Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

  ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

   Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň                               Ročník 2011      Číslo 17

Rozvodněná cidlina 2011

 

 Vážení spoluobčané,

nejprve mi dovolte, abych Vám jménem nově zvoleného zastupitelstva obce Žehuň popřál hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v roce 2011.

Vždy na začátku roku většina z nás hodnotí uplynulé období. Na podzim roku 2010 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Po 20ti letech starostování již nekandidoval pan Václav Fišer. Rád bych i touto formou panu Fišerovi poděkoval za jeho práci pro obec Žehuň a popřál mu hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Uplynulé volební období bylo velice náročné. Po dokončení výstavby vodovodu v obci jsme začali v roce 2006 s budováním kanalizace a ČOV. O tom, jak náročný úkol to byl, svědčí to, že jsme proinvestovali za uplynulé dvě volební období (8 let) více jak 60 mil. Kč. Bez dotačních prostředků, které se nám podařilo na tyto akce získat, bychom se vodovodu a kanalizace určitě nedočkali.

            Na podzim roku 2010 se zdařila výměna oken na staré budově ZŠ. Věřím, že to škole přinese značnou finanční úsporu a dětem teplo ve třídách.

            Co nás čeká v letošním roce? V měsíci lednu jsme podali žádosti o dotace na Krajský úřad. Pomohli jsme Římskokatolické farnosti v Žehuni s žádostí o dotaci na kostnici a sami žádáme o dotaci pro hasiče, na biopopelnice, i na dotaci úroků.

             Zároveň připravujeme žádost o stavební povolení a následně o dotaci na dostavbu kanalizace v obci. Na to, abychom dokončili kanalizaci a hlavně ji celou dofinancovali, potřebujeme prodat objekt Staré pošty a připravujeme prodej stavebních parcel v k.ú. Žehuň směrem na Hradčany.

               Na jaře letošního roku bychom rádi začali třídit také bioodpad. Ten by se svážel pravidelně od března do října 1x za 14 dní. Snahou je nejen zkvalitnit odpadové hospodářství v obci, ale hlavně zlevnit platbu za odpady. V letošním roce každý občan zaplatí za svůj odpad 500 Kč, ale obec i tak doplatí za rok ještě částku 260.000 Kč. Pro představu za tuhý komunální odpad musíme zaplatit částku 1200 Kč/t a za bioodpad 440 Kč/t. Věřím, že budete nápomocni při třídění a sběru odpadu a pomůžete nám tuto částku snížit. O změně sběru odpadu v jarním období budete včas informováni.

               Na 5. – 8.7. 2012 plánujeme oslavy 875 let od založení obce a 130.výročí vzniku hasičů.Rádi uvítáme Vaše náměty a návrhy pro zdárný průběh těchto oslav.Úkolů je před námi hodně, avšak pevně věřím, že s Vaší pomocí je všechny zvládneme.

                                                                                             ing. Karel Horák

                                                       

 

 Kulturní akce v uplynulém čtvrtletí:

 

              První velkou kulturní akcí, nového volebního období, bylo již tradiční zahájení adventu.Sešli jsme se na náměstíčku před poštou a to poslední listopadovou neděli. Kulturní program zahájily děti říkáním básniček a zpíváním koled. Tentokrát svůj program nacvičily společně se svými rodiči , pod vedením kulturní komise Obecního úřadu. Kulturní program ukončili čtyři trubači, kteří zatroubili několik koled. Zajištěno bylo již tradiční občerstvení, hlavně prodej zákusků, které napekly a k prodeji věnovaly naše ženy. Výtěžek z prodeje občerstvení bude použit na další kulturní akce pro děti . Součástí této slavnosti jsou též malé adventní trhy, kde si mohl každý zakoupit něco pěkného na vánoce.    

             První prosincový víkend patřil našim nejstarším občanům,ale též i těm nejmladším.V sobotu jsme se sešli s našimi důchodci, pro které jsme přichystali vánoční posezení ve znamení jablek. To znamená, že jsme pro ně připravili pohoštění, které jsme napekli z jablek. Dále jsme přichystali výstavku, kde představily svá díla děti z mateřské školky, také ve znamení jablíček. Výstavku doplňovala literatura a kuchařky, stále na jedno společné téma – jablka. K příjemnému posezení celé odpoledne zahrál p. Tuček . Kulturní program zajistila svou hrou na kytaru Pavlína Tomanová.

             V neděli jsme se sešli s našimi dětmi na Mikulášské besídce. Nejdříve jsme uvítali pana Aleše Bílka, který dětem zahrál se svým loutkovým divadlem pohádku „ Loupežníci a zvířátka“. Po pohádce nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty, kteří rozdali dětem nadílku.Po malém občerstvení dětí i dospělých, jsme se rozešli domů.

