Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2009    Číslo 10

Základní školaVážení spoluobčané,

přinášíme vám další číslo Žehuňského zpravodaje, abychom vás seznámili s nejdůležitějšími událostmi uplynulého čtvrtletí.

 

Zastupitelstvu obce bylo ke schválení předloženo rozpočtové opatření č. 7. Příjmy obce za uplynulý rok představovaly 10 119 128,50 Kč, výdaje tvořily 12 064 944 Kč, rozdíl v částce 1 945 815,50 Kč dofinancovala obec prostřednictvím půjčky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 nenalezla žádné chyby ani nedostatky. Inventarizace majetku obce, která byla provedena k 31. prosinci 2008, taktéž nevykázala nesrovnalosti.

Podle zákona č. 300/2008 Sb. musí každá obec od 1. července 2009 mít tzv. datovou schránku, která umožní elektronickou komunikaci mezi úřady navzájem a mezi úřady a občany. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce vypsalo konkurz na získání softwaru CzechPointu. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Triada Praha s r.o.

Obec ke konci roku 2008 žádala o dotaci na dokončení celé kanalizace Jelikož obec danou dotaci nezískala, bylo zastupitelstvu doporučeno, aby podalo žádost o dotaci z Programu obnovy venkova. Obec současně požádala i o grant z fondu Středočeského kraje.

Majitelé nemovitostí, kteří by měli zájem o připojení na malé čerpací jímky nebo do staré gravitační kanalizace, mají povinnost oznámit svůj záměr na obecním úřadě, kde jim bude sdělen postup prací (jedná se především o napojení do staré gravitační kanalizace nebo čerpací jímky, tyto práce bude provádět odborná firma, kterou zajistí obec, ale cenu prací uhradí majitel nemovitosti).

Starosta obce informoval zastupitele o jednání, které proběhlo na VaKu Nymburk a.s. ohledně nových termínů splácení půjček. Půjčka ve výši 2 500 000 Kč bude splácena splátkovým kalendářem do roku 2010; půjčka ve výši 2 000 000 Kč musí být uhrazena v plné výši do května 2009. Navržený splátkový kalendář musí být odsouhlasen představenstvem společnosti VaK Nymburk a.s.

V jednání o prodeji obecní nemovitosti č. p. 5 byla oslovena realitní kancelář REMAX Kolín. Po prohlídce objektu byla navržena nová prodejní cena v částce 1 500 000 Kč.

Základní škola Žehuň obci oznámila, že do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009 nastoupilo 8 dětí. Zároveň vedení základní školy požádalo o finanční příspěvek na školu v přírodě pro děti s trvalým bydlištěm v obci. Plánovaný pobyt se uskuteční v měsíci červnu, celkové náklady na dítě činí 2 700 Kč.

 

Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku, která se uskuteční ve dnech 18. – 22. května vždy od 8:00 do 14:00 na obecním úřadě. Předmětem sběru bude letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky a domácí potřeby (funkční nádobí a skleničky). Požadované věci je třeba vždy zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se během transportu nepoškodily.

 

V sobotu 28. března 2009 proběhl zájezd do Polska, kterého se zúčastnilo 31 osob. První dubnovou sobotu se pak uskutečnila pracovní brigáda v okolí kostela. Úklidové akce se zúčastnilo 19 osob převážně důchodového věku, obec reprezentovali 3 zastupitelé.M/p>

Svoz klestí na čarodějnice se koná každou sobotu od 10 do 11 hodin.

 

Ve dnech 17. – 19. dubna 2009 si v prostorách kulturního domu můžete prohlédnout soubornou výstavu kronik a dokumentačních materiálů obce Žehuň.


Služby

Odvoz stavební suti zajišťuje a nabízí Vladimír Štac, Dobšice 45. Služby lze sjednat na telefonních číslech +420 720 480 572 nebo +420 602 792 533.

 

8. května 2009 oslavíme 100 let otevření budovy základní školy, srdečně Vás zveme!

