Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2008    Číslo 7

ČOV

Vážení spoluobčané,

uběhlo další čtvrtletí, a tak vám přinášíme nové číslo zpravodaje. Jelikož nastává doba prázdnin a dovolených přejeme vám tímto příjemné zážitky z cest a šťastný návrat domů.

Duben

Na úvod krátce z měsíce března:

V polovině března děti výtvarně tvořily na téma Velikonoce. Naše poděkování za nashromáždění více jak sta kusů vyfouklých vajíček patří našim maminkám a babičkám.

Největší událostí měsíce dubna se stal přílet čarodějnic. Týden před sletem žehuňská letka čarodějnic zvala místní obyvatele na slavnostní rej. Při této příležitosti byly vybrány dobrovolné příspěvky na akce pořádané pro žehuňské děti. Během zvacího víkendu bylo získano 7 922 Kč. Samotný slet čarodějnic však vyvrcholil o pár dní později, kdy se na všechny přítomné čarodějnice přišlo podívat zhruba 200 lidí. Výnos se jejich zásluhou navýšil o dalších 1 633,50 Kč. Za příspěvky všem děkujeme. Průběžně se dočtete, jak byla daná částka použita pro naše děti i dospělé.

Vyvrcholením večera bylo už tradiční volení MISS ČARODĚJNICE. Občerstvení v průběhu večera zajišťoval místní fotbalový klub, při posezení hrála reprodukovaná hudba.

Klub důchodců uspořádal ve dnech 10. až 13. dubna na závěr prvního cyklu přátelských setkávání výstavu obrazů paní učitelky Jiřiny Kvasničkové. Vystaveny byly také výtvarné práce paní Šárky Michlové-Zelené, slečny Moniky Staňkové, slečny Veroniky Fejfarové, Mgr. Moniky Fišerové a pana Aloise Štiky. Paní Jitka Hamáčková doplnila výstavu prodejnými obrazy zvířat. 215 návštěvníků shlédlo ve čtyřech dnech 98 výtvarných prací.

Květen

Druhou květnovou neděli jsme věnovali svátku matek. Posezení ke dni matek se uskutečnilo v místnosti u knihovny. Protože v obci žije mnoho matek a nelze je všechny pozvat na oslavu, již druhým rokem zveme matky pouze od určité věkové hranice. Mladší matky, které mají děti školou povinné, jsou zvány na besídky do školy a školky, ostatním to vynahradí kulturní komise při obecním úřadu.

Občerstvení a symbolickou květinu pro každou maminku financoval obecní úřad. Odpoledne však bylo doplněno
i bohatým programem, který se hradil z dobrovolných příspěvků na čarodějnice. Během odpoledne ženám zazpívaly děti ze školy i mateřské školky, přednesly jim básničky a nakonec předaly i vlastnoručně vyrobená přáníčka. Program zpestřila přehlídka společenských a svatebních šatů ze svatebního salonu paní Jolany Hoškové z Velkých Výklek. Ta byla vtipně komentovaná a byla obohacena i o komickou vsuvku v podobě čarodějnic.

Červen

První červnový víkend patřil našim dětem. Oslavy jejich svátku proběhly na fotbalovém hřišti. Protože se letos v Pekingu uskuteční letní olympijské hry, dostaly i naše děti možnost vyzkoušet si atmosféru olympijských her. Po celém hřišti pro ně bylo připraveno 10 soutěžních disciplín. Po ukončení soutěží si děti opekly buřta a poté konečně došlo k slavnostnímu vyhodnocení jednotlivých disciplín. Věcné ceny pro děti byly získány od podnikatelů z Žehuně i okolí, za což jim patří naše poděkování. Cukrovinky a pití pro děti (bylo jich 78) bylo zaplaceno místní letkou čarodějnic. Po celé odpoledne byla dětem k dispozici velká nafukovací skluzavka a kočár tažený koňmi řízený panem Votavou. Toto všechno bylo hrazeno
z příspěvků, které jsme vybrali na čarodějnice. Odpolední program pak pokračoval i večer, kdy následovala oslava pro dospělé. I zde se soutěžilo, rozdávala se vtipná tombola a také se trochu tancovalo. Počasí nám ovšem příliš nepřálo, proto se oslava ukončila ještě před půlnocí

JUBILEA

Tyto informace nadále nebudou zveřejňovány. Podle zákona č. 101/2000 Sb. bychom porušovali ochranu osobních údajů.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2007, který byl dle zákona o obcích vyvěšen od 21. 5. 2008 na úřední desce OÚ.

Záměr zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti č. p. 5 byl řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu 15. dnů dle zákona o obcích. Nikdo z občanů neměl k záměru zastupitelstva připomínky. Zastupitelstvo obce proto může rozhodnout o prodeji výše uvedené nemovitosti. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s prodejem a stanovilo tento postup: nechat provést odhad nemovitosti a poté nemovitost nabídnout k prodeji realitní kanceláři, popřípadě podat inzerát
s nabídkou prodeje nemovitosti.

