Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2009    Číslo 11


ŽehuňVážení spoluobčané,

uběhlo další čtvrtletí a my vám přinášíme nové číslo zpravodaje. Jelikož nastává doba prázdnin a dovolených, přejeme vám touto cestou příjemné zážitky na cestách a šťastný návrat domů.

Duben

Koncem měsíce dubna uspořádala místní letka čarodějnic již tradiční pochod obcí, jehož cílem bylo pozvat občany
k oslavám filipojakubské noci. Při této příležitosti bylo na akce pořádané pro žehuňské děti darováno 7 000 Kč.

O týden později se konal samotný slavnostní slet čarodějnic. Na tuto akci dorazilo asi 250 obyvatel. Organizátoři večera sladce odměnili odvážlivce v kostýmu čarodějnice a poté jim věnovali několik tanečních čísel. Slova se ujal i Zdeněk Ševčík, který všem vysvětlil, proč čarodějnice na velký oheň připlavala na kánoi. Následovalo občerstvení pro malé i velké
a slavnostní zapálení velkého ohně, čímž byla filipojakubská noc zpečetěna. Poněkud se zpožděním dorazila čarodějnice Eva a její přítel Vašek, na jejichž počest bylo vyhlášeno taneční sólo.

V průběhu večera se na dobrovolných příspěvcích vybralo 1 600 Kč. Všem dárcům tímto děkujeme.

Květen

Slavnosti školy

Je osmý květen 2009, krátce popoledni. Před školní budovou, ozdobenou českým a unijním praporem, se začínají scházet lidé. Jejich vzpomínky však nesměřují na 8. květen roku 1945; to jen nám pamětníkům nikdy nevymizí toto datum z paměti. Jak by také mohlo, když do našich myslí a srdcí vcházela tenkrát naděje svobody.

Nicméně všichni, kteří se tu dnes před školou postupně scházejí, jsou motivováni jinými pohnutkami – a to znovu vidět své spolužáky a navštívit školu, která jim i po letech evokuje dětství a mládí, a je tudíž v představách lákavější, než bývala v době, kdy do jejich dveří museli povinně vstupovat každý den.

Mnohý z návštěvníků rozradostněn milým setkáním s vrstevníkem, kterého léta neviděl, méně intenzivně vnímá úvodní slova ředitelky školy Mgr. Ivany Adamcové, proslov starosty obce Václava Fišera či pozdrav zastupitele Středočeského kraje ing. Miloše Petery; v davu zanikne dokonce i vzpomínka věnovaná těm, kteří v určité době sedali ve zdejších školních lavicích jako žáci, či stávali před nimi jakou učitelé. Ať už je na vině roztěkanosti či nepozornosti návštěvníků to či ono, jakmile zazní vybídnutí ke vstupu do budovy, všichni zpozorní a nikdo nechce zůstat pozadu.

Pak už jen zbývá rozhodnout se, zda se účastnit ve vyzdobené jídelně vystoupení dětí a divadelního představení, nebo nejprve zhlédnout výstavu, instalovanou v tělocvičně, a teprve potom postupně procházet jednotlivými třídami, v nichž se od roku 1909, kdy byla tato část historické budovy 10. září kolaudována a 19. září vysvěcena, až do dnešních dnů trvale vyučuje.

Část návštěvníků neopomene navštívit také osiřelé třídy v přístavbě, které svému účelu sloužily pouhých deset roků - 1995 až 2005; svou opuštěností působí tísnivě, a tak se mnohým vkrádá do mysli otázka, jaký bude jednou jejich další osud.

Když se pak po páté hodině oba vstupy do školní budovy uzavírají, směřuje velká část návštěvníků oslav do kostela sv. Gotharda, kde začíná po úvodním slově duchovního správce zdejší farnosti Mons. Vladimíra Hronka a ředitelky školy působivý koncert komorního sboru Resonance, který všechny zážitky z oslav nejen završí, ale působivě umocní.

Večerní posezení ve školní jídelně pro ty, kteří se o zdárný průběh oslav jakoukoliv měrou nejvíce zasloužili, ať už jako sponzoři, či přispěli k jejímu uskutečnění svou obětavou prací, byl projevem vděku ze strany vedení školy.


Den matek

Koncem května uspořádala kulturní komise obce při příležitosti Dne matek přátelské posezení pro ženy. V předsálí kulturního domu byla každá návštěvnice mile přivítána a obdarována kytičkou. Odpolední program zpestřil konferenciér a imitátor Alois Matoušek; po hudební stránce ho doplnil Oldřich Tuček. Oba účinkující byli bohatě odměněni potleskem.