             Vánočním koncertem v kostele sv. Gotharda v Žehuni jsme završili ukončení adventu, kde zazpívala koledy slečna Eva Podvalová s doprovodem pana Petra Štěpána, dále vystoupil Malý chrámový sbor pod vedením paní Věry Blažkové. Koncert si přišlo poslechnout cca 60 občanů a to nejenom ze Žehuně, ale i z okolí. Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné a výtěžek se rozdělil polovinou pro další akce s dětmi a na opravu Žehuňské kostnice.

 

Různé:

-          dnem 1.1.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, kominík pan Hladík občanům naší obce vyhoví, za vyčištění 1 komínu vybírá 100 Kč a za prohlídku komínového tělesa, spalinové cesty , spotřebiče a vybrání sazí 100 Kč, termín bude občanům včas sdělen

-          v případě přerušení dodávky vody a nebo potíží s plynulým odtokem splaškových odpadních vod z nemovitostí se občané můžou obrátit na níže uvedené kontakty, před výzvou pracovníka dispečinku je třeba se přesvědčit, zda problém není způsoben již v domovní části vodovodní nebo kanalizační přípojky, v případě zjištění, že skutečně je tomu tak, bude účtován zásah pohotovostní služby odběrateli

Dispečink na hlášení poruch : tel. 325 513 804, 602 422 458 /nepřetržitě po dobu 24 hodin/

-          poplatky ze psů a za komunální odpad se začnou vybírat až od měsíce března, občané ještě budou informováni hlášením v místním rozhlase

-          větve a dřevěný odpad je možné již nyní vyvážet na složiště, kde se pálí čarodějnice, které je na místním fotbalovém hřišti

  

Sdružení  dobrovolných hasičůmá v Žehuni dlouholetou tradici. Zvláště ve dvacátých a třicátých letech byli hasiči vedle Sokola nositeli společenského a kulturního života obce. V letech 1926 až 1930 se stali dokonce provozovateli kina. Sbor dobrovolných hasičů nepřestal existovat ani za války, pouze jeho činnost byla omezena. Zdárně se začala rozvíjet opět po druhé světové válce.

Ze  zápisů po únoru 1948 nelze nepřehlédnout vliv tehdejší politické atmosféry, ale vlastní poslání hasičů omezeno nebylo.   Stagnaci činnosti přinesla padesátá léta, v nichž docházelo k dalekosáhlým převratným změnám znárodňováním soukromého sektoru, bouřlivým združstevňováním zemědělství a dalším pronikáním politiky do všech oblastí. Život celé obce doslova ochromilo úporné přesvědčování zemědělců ke vstupu do JZD, hromadný výstup z družstva a následné ještě úpornější přesvědčování. Hasiči sice nepřestali existovat, ale pět roků jejich činnosti je zahaleno mlčením.

V letech 1959-1960 aktivista JZD soudruh Josef Macháček striktními nařízeními činnost nově pojmenovaného Českého svazu požární ochrany křísil k životu, ale na další tři roky je činnost opět zahalena mlhou. Teprve když se politická situace začala na sklonku roku 1963 pomalu konsolidovat, přibyli noví členové i funkcionáři, činnost nabývala na intenzitě. Pobídkou k činnosti se stala v roce 1974 nově vybudovaná požární zbrojnice. Hasiči začali navazovat na prvorepublikovou tradici - kromě svých specifických úkolů začali opět požádáním plesů a zábav obohacovat společenský život obce.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začali aktivně pracovat pod vedením Jana Jehličky st. a Jaroslava Jiroudka dospělí, dorostenci i žactvo.   Ve vedení se vyskytují jména: František Ševčík, Josef Neumann, Petr Volejník, František Konvalina, Josef Konvalina, Václav Maleček a další. Malý výsek práce hasičů v roce 1983 je zachycen ve třetím díle obecní kroniky: „MO SPO vedla oddíl mladých požárníků, připravovala je na hru Plamen, uskutečnila preventivní protipožární prohlídky domů, udržovala v pohotovosti protipožární zařízení a uskutečňovala průběžně nácvik, organizovala tradiční ples a oslavu MDŽ pro ženy členů své organizace.“ Svaz požární ochrany spolupracoval též na přípravách i zajišťování oslav 850. výročí obce.

