Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2008    Číslo 9

Pámátný dub na hrázi, před sádkami

Vážení spoluobčané,

přinášíme vám další číslo Žehuňského zpravodaje, abychom vás seznámili s nejdůležitějšími událostmi uplynulého čtvrtletí.

Říjen

V sobotu 25. října se na cestě za hřbitovem uskutečnila drakiáda pro děti. Akci, jíž se zúčastnilo zhruba 16 dětí v doprovodu rodičů, připravila kulturní komise obecního úřadu. Za svůj výkon byly děti sladce odměněny.

Devadesáté výročí vzniku Československé republiky jsme si připomněli v pondělí 27. října u pomníku padlých. Slavnostního položení věnce se zúčastnilo sedmnáct občanů v čele s kronikářkou obce.

Klub důchodců zahájil v říjnu opět pravidelná přátelská setkání.

Listopad

Z iniciativy důchodců se dne 12., 13. a 20. listopadu konala na starém hřbitově u kostela brigáda. Práce se zúčastnilo 13 seniorů a 2 pracovníci obce. Jednou z inspirací pro úklidové práce se stal předvánoční koncert.

V sobotu 15. listopadu uspořádal obecní úřad ve společenské místnosti kulturního domu tradiční posezení pro důchodce. Program obohatili žáci hudební školy pana učitele Svobody z Poděbrad a vystoupení žáků taneční školy z Kolína. Hudbu obstaral pan Oldřich Tuček z Dobšic.

Obecní úřad v Žehuni uspořádal v neděli 30. listopadu v pořadí již čtvrté slavnostní zahájení adventu. U vánočního stromu na návsi se shromáždilo více jak dvě stě lidí. Tradiční vystoupení dětí základní školy letos obohatila i hudba souboru pozounistů. Sváteční setkání doplnila bohatá nabídka občerstvení.

Prosinec

V sobotu 6. prosince se v zaplněném sále kulturního domu nadšeně tleskalo krátkému představení cirkusu Paldus. Vyvrcholením odpoledne byl příchod Mikuláše s nadílkou pro naše nejmenší.

Poslední adventní neděli jsme se sešli v kostele sv. Gotharda, abychom si společně zazpívali koledy a zamysleli se nad smyslem Vánoc. Povídání o zvycích a zajímavostech času vánočního si pro nás připravila Ludmila Tvrdíková. Hudební produkci zajistila Eva Podvalová s Petrem Štěpánem.

ZASTUPITELSTVA

V tomto období se uskutečnilo i několik veřejných zastupitelstev, v krátkosti připomínáme některé důležité body. Jednotlivé zápisy ze zastupitelstev byly vyvěšeny na nástěnce a jsou k nahlédnutí na OÚ Žehuň v úředních hodinách.


Kanalizace a ČOV

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, vydal povolení ke zkušebnímu provozu čističky odpadních vod a kanalizace (jedná se o dokončené objekty) s dobou trvání do 31. prosince 2009. Připojení nemovitostí na stávající kanalizační síť je možné provést po vyřazení septiku z provozu. Obec Choťovice je již částečně připojena.

Finanční prostředky z přijatých dotací byly již vyčerpány, obec musela do konce roku 2008 uhradit z vlastních zdrojů částku ve výši cca 2 000 000 Kč. Danou částku si obec vypůjčila od VaKu Nymburk a.s. Částka je splatná do 28. února 2009 s podmínkou, že obec po vybudování díla uzavře s VaKem Nymburk a .s. smlouvu o výpůjčce předmětného infrastrukturního zařízení. Splátka půjčky závisí na prodeji obecní nemovitosti č.p. 5. Pokud se prodej protáhne, bylo s vedením VaKu Nymburk a.s. dohodnuto prodloužení splatnosti smlouvy bez sankcí.

Provozovatelem celého díla jsou Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., správcem čističky odpadních vod a čerpacích stanic je pan Pavel Šebrle, Žehuň 22.


Základní škola Žehuň

Přestože byla firma Havelka písemně vyzvána k předání kotelny základní školy, dosud tak nebylo provedeno. V souvislosti s tím bylo dohodnuto, že pracovník obsluhující kotle bude najat základní školou na poloviční úvazek. Ředitelka školy požaduje, aby byl tento úvazek hrazen z obecního rozpočtu. Věc bude finančním výborem ještě projednána.

Právní zástupce obce JUDr. Sobotka obdržel od právního zástupce firmy Havelka výzvu k uhrazení dlužné částky za topení základní školy. Nebude-li dluh do 15. listopadu 2008 uhrazen, obrátí se firma Havelka na soud.

Oslavy 100. výročí založení školy v Žehuni jsou naplánovány na 8. květen 2009. K významnému jubileu bude vydán almanach. Škola není schopna nést náklady oslav sama, požádala proto o dary sponzory. Zastupitelstvo obce na tuto akci prozatím uvolnilo částku ve výši 20 000 Kč.


Svoz odpadu

Občané za svoz odpadu od 1. ledna 2009 zaplatí 470 Kč na osobu, chalupáři pak 500 Kč za stavení.


Informace občanů z oblasti sociálních služeb

Dne 25. srpna 2008 byl na obecní úřad Žehuň doručen informační materiál týkající se střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2008-2009 vytvořený pro Středočeský kraj.

Na základě doručeného materiálu byly na veřejném obecním zastupitelstvu, konaném dne 8. října 2008, přítomní občané seznámeni s plánem rozvoje sociálních služeb v našem regionu.

Dne 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., jenž ukládá obci povinnost zajišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb pro občany na svém území, ale neukládá obci povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Sociální služby jako takové jsou zaměřeny především na sociální poradenství, sociální péči a sociální prevenci.

V současné době má Středočeský kraj v oblasti rozvoje sociálních služeb zkušenosti pouze v dílčích oblastech, a to především v oblasti protidrogové politiky. Totéž bohužel nelze říci v ostatních oblastech poskytování sociálních služeb, kde chybí vstupní informace od občanů. Poskytovatelé soc. služeb nemají dostatečné podklady mapující potřeby konečného uživatele.

V případě, že neexistují informace získané od občanů, jenž se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jestliže není sledován konkrétní případ vyžadující řešení v oblasti sociálních služeb, je tímto bezpředmětné kontaktovat nadřízené orgány a popřípadě vytvářet plán rozvoje soc. služeb v obci. Z tohoto důvodu může obec přijít o finanční prostředky, které by jinak kraj poskytnul na financování řešení sociálních potřeb občanů v konkrétní obci či regionu.

Z výše uvedených aspektů tímto žádáme občany naší obce, kteří ze svého okolí vědí nebo sami pociťují potřebu využití sociálních služeb, aby se pro bližší informace obrátili na obecní úřad. Zde s nimi budou dle možností dohodnuty další kroky k vyřešení jejich sociálního problému.

 

Vážení spoluobčané, do roku 2009 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu.Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Čtvrtá část)


Rok 1918

Kronikář František Šorm líčí v prvním díle obecní kroniky podrobně průběh celé první světové války. My se však zastavíme pouze u roku1918…. „Dne 6. ledna 1918 sjeli se do Prahy čeští poslanci zemští i říští z Čech, Moravy a Slezska. Tam vyslovili se mužně a bez výhrad pro svobodu čsl. národa na základě sebeurčení národů. Dne 8. ledna 1918 vyslovil slavný president Severoamerické Unie Wilson čtrnáct podmínek, za kterých byla Dohoda ochotna uzavříti mír s ústředními mocnostmi. Tyto se měly zříci všech dobytých území a panstvíchtivých záměrů. Ústřední mocnosti podmínky zamítly. Dne 13. dubna 1918 shromáždili se opět zástupci všech vrstev národa v Praze, kde přísahali, že vytrvají v zápase za národní samostatnost. Přísahali: „Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa.“…Mezi Slováky rodilo se též rozhodnutí… V polovici května 1918 zúčastnil se celý národ okázalých slavností, jež měly býti vzpomínkou na památné výročí položení základního kamene k Národnímu divadlu. Ve skutečnosti byly to velkolepé projevy pro samostatnost národa… Dne 30. května 1918 sjeli se zástupci českých a slovenských sdružení do města Pittsburku, kde za přítomnosti prof. Masaryka podepsali smlouvu, v níž schvalovali spojení zemí českých se Slovenskem v samostatný stát… Dne 14. října 1918 oznámil Dr. Beneš vládám Dohody, že Národní rada pařížská jest uznána za prozatímní vládu československou. Potom 18. října profesor Masaryk v severoamerickém městě Washingtonu slavnostně prohlásil českou samostatnost.

