve na začátku roku 2002. Opravu prováděla firma Labská s.r.o. Pardubice.

Velké srážky v červenci a v září zvýšily přítok vody na Cidlině nad 5m3/vt, průtok dosáhl dokonce 50m3/vt, kdy se uvažovalo, nebude-li potřeba vytrhat hrazení nad klapkou. Pro velký přítok vody Cidlinou nebylo stanoveno pevné datum výlovu. Došlo k němu ve dnech 25. – 27. října. a byl nejhorší a nejpracnější za poslední léta. Bez pytláků malých i dospělých by se ani žádný rybolov neobešel a nejinak tomu bylo i letos. Právě tak k rybolovu patří i prodejní stánky. V jednom se prodávaly živé ryby, ve druhém nápoje, uzenina a smažení kapři. Jedna smažená kapří porce vyšla už letos na 25 Kč, loni to bylo 10 Kč.

Problémem je zanášení dna pod základovými výpustmi. Je tu však více vlastníků, kteří se o vyčištění dosud nedohodli, a proto k němu nedošlo.

Vánoční prodej ryb na sádkách probíhal ve dnech 19. až 23. prosince. Ryby ze sádek se rozvážely do obchodů a stánků nebo si pro ně prodejci jezdili sami, prodávaly se i ryby v drobném. Přestože ryby z rybníků hraběte Czernína z Dymokur stály o 5 korun méně, byl o úlovky ze zdejšího rybníka zájem. Žehuňké sádky zásobovaly také Prahu, Plzeň a okolí.

Ceny pro podnikatele: kapr I. třídy 54 -55 Kč +5% DPH, kapr výběr 62 .-63 Kč + 5% DPH.

Při drobném prodeji na sádkách: kapr I. třídy stál 62 Kč, kapr výběr 68 Kč.

Ceny ostatních ryb podle ceníku:

candát tržní

260 Kč

tolstolobik

38 Kč

štika tržní

185 Kč

amur

65 Kč

sumec

180 Kč

pstruh mražený

115 Kč

bílá ryba

35 Kč

úhoř

360 Kč

okoun

100 Kč

 


Včelařství

Při rozhovoru s panem Oldřichem Jiroudkem, č.p. 218, dlouholetým a zkušeným včelařem, jsem se dozvěděla, že v letošním roce ošetřuje spolu se svým synem Oldřichem Brandou jednadvacatery včely, čtvery včely má pan Petr Štěrba starší, č.p.171, čtvery pan Alois Štika, č.p. 88, dvoje pan Jaroslav Konvalina, č.p. 151, a jedny pan Vladimír Rous, který se v tomto roce přestěhoval z č.p.87 do Poděbrad. Pan Jiroudek měl v letošním roce průměrnou snůšku 15 kg, v loňském roce u menšího množství včel 40 kg.


Myslivecké sdružení Cidlina

Tento rok byl svými klimatickými podmínkami pro myslivost velmi nepříznivý. Chladné a deštivé počasí, zejména na podzim, kdy se rozvodnila Cidlina a zatopila louky a pole od Žehuně až po Sány, nedovolily v této části honitby lovit. V té době přilétla velká hejna kormoránů a ti škodili na Cidlině a zejména na Žehuňském rybníce. Jejich počet se odhaduje na 150 kusů. Porybný pan Kavka proto požádal myslivce, aby na zvláštní povolení několik kormoránů ulovili a tak je z této lokality vypudili. Podařilo se to však jen částečně, kormoráni odletěli až po zamrznutí rybníka.

Při poslední leči 1. prosince přijali myslivci do svých řad tři osmnáctileté mladíky, kteří mají o myslivost velký zájem: Tomáše Ševčíka, Petra Volejníka a Ondřeje Bartoníčka z Opočnice. Členové spolku věří, že z nich vychovají řádné myslivce.

V tomto roce přijali myslivci v celé České republice nový myslivecký zákon.


Český rybářský svaz

Místní organizace Českého rybářského svazu evidovala k 31. prosinci 2001 celkem 187 členů, z toho chlapců do patnácti let 15. Ze 172 dospělých byly 3 ženy, 13 invalidů a 41 důchodců. Členové odpracovali 1350 brigádních hodin a 199 hodin bylo nahrazeno jinak. Brigádní povinnost deset hodin na člena do věku 65 let zůstala nezměněna. Členové starší sedmdesáti let, kteří jsou členy organizace alespoň deset let, mají povolenku za poloviční cenu. Zápisné nového člena činí 500 Kč, povolenka pro dospělého na rok 500 Kč, známka 200 Kč, poplatek obecního úřadu 100 Kč. Vybavení pro začínajícího rybáře přijde na 10 000 Kč.