Základní škola v Žehuni je málotřídní, určena pro žáky 1. stupně. Jsme školou malou, což považujeme za výhodu, protože se vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídách můžeme věnovat každému jednotlivci. První a druhý ročník pracuje podle školního vzdělávacího programu, ostatní ročníky podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola se zaměřuje na výuku angličtiny, ekologickou výchovu a počítačovou gramotnost. Rovněž poskytuje péči dětem nadaným a dětem se specifickými poruchami učení, které navštěvují ambulantní nácviky pod vedením kvalifikované učitelky a v hodinách pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. V péči o tyto děti spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Dětem s poruchami výslovnosti nabízí škola logopedickou péči. Škola se každoročně zúčastňuje celostátního testování Kalibro, kde žáci dosahují velmi dobrých výsledků.

 

Škola se stará o všestranný rozvoj žáka, organizuje návštěvy divadel a kulturních představení, výtvarné dílny pro děti a rodiče, přespávání ve škole, školu v přírodě, dny otevřených dveří, Den Země, školní akademii, jednodenní výlety a exkurze, plavecký výcvik, spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Poděbradech a s Policií České republiky na projektu Ajax, žáci navštěvují dopravní hřiště. V rámci prevence sociálně-patologických jevů spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a s o.s. Harmonia Mundi.

 

Mimo vyučování mohou děti rozvíjet své dovednosti v pravidelné mimoškolní činnosti formou různě zaměřených kroužků (angličtina, informatika, keramika, základy pohybové výchovy), které vedou učitelky školy. Ve škole probíhá výuka hry na hudební nástroje a hodiny tance.

 

Škola má dobré materiální vybavení /počítačová učebna, připojení k internetu i v učebně 4. a 5. ročníku, knihovna, vybavení CD, videa, DVD, dostatek moderních pomůcek na výuku/.

Součástí školy je školní družina, jejíž školní vzdělávací program navazuje na program základní školy v oblasti sociální, sportovní, estetické, pracovní a přírodovědné výchovy.

Zaměstnání ve školní družině motivuje děti k vhodnému využívání volného času.

 

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Pátá část)

 

Rok 1938 je zachycen podrobně v obecní kronice:

 

.....„Po zabrání Rakouska Německem v měsíci březnu počali zvedati hlavu i naši Němci, zvláště strana sudetoněmecká, vedená Konrádem Henleinem. Český lid v pohraničí byl stále provokován a hrozeno všem: „Až přijde den!“ Před obecními volbami (22. 5.) docházelo ve zněmčeném území k záměrnému teroru a proto vláda povolala vojsko na hranice, jež byly ohroženy. Ze Žehuně bylo povoláno několik vojínů. 21. května vyslána byla vojenská hlídka telegrafického pluku, která zřídila pozorovací stanici na Kozí hůře. Polním telefonem byla připojena na poštovní úřad v Žehuni. Na přilepšenou dostávali vojáci podporu od obce Žehuně i občanů. Po měsíci, když nebezpečí pominulo, byla odvolána.

 

…..V dubnu konána jarní slavnost tělocvičné jednoty Sokol sázení lip na letním cvičišti. Průvod s hudbou šel po vsi na cvičiště, kde dorost vsadil 18 lip, jimž dána jména dle zasloužilých mužů a žen z řad sokolských.