Dále obec Žehuň obdržela od VaKu Nymburk v roce 2007 půjčku ve výši 2 500 000 Kč za účelem výstavby kanalizace a čističky odpadních vod. V dodatku č. 2 došlo k posunutí splátek, kdy první část ve výši 763 000 Kč by měla být uhrazena do 31. března 2009. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podepsání dodatku č. 2 se společností VaK Nymburk a.s.

Finanční výbor obecního úřadu předložil vyúčtování neinvestičních nákladů základní školy na druhé pololetí 2007. Náklady na 1 žáka v tomto období činily 8 394 Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyúčtováním neinvestičních nákladů. Vyúčtování nákladů bude zasláno obcím, jejichž děti ZŠ Žehuň navštěvují.

Obec Dobšice podala žádost o projednání změny hranice katastru výměnou za stejnou výměru. Žádost směřovala k lokalitě Na Zámečku směrem k řece z důvodu výstavby nových rodinných domů. Zastupitelstvo obce se bude touto žádostí zabývat až po zveřejnění této výměny a změny hranic na úřední desce OÚ a vyjádření občanů obce.

E-BOX

Od června je občanům k dispozici takzvaný e-box, který je občanům dostupný na obecním úřadě každý den po dobu pracovní doby. E-box se řídí heslem: „Staré spotřebiče nejsou odpad, zaslouží si recyklaci.“ Do e-boxu můžete odložit drobné elektrospotřebiče jako jsou vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony či drobné počítačové vybavení. Naopak sem nepatří zářivky, výbojky, baterie a akumulátory.

 

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Druhá část)

Rok 1858

Ve školní kronice Johann Přibil píše: „Zima tohoto roku byla velmi tuhá, tak že se deputátního dříví pro školu, an se skoro celý den dítkám ve škole topiti muselo, nedostalo. Nebyl ale na to žádný ohled vzat a učitel, jemuž se nedostalo, musel ze sobotálesu dříví přikoupiti.“

Dále se autor kroniky obsáhle zmiňuje o narození syna „nejmilostivějšího císaře Františka Josefa a Jeho nejvznešenější choti císařovny Alžběty“ Rudolfa Františka Karla Josefa dne 21. srpna 1858. 

V obecní kronice na str. 72 čteme: …„7.X. 1858 ostaven u silnice ke Kolínu a rozcestí k Sánům dřevěný kříž nákladem Václav Vaníčka, kupce v Žehuni a J. Petrovického, pachtýře velké hospody. 10. t. m. byl vysvěcen od faráře Václava Tomka. Týž byl obnoven r. 1892 nákladem obce a posvěcen 10.VII. 1892 od faráře Antonína Friese. V roce 1920 byl dobrovolnou sbírkou obnoven. Opatřen kamenným spodkem a železným křížem. Posvěcen od faráře Josefa Andachta 11.VII. 1920.“

Rok 1868

Události tohoto roku zachytil v obecní kronice František Šorm takto:

... „Dne 7. prosince 1868 od 10 hod. dopoledne do 3 hod. odpoledne zuřila strašná vichřice. Střechy strhány, stavení a stodoly vyvráceny do základu. Také stržen splav „na osmi“ se stavidly i pouchem a sloupy smeteny do rybníka. Tento orkán zuřil po celých Čechách a celé Evropě. Skáceno mnoho kostelních věží a vyvráceny celé lesy.

... Dne 16. V. 1868 položen základ k Národnímu divadlu.“

Rok 1878 

Od tohoto roku se zachovala kniha protokolů obecního zastupitelstva. Podle ní víme, že představeným obce byl Jan Tlapák z čp. 47 a členy zastupitelstva Jan Novák, Jan Kukla, František Vaníček, Jan Polák, Jan Říha, Matěj Adamec, Jiří Tlapák, Jan Hájek, František Kvasnička a Josef Souček. V tomto roce byla také v Žehuni založena Občanská a čtenářská beseda.

Zalistujme opět ve školní kronice „Das Gedenkbuch für die Schule zu Žehuň“, kterou v té době už psal řídící učitel Václav Krupař a dozvíme se následující:

….„Dne 1. ledna 1878 bylo na zdejší škole vyučování ručním ženským pracem zavedeno. Prozatím vyučuje tomuto předmětu paní Marie Krupařová, choť řídícího učitele za roční renum. 60 zlatých. Lednem 1878 bylo též upraveno služné učitelům na národních školách. Škola žehuňská vřaděna byla v příčině služného do třídy 3tí. Služné v této třídě obnáší: pro řídícího učitele 500 zl. a 100 zl. funkčního přídavku, pro druhého učitele 500 zl. a pro podučitele 400 zl.“

Rok 1888

Ve školní kronice: ….„Na počátku školního roku 1888-89 chodí do zdejší školy 368 dítek, z nichž jsou 194 chlapci a 174 děvčata.