Oproti minulému roku vykazuje organizace výměru revíru o jeden hektar větší, a to 16 ha, místo třech rybníčků jen dva o rozloze 2ha. Obsazení funkcí i počet čtyř členů rybářské stáže zůstaly nezměněny. Celkem bylo vydáno 218 povolenek, z toho ročních zlevněných 44, mládeži do patnácti let 35, měsíční 3, čtrnáctidenních 6.

Výbor organizace se scházel pravidelně každý první pátek v měsíci. Rybáře těší rok od roku zlepšující se čistota vody. Problémy vidí v nedostatku získávání mladších členů pro funkce, malém počtu členů rybářské stráže, v nedodržování pořádku kolem řeky.

Celkový stav peněžních prostředků k 31. prosince 2001 činil 310 733, 63 Kč.

15. srpna nabyla účinnost vyhláška Ministerstva zemědělství č. 296/2001, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení k výkonu rybářského práva a odborná způsobilost rybářských hospodářů.

Výroční členská schůze za rok 2001 se konala 22. března 2002 v Dobšicích.


Hasiči

V pátek 25. května vyjížděli místní hasiči k požáru stodoly na Hradčanech u Stanků.


Obchod, podniky a provozovny

V březnu byl zrušen Bazar a zastavárna u Kvasničků. Kvasničkův hostinec měli v pronájmu manželé Půlpánovi z Choťovic, ale na sklonku roku nájem vypověděli a od ledna zde nastoupil nový nájemce z Poděbrad. Nejvíce nakupovali naši občané v samoobsluze paní Veroniky Malečkové, které konkurovala prodejna v Agrodružstvu.


Rekonstrukce a opravy

Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení schválilo dvě půjčky ve výši 75 000 Kč a 40 000 Kč na opravy střech.občanů. Splatnost je do čtyř let s 5% úrokem. Koncem dubna se začala bourat část obvodového zdiva bývalého sálu hostince u Malých č.p. 82 na Malé Straně. Začátkem května nahazovali dům č.p.190 manželé Ondrákovi. O rekonstrukcích, které prováděl v č.p. 11, obecní úřad, je zmínka v kapitole Činnost obecního úřadu.


Péče o zeleň a životní prostředí

V lednu prořezávaly Technické služby Poděbrady stromy u Vondráčkových, na hřbitově a u křížku. Práce stály 9 644,30 Kč. Zatravněné plochy na veřejných prostranstvích nechává obecní úřad po celou dobu vegetace pravidelně sekat. Práce s trávní sekačkou po obci a na fotbalovém hřišti provádí pan František Tichý z č.p.111 a s vyžínačem pan Josef Schneider z č.p.29. Při dalších pracích vypomáhá pan Pavel Rychlík z č.p.123.


Pošta

Od 1. ledna je známka na pohlednice za 5,40 Kč tak jako na dopis Poštovní úřad se má po další fázi rekonstrukcí v č.p.11 přestěhovat do nových prostor.


Životní úroveň

odle údajů Českého statistického úřadu se průměrné mzdy na našem okrese pohybovaly v prvním čtvrtletí nad 12 tisíc korun, loni 11 tisíc. Mladoboleslavští si vydělali v průměru téměř 16 tisíc a Pražané téměř 19 a půl tisíce. Úřad práce v Nymburce evidoval na počátku roku 8,9% nezaměstnaných, v listopadu 8,4%. Přehled o počtu nezaměstnaných v obci nelze zjistit.

Od 1. ledna byl zdraženo poštovné, elektřina, o 24 procent plyn, od 29. ledna jízdné na Českých drahách. Za propanbutanovou láhev plynu, která stávala 27 Kč, jsme v místní samoobsluze zaplatili v dubnu 330 Kč. Lidé se pro vysoké ceny ekologického vytápění začínají vracet zpět k tuhým palivům.


