Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2009    Číslo 13

Zima na návsiVážení spoluobčané,

Uběhlo poslední čtvrtletí roku 2009 a proto Vám připomeneme události posledních měsíců. Protože tento zpravodaj k Vám dorazí až v lednu, přejeme Vám do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Říjen

V tomto měsíci se konalo jedno veřejné zastupitelstvo, kde se projednávalo několik důležitých bodů. Hlavním bodem byla úprava rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 5, kde se do rozpočtu zařazovaly nové položky (např. oprava nátěrů oken čp. 11 a ochranné pomůcky pro SDH). Opravovaly se též i jiné příjmové a výdajové položky, dle skutečných příjmů či výdajů.

Dalším bodem jednání bylo schválení nově vypracované Obecně závazné vyhlášky „Požární řád obce“, kde jsou upřesněny povinnosti a podmínky zabezpečení požární ochrany v obci. Po nabytí účinnosti nahradí OZV č. 1/2008.

ZŠ a MŠ Žehuň požádala svého zřizovatele o povolení výjímky z počtu žáků ZŠ v Žehuni a dětí MŠ v Žehuni. Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. má mít dvojtřídní malotřídní škola 24 žáků, ve školním roce 2009/2010 je skutečně pouze 22 žáků. Opačný problém je v MŠ, kde dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. zřizovatel povoluje navýšení počtu dětí až o 4 děti, tj 28 dětí na třídu. Dále byla vypracována nová zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Žehuň, ve které dochází ke změnám ve vymezení svěřeného majetku, majetkových právech a povinnostech při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele.

Kanalizace Žehuň dokončení – bude probíhat ve dvou etapách. I. etapa byla zahájena 10/2009 a dokončena bude 09/2010, cena této etapy činí 6 860 000,-- Kč. Jedná se o dokončení hlavní stoky gravitační kanalizace směrem od Kolína a provedení nové kanalizace u zdravotního střediska a Na Místech. Tuto etapu bude provádět firma Vakstav Jablonné nad Orlicí. II. Etapa bude pokračovat dle finančních možností obce.

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrhy na výměnu oken ve sborovně ZŠ a návrh oprav a nátěrů oken na objektech budov ZŠ a MŠ. Na některé uvedené práce lze získat pro rok 2010 dotace od Středočeského kraje ve výši 95%.

Požadavek členů SDH JPO III Žehuň na nákup pracovních oděvů PS 2 (1 oblek á 690,- Kč, nutno pořídit 10 ks), jednotka se musí dále dovybavit zásahovou obuví (1 pár á 2.000,- Kč) a rukavicemi (1 pár á 780,- Kč).

Obecní les – je nutno provést likvidaci zbytků větví a špiček smrků po těžbě dřeva, aby nedošlo k rozšíření kůrovce, předseda komise ŽP p. David sjedná se spolky brigádu.

Listopad

V tomto měsíci se událo několik kulturních akcí. Jako první se konalo „Předvánoční posezení pro důchodce“ , kterého se zúčastnilo na 40 našich spoluobčanů. Po přivítání panem starostou, byl pro naše důchodce jako každoročně připraven bohatý kulturní program a občerstvení. Jako první bylo úsměvné vystoupení hudebního dua „Eva a Vašek“ , které nám předvedlo své taneční i pěvecké kreace. Po krátké pauze vystoupila taneční skupina „Rasputin“ z Kolína. Následovalo občerstvení za hudebního doprovodu p. Tučka z Dobšic. Po vydatném posilnění došlo i na tanec.

Další významnou akci bylo již 5 slavnostní zahájení adventu, které se tradičně uskutečnilo na prostranství před poštou. Na zahájení adventu přišlo na 200 diváků ze Žehuně i okolí. Toto zahájení již tradičně provázelo několik stánků s adventním zbožím i prodejem perníčků. Akce byla zahájena přivítáním panem místostarostou, potom následoval kulturní program našich dětí . Na občerstvení se podávalo svařené víno a pečivo, které napekly naše ženy. Tímto jim všem ještě jednou moc děkujeme.

Prosinec

Začátkem měsíce přišel do naší obce Mikuláš s čertem v podání hudební skupiny Honzy Krejčíka . Dětem předvedli líbivé představení a nakonec jim rozdali sladkou nadílku.

Další akce tohoto měsíce bylo slavnostní ukončení adventu, které se konalo poslední adventní neděli opět na prostranství u pošty. Přímo pod osvětleným stromečkem zazpívala Eva Podvalová se svým doprovodem několik vánočních koled. Protože počasí bylo velmi mrazivé, podával se pro přítomné teplý grog a pro děti teplý čaj. Též byla připravena ochutnávka vánočního cukroví. I když počasí nebylo zrovna nejlepší přišlo naši akci podpořit asi 100 lidí z obce i okolí.

V prosinci se konalo též poslední veřejné zastupitelstvo v tomto roce, kde se projednával hlavně rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na rok 2011 – 2012. 