Od roku 2000 činnost hasičů slábla. Potěšitelné naopak je, že se od počátku roku 2009 začalo podle všech známek blýskat na lepší časy. V dubnu 2009 byla Jednotka požární ochrany  doplněna o nové členy. Dnes čítá 12 členů. Velitelem je Petr Krase, strojníky Lukáš Kudrasvili, Petr Baloun a Josef Konvalina, členy Pavel Bořek, Jan Dočkal, Jan Štěrba, Zdeněk Konvalina, Zdenek Košner, Jan Jehlička ml., Ondřej Heřmanský a Jaroslava Krejčová.

26. dubna 2009 se mladí členové sešli poprvé v hasičské zbrojnici k úklidu a odvozu nepotřebné techniky a věcí do sběrného dvora. V dalších měsících až do konce roku 2010 pracovali pravidelně na údržbě zásahového vozidla a přívěsného vozíku pro zásahovou techniku, prováděli zkoušky zásahu, účastnili se školení zdravovědy, dýchací techniky,   prevence požáru, v lednu 2010 odklízeli sníh na budově mateřské školy, prováděli montáž  PS 12, účastnili se třech kurzů velitelů a strojníků v Týnci nad Labem, vyráběli držáky pro dýchací přístroje, plnili dýchací přístroje, pracovali na sušícím zařízení pro hadice, účastnili se aktivně Dne záchranářů, pracovali v areálu nemovité kulturní památky u kostnice, prováděli zkoušky zásahového vybavení, absolvovali tři výjezdy k požáru.

V lednu 2011 podával obecní úřad na Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS žádost o dotaci na nákup nebo rekonstrukci a modernizaci zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky.

Lze si jen přát, aby renesance aktivity místního Sdružení dobrovolných hasičů, jejichž úloha je v životě naší obce nezastupitelná, navázala na dobré jméno, a neváhám se říci - slávu - stovky předcházejících, kteří se svou činností zapsali do historie Žehuně. Zvláště potěšitelná je aktivita v předvečer oslav 130. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů, která připadá na rok 2012. Kéž jim chuť k záslužné práci pro obec a její obyvatele vydrží!

Za poskytnutí materiálů z minulosti děkuji dlouholetému funkcionáři hasičů Janu Jehličkovi st., za upřesnění informací veliteli jednotky Petru Krausovi, za výkaz činnosti

 hasičů za léta 2009-2010 Pavlu Bořkovi.   Podstatnou část podkladů jsem získala z kronik a dokumentačních materiálů k obecním kronikám. .

   V lednu 2011  zpracovala kronikářka obce Ludmila Tvrdíková

 

 

Žehuň v dokumentech kroniky

Vážení spoluobčané!

Stále ještě jsou našimi průvodci výletu do minulosti Protokoly obecního zastupitelství z let 1878 až 1920, ale ocitli jsme se už na počátku dvacátého století. Hned z prvního zápisu, datovaného

20. lednem 1901, postřehneme jednu změnu: „Odměna za práce při sčítání lidu panu učiteli Vonkovi povoluje se ve výši 100 Korun.“ (Učitel a komeniolog J. R Vonka /1877-1964/ zaslal na sklonku svého života v roce 1959 do zdejší školy obsáhlé výpisy ze Zemských desek, které podstatnou měrou přispěly k poznání nejstarší historie Žehuně. V přátelském dopisu sděloval, že na své působení v Žehuni rád vzpomíná a že bydlel u Vondrušků.)

Zápis z 12. května 1901 dokumentuje, jak vynalézavě motivovali k práci představitelé obce dva polní hlídače: „Z pokut uložených přistíženým jíma viníkům připadne polovička tomu hlídači, jenž viníka postihl a udal.“

 

Tehdejší poštmistr byl pověřen také tímto úkolem: „Stran obecní váhy má být požádán  p. pošmistr, aby byl tak laskav, a klíče od ni u sebe ponechal uschovány. Za otevření váhy a upotřebení té samé má býti každý cizí povinen, jemu 10 kr=20 h. k jeho ruce zaplatiti z čehož není povinen nikomu účty skládat.“  

V roce 1901 odkoupil hostinec čp. 11 (původně zájezdní hospoda, dnes kulturní dům) od pana Františka Krojidla pan Josef Vaníček, v roce 1902 se hovoří o hostinci p.Říhy čp. 100, který pamatujeme jako obecní hostinec a později jako starou školní jídelnu čp. 100, a v roce 1861 se v kronice píše o hostinci p. Václava Kvasničky.)