Černá kronika

Zdá se, že vandalství mladistvých v letošním roce ještě přibylo. Začalo už rozbíjením žárovek na vánočním stromu na návsi, pokračovalo rozbíjením oken na neobydlených domech, na objektech školy, na chatkách na hřišti, rozbíjením laviček v autobusové čekárně i na hřišti, poškozením chatky na zahradě mateřské školy, ničením jízdních řádů, znečišťováním čekáren a pokračovalo soustavným ničením zařízení školy, krádežemi a zlomyslným poškozování věcí spolužáků. Občané si stěžovali na bezdůvodné zvonění na domovní zvonky. Učitelé i zástupci obce byli bezmocní. Zarážející je, že věková hranice pachatelů se posunuje stále níž. Pokud se přece jen podařilo viníka vypátrat a záležitost se projednávala s rodiči , tito nebyli vstřícní, ale naopak své dítě často hájili a kryli. Krádeže na hřbitově a pytlačení v rybníce se už staly běžnou záležitostí. Do okolí hřbitova často kolem poledních hodin přijížděli cizí lidé tmavé pleti.

V pátek 5. ledna ukradl neznámý pachatel prodavačce paní Vojtíškové v samoobsluze peněženku s doklady a obnosem 1 500 Kč. Vyhozená peněženka s doklady, ale bez peněz, byla nalezena v příkopu k Choťovicům.

Ve čtvrtek 19. července v 11 hodin dopoledne objevil pan Kavka u severního břehu rybníka tělo utonulého muže. Přivolaná policie, hasiči a lékař zjistili, že nabotnalé leželo ve vodě už čtyři až pět dní. Na břehu našli kolo a peněženku se zdravotním průkazem. Muž pocházel z Prahy. Známky cizího zavinění nebyly zjištěny.

V červenci došlo ke krádeži stavebního materiálu a míchačky na staveništi ve Staré Báni, kde se staví velký objekt. Proslýchalo se, že stopy měly vést do Žehuně.

23. července vyhlásil obecní úřad spolu s policií pod pokutou 1 000 Kč zákaz vstupu do prostoru hlavní výpusti, česlic a klapky, kde chlapci urazili zámek a napáchali i další škody.


Různé

9.ledna nastalo úplné zatmění měsíce. Ve 20 hodin 50 minut se měsíc ponořil do úplného stínu. V neděli 28. října jsme ve 3 hodiny ráno posunuli opět ručičky hodin zpět na 2 hodiny zimního času a řidiči začali ve dne povinně svítit.


A život běží...

Při svých návštěvách školní jídelny jsme se pravidelně od června potkávali se sympatickými mladými lidmi, kteří si v doprovodu dvouleté holčičky Verunky docházeli také do školní jídelny pro obědy. Věděli jsme jen, že bydlí na faře a jinak nic. Teprve při rozhovoru s nimi. jsem se dověděla, že jsou to Ukrajinci a kde oba vystudovali vysokou školu zemědělskou. Protože jejich dědeček byl Čech, přišli sem. Dobu od dubna do června strávili v internačním táboře, kde jim bylo nabídnuta práce v zemědělství u pana Ing. Karla Horáka. V Čechách že by velice rádi zůstali natrvalo. Jaké bylo naše překvapení, když náhle v září beze stopy zmizeli., jen několik květin za okny a záclonky po nich zůstaly. Vysvětlení bylo lakonické: museli se vrátit zpět. Jejich jména jsem nezjistila ani na obecním úřadě. Nikdo neví, zda se ještě do Žehuně kdy vrátí.V naší obci se jim líbilo.

K 26. červenci měla Žehuň 254 popisná čísla a 446 obyvatel, k 31. prosinci bylo obyvatel 444.


Závěr

Některé vnitropolitické i mezinárodní události, které doléhaly k našemu sluchu, byly často přehlušeny a umlčeny běžnými každodenními starostmi. A tak jsme vnímali často jen okrajově, že ve světě existuje rozkladný proces mnoha lidských hodnot, který sice probíhá nenápadně, ale se zrychlující se tendencí. V této souvislosti vyvstává před námi otázka: co tedy může zachránit lidstvo před záhubou? Spojit rozvinutý lidský mozek a kvalifikovanost s uskutečňováním dobra a šířením lásky. Odpověď je jednoduchá a jednoznačná, ale uskutečnění se zdá být utopií.


Dokumentační materiály

Náklady na dokumentační materiály pro rok 2001 činily celkem 736,50 Kč. Jsou vedeny pod čísly 980/01 –1 až 1003/01 –24. Obsahují: 168 fotografií (z toho v albu 15), 22 výstřižků, 3 pozvánky, 1 sborník, 1 průvodce, 5 úmrtních oznámení, 1 gratulace, 3 přehledy, 1 kopie výstřižku, 3 jiné dokumenty.

Zapsala Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce


Nahoru

 

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 7.43m/s
tlak1013hPa
vlhkost96%
srážky2.1mm

Svátek

Svátek má Marcela

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček