Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2008    Číslo 6

Hřbitov

Vážení spoluobčané,

během uplynulého čtvrtletí se v naší obci neuskutečnila žádná významnější akce. V únoru proběhlo zasedání zastupitelstva obce, z něhož vám nyní přinášíme zprávy.

 

Program zastupitelstva obce Žehuň ze dne 20. února 2008

Na zastupitelstvu byla předložena konečná úprava rozpočtu za rok 2007 - pro zájemce k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Byla provedena inventarizace majetku obce - žádný obecní majetek nebyl vyřazen.

Byla obnovena smlouva s firmou Medios Městec Králové s.r.o., která zabezpečuje údržbu veřejného osvětlení.

TPCA vyhlásilo v rámci projektu Partnerství pro Kolínsko pro rok 2008 nový grant. Dotace získané prostřednictvím tohoto grantu by měly být využity pro bezpečnou dopravu, životní prostředí a podporu vzdělání a volnočasových aktivit.
V rámci navrhovaného grantu lze získat podporu až do výše 800 000 Kč s 20 % účastí obce. Žádost o dotace bylo možno podávat do konce měsíce března. Zastupitelstvo obce se ke grantu nevyjádřilo, pouze informovalo ředitelku ZŠ a MŠ Žehuň, která z fondů TPCA již čerpala.

V měsíci lednu se uskutečnil zápis do 1. třídy - pro školní rok 2008/2009 se zapsali 4 žáci.

Základní a mateřská škola Žehuň požádala o převedení finanční částky 22421 Kč získané v roce 2007 do následujícího roku. Převedené finanční prostředky by měly být využity na dokončení školní zahrady na jaře 2008. Zastupitelstvo obce
s převedením částky i s jejím využitím souhlasilo.

Zároveň základní a mateřská škola Žehuň podaly žádost o povolení výjimky týkající se počtu žáků pro školní rok 2007/2008. Žádost o výjimku byla zastupitelstvem obce akceptována. Podle předběžného výpočtu bude muset obec jako zřizovatel základní a mateřské školy doplatit na mzdové náklady zhruba 60000 Kč.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady předložilo v roce 2007 návrh na poskytování služeb za předpokladu, že by se obec na těchto službách finančně podílela (150 Kč na obyvatele). Poskytované služby by zahrnovaly pečovatelskou služby, denní stacionář, osobní listenci a další. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že s uzavřením navrhované smlouvy nesouhlasí z finančních důvodů.

Firma SOP Přelouč a.s., která zabezpečuje svoz a likvidaci komunálního odpadu, předložila ke stávající smlouvě dodatek o odvozu odpadu pro rok 2008. Podle tohoto dodatku je cena poskytovaných služeb stanovena na 466 Kč ročně za občana s trvalým bydlištěm v obci a každý rekreační objekt. Pro podnikatele byla daná částka vyčíslena na 1 886 Kč za nádobu. Za odvoz separovaného odpadu se pak platí 126 Kč ročně za osobu s trvalým pobytem v obci. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Navýšení cen je zdůvodněno zdražením pohonných hmot a nárůstem nákladů za provoz skládky. Nebezpečný a velkoobjemový odpad, jehož cena taktéž poroste, bude uhrazen zvlášť. Obec ponechala poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2008 ve stávající výši - tedy 450 Kč za občana a 500 Kč za rekreační objekt.

 

Odpadové hospodářství obce

Důvody nevyvezeni popelnice:

 1. popelnice nemá nalepenu evidenční nálepku na příslušný rok;

 2. v popelnici je odpad, který do ní nepatří (nebezpečný odpad, stavební suť, hlína, železo, tráva, listí,větve);

 3. popelnice obsahuje žhavý popel

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Letos se uskuteční 5. dubna na sběrném místě za hřbitovem od 9.00 do 11.00 hodin. Na sběrném místě bude možné odložit lednice, mrazáky, televize, počítače včetně příslušenství, telefony, zářivky, baterie, barvy, léky, pneumatiky, koberce, křesla a podobně.

O podzimním termínu sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu budete včas informováni.

Stavební odpad a suť odebírá společnost ŠUMBOR Sány, pevná linka 325 656 225 nebo mobil 724 084 063 /1 vozík za auto - 50 Kč/.

Trávu a listí lze odvést každou sobotu na místo vyhrazené pro sběr - za hřbitov, zároveň je možné na tomto místě odložit do kontejneru železo.

Větve a klestí lze odložit do konce dubna (pálení čarodějnic) vždy v sobotu tj. 5., 12. , 19. a 26. dubna vždy od 9.00 do 11.00 hodin na hřišti TJ Žehuň.

Dále apelujeme na všechny občany, kteří využívají sběrných nádob na tříděný odpad, aby do určených nádob dávali pouze odpad, který do nich patří (viz níže), protože společnost, která zajišťuje odvoz, nás již několikrát upozorňovala na odložený odpad, který do kontejnerů nepatří.

 Co do kterého kontejneru?

 

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(První část)

 V našich dějinách představovaly osmičky na konci letopočtu často významné události. Zalistujme v kronikách obce Žehuň a nahlédněme i do nejstarších dokumentů a zjišťujme, co významného se událo v letech končících osmičkou.

Rok 1788

Josef Václavík s manželkou kupuje od rodiny Pohořeleckých žehuňský mlýn čp. 2. Kupní smlouvu podepisuje žehuňský rychtář Václav Jiroudek.

Rok 1838

Kantor Johann Přibil zakládá školní kroniku Das Gedenkbuch für die Schule zu Žehuň.