 

…..„Těžké mraky stahovaly se nad naší vlastí v měsíci září a zdálo se, že válka s Německem je neodvratná. Události, které udržovaly v napětí celý svět, měly ohlas i v naší obci. Civilní protiletecká obrana za vedení Dr. Al. Plitase konala samaritánský kurz a pilně se připravovala, aby nebyla překvapena událostmi. Občané nakupovali zásoby poživatin a jiných potřeb, aby netrpěli nedostatkem. V krátkosti byly krámy vyprodány. Benzin se prodával jen na poukázky 5 l na den pro osobní automobil….. Dne 19. 9. odletěl ministerský předseda Chamberlain do Berchtesgadenu ke kancléři Adolfu Hitlerovi, aby byl spor vyřešen cestou smíru. Události se potom vyvíjely ráz na ráz a 21. 9. přijala naše vláda ujednané podmínky na veliký nátlak vlády francouzské a anglické. Aby prý byl zachráněn mír. Při novém jednání v Godesbergu zdálo se, že celá akce ztroskotá a že se Francie a Anglie nepodřídí diktátu Berlína a vypukne válka. V noci na 24. 9. vyhlášena byla u nás mobilisace všech vojínů do 40 let..... 25. září po vylepení mobilisačních vyhlášek narukovali vojáci ke svým útvarům. Bylo loučení se ženami, s dětmi a rodiči, mnoho slz bylo prolito, ale v duši každého občana bylo pevné odhodlání bránit vlast a třeba život za ni obětovat. Odešli dělníci, rolníci, živnostníci a všude bylo znáti, že práce vázne, zvláště tam, kde odevzdali koně a zůstali bez potahu. Bylo vzato 11 koní, 1 povoz a 2 honci. Mobilisováno bylo 69 mužů do 40 let..... S kravami se konala práce pomalu a těžce, neboť byly zesláblé kulhavkou. Členové Sokola i CPO konali hlídky na mostech u rybníka. Na Kozí hůře byla vojenská hlídka proti letedlům a spojena telefonem s poštovním úřadem, kde byla stálá služba. Do obce stěhovali se naši lidé z pohraničí, potom i z Prahy a jiných měst. Též škole přibylo školáků….. Na dráze byla silně omezena doprava osob i zboží, na poště omezen a pak přerušen styk telefonní i telegrafní. Děti, která chodily do Velkého Oseka do měšťanské školy, nemohly po celý týden dojížděti a chodily do školy v Žehuni….. V dalším jednání Německa, Itálie, Francie a Anglie v Mnichově bylo rozhodnuto o nás bez nás. Nic neplatila smlouva s Francií, že se nás zastane, kdybychom byli Německem napadeni, nic neplatil příslib Anglie, že nedopustí násilné řešení otázky českoněmecké. Přímo hrozbou bylo vynuceno na naší vládě, že přijala mnichovskou dohodu o odtržení krajů obývaných Němci od naší republiky a jejich připojení k Německu. O svou kořist hlásilo se pak i Polsko a Maďarsko a slíbeno jim pak odstoupení Těšínska a okrajových částí Slovenska a Podkarpatské Rusi..... I naděje na pomoc Ruska zklamala. Nové vládě generála Jana Syrového připadl ten nejtěžší úkol jeho života - likvidovati ztrátu třetiny našeho území.

 

……A tak naši vojáci 1. 10. bez boje, neporaženi, počínají vyklizovati území, které bylo odjakživa naše. Ustupují s pěstí zaťatou, s bolestí v srdci, ale ustupují ukázněně, jak od nich vrchní velitel žádal. Ve středu 5. 10. odstoupil president Dr. Eduard Beneš a rozloučil se s námi slovy: „Jsa přesvědčeným demokratem, myslím, že činím správně, když odcházím. Moje osoba by mohla být překážkou dalšího vývoje státu.“ Ve čtvrtek 6.10. učiněna dohoda o samosprávě Slovenska a Podkarpatské Rusi a jmenovány jejich vlády. Den 24. listopad zůstane bolestně zapsán v našich srdcích, neboť toho dne dokončena křížová cesta vytyčením nových definitivních hranic naší osekané vlasti s říší německou, přičemž ztraceny celé kraje úplně české.

 

30. listopadu provedena volba nového presidenta, jímž zvolen president nejvyššího soudu Dr. Emil Hácha.

 

V příštím pokračování zavítáme do roku 1948 a poznáme část událostí z roku 1958.

  

Nahoru