Dalším bodem bylo rozpočtové opatření č. 6, kde se upravoval rozpočet na rok 2009 dle skutečných výdajů a příjmů. Zastupitelstvo obce též zplnomocnilo p. Ševčíkovou, aby provedla konečnou úpravu rozpočtu k datu 31. 12. 2009, která bude schválena na příštím zastupitelstvu v roce 2010.

Zastupitelstvo obce bylo též seznámeno s možnostmi podat žádosti o dotace pro rok 2010. Zastupitelstvo obce vybralo Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS (na dovybavení jednotky JPO III zásahovými obleky, výzbrojí a lékárnou), dále Středočeský Fond kultury a obnovy památek (na výměnu oken ve staré budově ZŠ) a dále Středočeský Fond rozvoje měst a obcí (na úroky z úvěru).

Dalším bodem jednání byla dopravní obslužnost pro rok 2010. Město Poděbrady předložilo mandátní smlouvu na rok 2010, na společném jednání bylo dohodnuto, že výše příspěvků od obcí je stanoven na 150,- Kč/ 1 obyvatele obce.

V kapitole různé zastupitelstvo obce informovalo občany, že nebude navyšovat nájemné z bytů pro rok 2010 a ponechá je ve stejné výši jako v roce 2009. Též zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením nájemních smluv na zdravotním středisku pro rok 2010.

Výměna oken ve sborovně ZŠ – byla vybrána firma EURO Jordán s r.o., která předložila cenovou nabídku na výrobu a instalaci 3 ks plastových oken ve výši 22478 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou.

Společnost SOP Přelouč a.s. předložila návrh na zvýšení ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu včetně odpadu tříděného , toto navýšení by mělo činit zhruba 9%. Starosta dále zastupitele upozornil na značné navýšení sběru velkoobjemového odpadu (každý měsíc kontejner cca á 3 700 Kč dle váhy, skutečné vyčíslení bude známo až po finančním uzavření roku 2009.

Zastupitelstvu obce byla předložena nová směrnice k archivnictví, spisový a skartační řád dle patřičných zákonů a vyhlášek. Dále byl předložen dodatek č. 1 ke směrnici ke mzdám k náhradě mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti.

K 31. 12. 2009 končí platnost většiny smluv o pronajmu hrobových míst, proto zastupitelstvo musí stanovit novou cenu za pronájem hrobových míst. Za tímto účelem byla hrobová místa znovu přeměřena a o stanovení ceny se bude jednat na příštím jednání zastupitelstva.Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Osmá část)

 

Rok 1978

Tomuto roku je věnován rozsáhlý zápis v třetím díle obecní kroniky v rozsahu třiceti stran. Důvod je prostý: kronikáři dostali úkol vrátit se po třiceti letech znovu k revolučnímu roku 1948 a pomocí vzpomínek pamětníků upřesnit původní záznam z roku 1948. Část informací získala kronikářka v roce 1978 od někdejšího předsedy akčního výboru soudruha Josefa Neumanna, čp. 135, narozeného 19.2.1906, dělníka bývalé Červinkovy firmy v Kolíně, pozdější Konstruktivy. Ze vzpomínek vybírám: ….. „Pětičlenný Místní akční výbor se zpočátku scházel na národním výboru téměř denně, všichni jeho členové podle potřeby“….. Celý akční výbor, jak je uvedeno v tomto doplňujícím zápise, se skládal z 11 členů KSČ, 7 bezpartijních a jednoho sociálního demokrata. Prvním úkolem akčního výboru bylo prověřit a schválit členy národního výboru a funkcionáře organizací a spolků; to již bylo ostatně uvedeno v kronikářském zápise z roku 1948…… „ Dosavadní předseda národního výboru lidovec Jan Petrášek, čp. 34, byl zbaven funkce a všemi hlasy zvolen komunista František Jiroudek, dělník, čp. 213. Jan Petrášek zůstal členem národního výboru.“ Mezi dalšími schválenými členy Národního výboru bylo 7 komunistů, 4 bezpartijní, 3 sociální demokraté a 1 lidovec…… „Členové akčního výboru a národního výboru v počátku zasedali společně a činili společná rozhodnutí….. Dne 30. května 1948 byly konány volby do Národního shromáždění. Všichni voliči odevzdali kandidátky NF (jednotné národní fronty) kromě 15 lístků bílých a 5 neplatných. Volby se konaly v budově školy. Soudruh Neumann, tehdejší předseda místní volební komise po třiceti letech vzpomíná: Dobře se na ty volby pamatuji. Museli jsme předem některé občany zastrašit, proto jsme sebrali několika voličům volební právo. Byl mezi nimi i František Novák, čp. 176.“(Poznámka kronikářky v roce 2008: Vzpomínám si, že mi za svého života kostelník František Novák přípis Místního akčního výboru o zbavení volebního práva ukazoval. Schovával si jej na památku.) „Průběh voleb byl klidný. Drtivá většina občanů volila manifestačně, nešla za plentu a kandidátky neupravovala. Také tehdejší farář Josef Andacht za plentu nešel a prohlásil: „Co bych tam hledal.“ - Tolik za vzpomínek s. Josefa Neumanna.