 

V zápise z 19. února 1902 se říká: „Starosta Tlapák prohlásil, že se úřadu starostenského vzdává a vyzívá zastupitelství, aby předsevzalo volbu starosty nového - leč že by mu zastupitelství k dosavadnímu služnému ročně 100 Korun přidal. - Podmínka tato přijata všemi hlasy načež starosta Tlapák prohlašuje, že v úřadu tom potrvá do 3 roku dále.“  (Asi si nikdo v té době nechtěl starostenský úřad na svá bedra naložit.)

V zápise z 11. května 1902 se hovoří o zařazení Kateřiny Hálové mezi žebráky. (Starousedlíci si jistě na rodinu Hálových z chudobince pamatují. Právě tak jim není neznámé jméno Josefa Skohoutila, kterému byl 30. listopadu 1902 povolen v jeho obchodě výčep lihovin. Do Skohoutilova obchodu v čp. 77 /dnes tu bydlí paní Lohnická/ jsme chodili nakupovat, než byla postavena samoobsluha.)

 Nemohu opomenout poznámku z 15. března 1903, která svědčí o tom, jaké povinnosti se musel zhostit tehdejší starosta: „Za přechování starého Bendáska, který již po dobu 4 měsíců jest naložen u p. starosty Tlapáka, má se nahraditi měsíčně Kor. 10 - dohromady tudiž 40 Korun. Na další Bendáskovo přechování má se vypsati dražba, kdo si ho chce přijmout.“ (Pro dnešní dobu nepředstavitelé! Ale daleko šokující je následující zápis: „Co se týče Bendáska, usneseno ve volných návrhách na tom, aby každodenní nocleh dostával po jednotlivých číslech , což platí pro všechny.“ (To mi připomnělo vlastní, i když ne tak otřesný zážitek, který se datuje rokem 1947, kdy jsme byli jako maturanti nuceni přijmout své první učitelské místo v pohraničí. Tehdy nám přidělil obecní úřad stravování také po jednotlivých domech, ale střídání bylo měsíční.)

Přestože se obecní zastupitelstvo i v první polovině tohoto desetiletí muselo neustále zabývat nejen řešením otázky jak zajistit chudé, ale především intenzivními přípravami ke stavbě silnice mezi Žehuní a Dobšicemi (později se plánovala i silnice do Choťovic), neopomnělo na své slavnostní mimořádné schůzi 13. května 1905 jmenovat u příležitosti sedmdesátin    čestným občanem „…nejvyššího maršálka Království Českého Jiřího Lobkovice v uznání jeho snah, směřujících k povznesení samosprávy Království českého…za čestného občana Žehuně“, byla mu provolána sláva a zaslán telegram tohoto znění: „Obecní výbor zvolil ve své slavnostní schůzi dnes konané Vaši jasnost čestným občanem Žehuně.“ (Jak povznášející to jistě bylo pro občany Žehuně - pokud se o tomto rozhodnutí vůbec dozvěděli - ve srovnání s jejich každodenními starostmi!)

Rozpočet obce na rok 1905 vykazoval příjmy 14 979,26 K, vydání 13 994,74 K. Rozpočet školní na školní rok 1906/07 1 573,32 K.                                                                                               

30. prosince 1907 čteme: „Stavba nové školní budovy byla též 12 hlasi přijata, proti stavbě hlasoval zástupce velkostatku.“

9. dubna 1908 se píše: „Ku komisi ohledání místa pro školu byli zvoleni páni Jos. Vaníček, Frant. Molič.“

12. května následuje: „Obecní zastupitelství žehuňské prohlašuje, že zasadně souhlasí s novostavbou školní budovy na starém místě nynější školy, spřikoupením potřebného pozemku sousedícího p B. Menšika.“   (V čp. 51 měli po Menšíkových obchod Břízovi, dnes dům vlastní paní Šváchová - to pamětníci znají.)

Zatímco úřední kolaudace školy se podle slov tehdejšího řídícího učitele Františka Šorma uskutečnila 11. září 1909, čteme v zápise zastupitelů ze dne 13, září toto: „Jakým vhodným způsobem upraviti slavnost svěcení nové školní budovy na den 19. září 1909. Ku slavnostnímu otevřeni a posvěceni školy má se na obecni outraty vzyti hudba. Poněvadž jsou zde kapely dvě bylo by žadoucno, aby se dohodly a hrály společně. V pádu že by se tak nestalo, ma se rozhodnout mistni školni rada pro jednu znich…Dále usnešeno všemy hlasy vyjma p. Kupky Jos. aby na utraty obce uspořádan byl banket společni.“  

              

 Tolik vyčetla a reprodukovala ze starých zápisů vaše kronikářka - včetně všech pravopisných prohřešků, které věrně dokumentují svou dobu.

Nahoru