…Dnem 2. prosince 1888 dokonal Jeho Apoštolské veličenstvo, náš nejmilostivější císař a král František Josef I., čtyřicátý rok blahodárného panování nad říší Rakousko-Uherskou. Vděční národové celé říše chystali se na tento památný den milovaného mocnáře svého okázale oslaviti. Jeho Veličenstvo projevil však přání, aby od hlučných slavností bylo upuštěno a den ten spíše tichou dobročinností oslaven byl.

I založeno bylo na památku 40 letého panování Jeho Veličenstva mnoho ústavů humanitních a fondů dobročinných. Z nařízení vysokých úřadů školních měl, poněvadž den 2. prosince připadl na neděli, na všech ústavech vyučovacích buď 1. nebo 3. den prosince býti prázdný. I od oné zde chystané slavnosti školní bylo upuštěno a mládež účastnila se dne 1. prosince služeb Božích a zapěla ku konci národní hymnu rakouskou.“

Rok 1888 v obecní kronice:…„Celý rok 1888 byl mokrý. Žně následkem toho se protáhly. Brambory z větší části shnily, vůbec se nevyorávaly. Na podzim začal lov rybníka. Následkem velké vody nemohl být stažen a proto se lov opozdil. 6. listopadu rybník zamrzl, led v lovištích musel být vysekáván a odklízen. Výtěžek lovu byl malý neb mnoho ryb uteklo přes nízké česlice. Rybářům „na ohrádce“ vedlo se dobře.“

Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce

 

Provoz kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Žehuň

Splašková kanalizace v obci je z části oddílná, z části jednotná a slouží k odvádění pouze splaškových odpadních
a v některých případech dešťových vod z nemovitostí. Jiné odpadní vody (od domácích zvířat apod.) je přísně zakázáno vypouštět do kanalizace. Dešťové vody mohou být svedeny pouze do jednotné kanalizace a to se souhlasem provozovatele a majitele kanalizace. Společně se splaškovými vodami nesmí být přiváděny hygienické vložky, plastové láhve, kovové předměty, hadry, velké kusy zbytků zeleniny apod., mohlo by dojít k ucpávání čerpadel v čerpacích šachtách a znemožnění odtoku z nemovitostí, což by mělo za následek nutnost zásahu obsluhy nebo pohotovostní služby provozovatele kanalizace - Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk.

Cena za vodné a stočné je cenou věcně usměrňovanou státem a je stanovena na rok 2008 pro domácnosti ve výši 26,50 Kč/m3 včetně 9 % DPH, pro ostatní odběratele 32,50 Kč/m3, cena za vodné je stanovena pro všechny odběratele ve výši 33,50 Kč včetně 9% DPH.

VaK Nymburk, a.s. po předání seznamu napojených majitelů nemovitostí na kanalizaci od obce, vyzve majitele nemovitostí k sepsání smlouvy o „Dodávce vody a odvádění odpadních vod“ podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Hromadné sepisování smluv proběhne na Obecním úřadě
v Žehuni v termínu po dohodě s obcí. Vypouštění odpadních vod do kanalizace z nemovitostí bez uzavřené smlouvy
s provozovatelem je porušením citovaného zákona.

V případě potíží s plynulým odtokem splaškových odpadních vod z nemovitostí se obraťte na níže uvedené kontakty provozovatele kanalizace a ČOV a to nejprve na pracovníka obsluhy kanalizace a čistírny odpadních vod a v případě její nedostupnosti na pracovníka dispečinku VaK Nymburk, a.s.

Před výzvou pracovníka obsluhy nebo dispečinku je třeba se přesvědčit, zda problém s odtokem splaškových odpadních vod není již v domovní části kanalizační přípojky. V případě, že se zjistí, že skutečně tomu tak je, bude účtován zásah pohotovostní služby majiteli nemovitosti.

 

Kontakty:


Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Obsluha vodovodu a kanalizace: p. Šebrle Pavel, Žehuň č. p. 22, mobil 723 250 135 

Středisko Poděbrady, v pracovní době 6.30 –14.30 hod. vedoucí p. Brzák L., telefon 325 630 012, 325 630 111, mobil 602 485 794 

Dispečink a.s. (pohotovost): tel. 325 513 804, 602 422 458 (nepřetržitě),

Fakturační oddělení: tel. 325 513 245 (úřední dny pondělí a středa 6.30-16.00 hod.) fax 325 513 382 

10. června 2008

Ing. Borecký Josef - výrobní náměstek VaK Nymburk, a.s.

 

Nahoru