….. „Nepodařilo se zjistit, jakou odezvu vyvolala v obci volba prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. Teprve na sklonku roku jsem objevila v dostupných materiálech dvě zmínky. První cituji doslovně i s pravopisnými chybami. V zápisníku o schůzích ČSH v protokolu č. 26 ze dne 17. října 1948 čteme: „Schůze byla svolána za příčinou z nařízení Zemské hasičské Jednoty v Praze tak zvaný hasičský den, složení slibu presidentu Klementu Gottwaldovi….. Účelem toho dne jest připomenouti nejširší veřejnosti účast hasičstva na budovatelském úsilí naši vlády ve dvouletém plánu, pohotovost našeho sborů chrániti výsledky pětiletého plánu a důstojným způsobem vzpomenouti třicátého výročí trvání republiky.“.... Následoval opis celého slibu, který podepsalo 30 členů Českého svazu hasičů, z toho 4 ženy. Kdo byl autorem zápisu, zůstává zahaleno tajemstvím. V poznámce čteme, že text pochází ze zápisníku hasičského sboru z let 1841-1977, který byl v roce 1978 v úschově v čp. 121 u pana Josefa Kašíka. Když jsem po letech zápisník sháněla, slehla se po něm zem.

Podotýkám, že oba kronikářské zápisy o průběhu roku 1948 nevystihují, ba ani zdaleka nemohou vystihovat vše, co se v tom roce v naší zemi stalo, není to ani záměrem těchto výpisů, ale pouze zrcadlí některé události, jak byly vnímány v Žehuni a jak byly kronikářsky zachyceny.

Další část zápisu z roku 1978 se týká hlavně reminiscencí na uplynulá léta, hromadnému vstupu zemědělců do JZD v roce 1952, jako výsledku několikaměsíčního intenzivního přesvědčování, nucenému nájmu polí, hromadnému výstupu z JZD a posléze návratu zemědělců do družstva i zanikání živností.

Rok 1988

V tomto roce doznívaly v našich myslích vzpomínky na loňské slavné výročí osmistého padesátého výročí naší obce. Události tohoto roku zachycuje třetí díl kroniky na 59 stránkách.

V úvodu se říká: „Rok 1988 významně posílil naše očekávání dále uvolňovat mezinárodní napětí. Přispělo k tomu především nové setkání Ronalda Reagana s Michailem Gorbačovem v Moskvě ve dnech 25. května až 2. června, při němž podepsali zahraniční ministři SSSR a USA další významné dokumenty..... Také změny v naší zemi nás začaly naplňovat novými nadějemi….. Obecní úřad plánoval příjmy na tento rok 808 000,-Kč, výdaje 967,777,35 Kč.“ V Choťovicích, které v té době ještě patřily k Žehuni, byla 23. září 1988 slavnostně přestřižena páska u nově dostavěné samoobsluhy. Obecní úřad usiloval marně o zkolaudování mlýnské turbíny pro malou vodní elektrárnu…… „Celá záležitost kolem turbíny je zapeklitá. Původně se počítalo, že proudem, který vyrobí, se budou napájet akumulační kamna v budově bývalého mlýna. Později padlo rozhodnutí, vést proud do sítě a vyvstal problém, jak uhradit kabelizaci k transformátoru U Jána a druhá nesnáz jak opatřit kabely. V tu dobu měl národní výbor peníze, ale nebyly kabely, později tomu bylo naopak..... V Žehuni klesá rok od roku počet obyvatel. Ve snaze tomuto úbytku čelit, pokouší se místní národní výbor omezovat prodej domků chalupářům. Toto rozhodnutí národního výboru většinou naráží na odpor prodávajícího….. Uplynulý rok byl pro JZD složitý a náročný. Nepříznivé počasí způsobilo v rostlinné výrobě ztrátu 7 172 000,-Kč….. Živočišná výroba byla v tomto roce opět úspěšná ve výrobě mléka, přírůstcích zvířat, v produkci masa a v užitkovosti“….. Dále se píše o druhém krupobití v tomto roce a o zimě bez mrazů, o znečišťování rybníka čtrnácti voznicemi fekálií denně, o problému s odpadky, špatném osvětlení obce, o veřejném a politickém životě obce, o činnosti organizací NF, střediskové knihovně, chudém kulturním a společenském životě v obci, o nedostatečných službách, problému poloprázdných domů v obci, o sousedských vztazích a o mnohém dalším.

…..„Tento školní rok ukončil svou pedagogickou činnost a odešel do důchodu dosavadní ředitel Antonín Tvrdík po čtyřiceti dvou a půl letech práce ve škole. V Žehuni působil 35 let - od roku 1953 jako zástupce ředitele a od roku 1972 jako ředitel školy. V obci i ve škole zastával v průběhu let mnoho funkcí.“

 

Opět se omlouvám za drobné písmo, ale nechtěla jsem rušit celistvost obou zápisů.

 

Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce

 Nahoru