Červen

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2008. Rozpočet účtu byl schválen 19. 12. 2007 a během roku 2008 byl upravován 7 rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo obce se na závěrečném účtu obce za rok 2008 shodlo bez výhrad. Zároveň byl zastupitelstvu obce předložen návrh rozpočtového opatření č. 2 v následující podobě:

příjmy 9 588 684,50 Kč       výdaje 5 623 556 Kč       financování 3 965 128,50 Kč.

Dále zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu obce. Po splnění podmínek daných stavebním zákonem budou odsouhlasené změny vydány formou veřejné vyhlášky.

Nově přihlášení členové hasičského sboru mají zájem o obnovení činnosti zásahové jednotky JPO III Žehuň; velitelem jednotky byl jmenován Petr Kraus. Jednotku bude nutné dovybavit základními ochrannými a také věcnými prostředky (lopaty, hrábě, kanystry atd), proto starosta obce požádal o finanční či materiálovou pomoc HZS Kolín.

Základní škola v Žehuni zastupitelstvu obce předložila vyúčtování neinvestičních nákladů za druhé pololetí roku 2008. Podle tohoto vyúčtování při počtu 24 žáků činí náklady na 1 žáka 7 350 Kč.

Zastupitelstvo obce zvýšilo čtenářský poplatek pro rok 2009. Žák či student za půjčení knih zaplatí 40 Kč, důchodce 50 Kč a ostatní občané 80 Kč.

Jednání se společností VaK Nymburk a.s. ohledně prodloužení termínu splatnosti půjčky na kanalizaci byla úspěšná - VaK Nymburk a.s. obci vyhověl a prodloužil termín splatnosti půjčky do 30. 9. 2009.

Starosta obce seznámil přítomné občany s postupem připojení domovních kanalizačních přípojek na gravitační i tlakový řád obce i na malé čerpací stanice.

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo kauci v hodnotě 3 000 Kč za zapůjčení restauračního zařízení na fotbalovém hřišti. Tato částka bude po předání prostor v řádném stavu původnímu majiteli opět vrácena.


Den dětí

Akcí měsíce června se stala oslava dne dětí. Zábavné odpoledne pro děti si tentokrát připravila dvojice Vanda a Standa, která svůj program naplnila písničkami, soutěžemi o ceny, hrami, tancem či jinými pohybovými aktivitami. Hravé odpoledne nadchlo nejen děti, nýbrž i dospělé. Ke spokojenosti nejmenších přispěla i prohlídka strojů mladých motocyklistů. Každé dítě si domů odneslo nejen mnoho zážitků, ale i balíček sladkostí či jiné hodnotné ceny. Během odpoledne měli všichni návštěvníci možnost posilnit se opečeným buřtem či cukrovou vatou.

Úplně na závěr bychom rádi připomněli, že dne 29. 8. 2009 proběhne rozloučení dětí s prázdninami. Sobotní odpoledne strávíme opět na fotbalovém hřišti v Žehuni, kde bude připraveno jak překvapení pro děti, tak občerstvení pro dospělé.

 

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Šestá část)

Rok 1948

V druhém díle obecní kroniky zachytila kronikářka Jiřina Kvasničková revoluční 1948 takto:

„Ke konci měsíce února vznikla vládní krize, vyvolaná demisí členů vlády za čsl. stranu národně socialistickou, lidovou a slovenskou stranu. Předsednictvo Komunistické strany Československa se sešlo 17. 2. k mimořádně schůzi, na níž pojednalo o vážné politické situaci, která vznikla neodpovědným postupem představitelů některých politických stran ve vládě. Předseda vlády Klement Gottwald předložil dne 25. února presidentu dr. Ed. Benešovi novou listinu doplnění vlády, kterou president přijal a nové členy Gottwaldovy vlády obrozené Národní fronty schválil. V té době 28. - 29. února byl konán v Praze historický sjezd českých a slovenských rolníků, kteří manifestovali za zemědělské požadavky „Půda do rukou pracujících zemědělců“. I z naší obce se zúčastnilo několik zemědělců tohoto sjezdu.“

Do Místního akčního výboru bylo zvoleno 21 občanů. Předsedou byl zvolen Josef Neumann a místopředsedou Karel Zelený. … „Prvním úkolem Místního akčního výboru bylo prověření funkcionářů ze všech politických stran a spolků. V měsíci březnu byla ustavena v naší obci odbočka Československo-sovětského přátelství, jejímž předsedou zvolen Václav Rous a jednatelem Antonín Vlastník.