…Od jara do konce října 1918 se válčilo prudce na frontě italské a francouzské, nýbrž i na Balkáně… Pozdě Rakousko i Německo projevily ochotu přijmout čtrnáct Wilsonových podmínek, neboť zatím Dohoda uznala národní radu československou jakožto vládu válčícího spojeneckého státu. Proto Wilson ústředním mocnostem odpověděl, že Čechové mají právo sami rozhodnouti, chtějí-li zůstati ve svazku říše rakousko-uherské. …Rakousko se již zachránit nedalo… Vojsko odhazovalo zbraně, opouštělo své posice a hromadně v naprostém zmatku vracelo se do svých domovů… Zahraniční ministr rakousko-uherský Julius Andrassy ohlásil dne 28. října 1918 presidentu Wilsonovi, že monarchie přistupuje na jeho stanovisko a že Čechové a Jihoslované mají rozhodnouti o sobě sami. Jakmile toto uznání státu vešlo ve známost, ujal se vlády v našem státě „Národní výbor“, v jehož čele byl dr. Masaryk. V celém národě povstala nepopsatelná radost, všude znělo: „Ať žije Masaryk! Wilson! Sláva republice!“

Zpráva tato dostala se do Žehuně již 28. X. 1918 odpoledne. Na kostele vyzváněno všemi zvony, škola ozdobena prapory. Lid pracující na polích utíkal domů, nevěda, co se děje. Nikdo zpočátku nechtěl ani uvěřiti. Vždyť byli jsme tolikrát zklamáni! Když ale 29. října byla zpráva ta úředně potvrzena, nastal jásot v celé obci. Práce všude zastavena, byl velký svátek, nadšení. Co mělo známky Rakouska (orlíčky na úřadech), bylo strháno a nahrazeno trikolorou. Navečer toho dne pořádána veliká slavnost, k níž shromáždilo se obyvatelstvo nejen domácí, ale i z okolních vesnic. Vše shromáždilo se u školy a uspořádán průvod. Vpředu nesena vlajka čsl., za ní šly školní děti s učiteli, za nimi hudba, mládež, muži, ženy i starci. Průvod prošel celou vsí i po hrázi, hudba hrála vlastenecké a sokolské písně, lid zpíval a jásal. Průvod zakončen zase u školy, kde promluvil k zástupu řídící učitel František Šorm, objasniv význam toho dne a vybízel ku klidu. Zapěním hymny „Kde domov můj“ a „Hej Slované“ slavnost ukončena.

Dne 14. listopadu sešlo se „Národní shromáždění“ a to prohlásilo náš stát republikou a prvním presidentem zvolen jednomyslně profesor Dr. Tomáš Garrique Masaryk.


Rok 1928

…„V roce 1928 pro veliké mrazy a množství sněhu muselo být zastaveno vyučování na všech školách od 18. do 24. února. Na podzim 1928 konán lov rybníka. Veliké množství ryb, hlavně na sádkách bylo otráveno výkaly z cukrovaru a zahynulo. Ryby zakopány a zasypány vápnem. Celý rok byl suchý, vody málo.

…Na oslavu 10 letého jubilea samostatnosti naší uspořádal uč. sbor s místní osvětovou komisí důstojnou oslavu 28. října“. Ráno v 6. hod. budíček, v 10 hodin oslava ve škole. Večer divadelní představení „Nevěsta legionářova“.

 Nahoru