... Cesta k socialismu v poúnorové republice, kde se vedení ujala Komunistická strana Československa, žádala si také školu socialistickou, t.j. výchovu žactva a vyučování v zásadách názoru dialekticko-materialistického. Učitelé se školí a prohlubováním svého vzdělání překonávají individualistické idealistické myšlení jako pozůstatek filosofie předmnichovské republiky. Po celostátní konferenci pedagogických sborů v Praze o prázdninách 1948 byly vydány učebné osnovy svým duchem zcela nové.

V měsíci dubnu se v mnoha obcích občané usnesli nejen splniti protiplány zasílané ministru zemědělství Ďurišovi. Zemědělci obce Žehuně usnesli se též na zapojení do národní soutěže a splnili „nadplán“. Předepsané dodávky byly splněny na 115%, takže obec Žehuň byla mezi vyznamenanými obcemi. Předseda Jednotného svazu čes. zemědělců Václav Bendásek obdržel titul hrdina práce.

K ulehčení práce venkovských žen nabídlo ministerstvo zemědělství za dobré plnění kontingentů obcí Žehuní zdarma elektrickou pračku s odstředivou ždímačkou v ceně 20 000 Kč“.

... Pračka byla umístěna po stavebních úpravách v obecním domku ve dvoře pošty čp. 189. První předsedkyní prádelního družstva se stala učitelka Jiřina Kvasničková.

„Dne 7. 6. 1948 vzdal se presidentského úřadu dr. Eduard Beneš a dne 14. 6. byl jednomyslnou volbou zvolen presidentem Republiky československé dosavadní předseda vlády Klement Gottwald… Sovětský kombajn poprvé v Žehuni: Poprvé sklízel obilí družstevním kombajnem ze státní traktorové stanice z Chlumce majitel dvora Staré Báně Josef Mareček. Se zájmem přihlíželi lidé, jak sovětský kombajn obilí sekal v šířce 1.80 m a hned mlátil.

K oslavě Velké říjnové socialistické revoluce uspořádala Místní rada osvětová vzpomínku před zahájením představení v kinu. K oslavě 52. narozenin prezidenta Klementa Gottwalda pořádal MRO ve škole výstavu socialistické knihy.

„Autobusové linky vedoucí přes naši obec z Městce Králové do Kolína a zpět byly rozšířeny o linku Žehuň-Poděbrady….“

Rok 1958

zaznamenala zpětně kronikářka Ludmila Tvrdíková do druhého dílu obecní kroniky: „Výroční členská schůze JZD zvolila nové představenstvo, které se skládalo z devíti členů... Protože letošní rok měl být rozhodujícím rokem pro vstup všech rolníků do JZD, upozornil místní rozhlas všechny soukromě zemědělce, aby už osevní plán zaměřili na společné hospodaření.

... Neobdělaná půda byla v naší obci po několik roků a byl to zjev, který se v této době přechodu ke společnému hospodaření vyskytoval ve většině obcí… V srpnu začalo intenzivní přesvědčování soukromých rolníků ke vstupu do JZD. Po řadu dní v podvečerních a večerních hodinách navštěvovaly agitační dvojice složené za zaměstnanců Lázní Poděbrady, ONV, místních učitelů (bylo dáno příkazem) a pracovníků OV KSČ soukromé rolníky a přesvědčovaly je pro vstup do družstva. V těchto agitačních dnech vyhrával od odpoledních hodin místní rozhlas a vysílal nejdůležitější stati ze vzorových stanov JZD a zprávy o nově založených družstvech na okrese. Když po několika zprvu bezúspěšných dnech byli získáni pro družstvo první zemědělci, šlo vše již rychle a během týdne podepsali přihlášky všichni zbývající rolníci.

...V této agitační době nesměli zemědělci vyvážet hnůj ani sít, protože po podepsání přihlášek se ihned začala provádět HTÚP (Hospodářsko technická úprava půdy)… Práce v JZD vázla, situace byla kritická, žáci vyšších ročníků se svými učiteli chodili ve vyučovací době se svými učiteli pracovat na družstevní pole. Rozhlas vyzval všechny místní ženy z domácnosti, aby se zapojily do práce a těm,které výzvy neuposlechnou bylo pohroženo, že nedostanou povolení k porážce. Ředitelka mateřské školy nesměla jejich děti přijmout do školky.

 Nahoru