V prvním díle obecní kroniky v zápise o tomto roce řídící učitel a kronikář František Šorm píše: „Po založení cukrovaru (byl založen v roce 1837) pronajal továrník Herz od panství též rybník Milešovec, který zrušil a přeměnil na pole, kde pěstoval cukrovku. Při úpravě polí na rybník mělo občanstvo hojně výdělku.“

Rok 1848

Události revolučního roku 1848 vylíčil žehuňský kantor Johann Přibil ve školní kronice Das Gedenkbuch für die Schule zu Žehuň následovně: „Veliké byly události roku 1848 a otřásly téměř celou Evropou. Král francouzský Ludvík Filipp opustil s svou rodinou Francouzsko, kteréž za republiku prohlášeno bylo. V Němcích a ve Vlaších byli přinuceni panovníci jeden po druhém k udělení konstituce. Proud tento uchvátil do víru svého i země rakouské. To způsobilo, že Pán zemí Ferdinand Dobrotivý nejvyššího ministra Metternicha z úřadu propustil a 15. března konstituci provolati rozkázal.

Dne 11. června počaly nepokoje v Praze a přišlo to až k stavení barikád, jichž na Starém Městě 240 a na Novém Městě 75 postaveno bylo. Na to přišlo vraždění a pustošení od obou stran, tj. od vojska i od lidu, což až do 17. června trvalo. Dne 6. října byla bouře německo-maďarská ve Vídni, kde říšský sněm držán byl a odkud poslancové čeští utéci museli. Na to byl sněm svolán do moravské Kroměříže dne 22.listopadu. Císař Ferdinand pohnut jsa nedostatečným stavem zdraví svého, složil 2. prosince důstojenství císařské a postoupil koruny své synovi bratra svého Františka Karla - Františkovi Josefovi.“

Nahlédněme ještě do prvního dílu obecní kroniky a porovnejme, jak tytéž události popsal o téměř sto let později řídící učitel František Šorm: „Velké byly události roku 1848!, které otřásly celou Evropu. Král francouzský Ludvík Filip opustil se svojí rodinou Francii, která byla prohlášena republikou. V Německu i v jiných zemích byli panovníci přinuceni vyhlásit konstituci. Proud ten uchvátil do svého víru i země rakouské, takže císař Ferdinand Dobrotivý propustil nejvyššího ministra Metternicha z úřadu a 15. března 1848 dal prohlásit konstituci (ústavu). Po vyhlášení konstituce nevěděl lid, co se s ním děje, nechápal, co je svoboda, kterou zaměňoval za libovůli. Bylo třeba brániti násilnostem. … S napětím byl očekáván 2. červen 1848, kdy o svátcích svatodušních měl být zahájen slovanský sjezd… Účastníci sjezdu shromáždili se v Českém museu na Příkopě… O 8. hod. ranní odebrali se do Týnského chrámu. Průvod zahájila četa ozbrojených studentů. Za nimi nešen červenobílý prapor a slovanská trikolora.
V čele průvodu kráčel předseda František Palacký. Pozornost budili zástupci Poláků, Slováků, Srbů a Chorvatů, Rusů a Rusínů. Z tisíce hrdel zaznívána slovanská hymna: „Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije…!“ Sjezdové porady konaly se na Žofínském ostrově. V nich docházelo k neshodám. Jednání slovanského sjezdu bylo nenadále ukončeno bouří, jež propukla o svatodušních svátcích v Praze. Císařský dvůr lekal strach před revolucí a proto by byli rádi zavedli stav, jaký byl před Metternichem. Čekali na příležitost, aby mohly býti zrušeny opět ony svobodné řády, jež císař národům udělil. Vhodná příležitost byla hledána a nalezena. … Dne 12. června se konala na Václavském náměstí mše. Jí se účastnilo studentstvo, dělnictvo, množství občanstva, žen a dětí. Po mši se zástupy rozcházely v hustých proudech. Při tom došlo ku srážce mezi vojáky a universitními studenty, která skončila přestřelkou. Lid byl těmi výjevy zděšen. Slepě poslechl rozkazu: stavět barikády. V okamžiku byly zataraseny vojsku ulice kamením, židlemi, lavicemi, stoly, slamníky a jiným nářadím. Na barikádách objevili se vzrušení občané, dělníci, studenti, ba i ženy, několik kněží a mnichů. Obhájci bili se statečně. Ale za nedlouho byla pražská bouře potlačena. Venkované, kteří spěchali z daleka široka Praze ku pomoci, byli na cestě rozprášeni husary.

Následky svatodušních bouří byly pro Čechy dalekosáhlé. Sněm zemský, do něhož právě volby skončily, byl zmařen a nad Prahou vyhlášen stav obležení. Podezřelé osoby byly zatčeny a vyšetřovány. Vedle jiných byli též uvězněni na čas Havlíček a Brauner. Ale na Palackého a Šafaříka se vláda neodvážila. Studenti jímáni a odváděni na vojnu. Některým podařilo se prchnouti.....Zároveň po zemských volbách konány volby do sněmu říšského, který se sešel hned v červenci 1848 ve Vídni. Mezi zvolenými poslanci byl Palacký, Rieger, Brauner. Havlíček zvolen najednou v pěti okresích. Palacký a Rieger byli ve Vídni Čechům nezbytní.

Na podzim 1848 došlo ve Vídni k novým bouřím, takže sněm byl nucen uchýliti se do Kroměříže (12. XI. 1848). Císař se ubytoval v Olomouci, kde se vzdal dne 2. XII. 1848 trůnu ve prospěch bratrova syna Františka Josefa. … Nejcennější vymožeností říšského sněmu byl zákon ze dne 7. září 1848 jímž zrušena robota. Tím byl odstraněn rozdíl mezi pánem a poddaným. Sedláci od té doby byli plnými vlastníky gruntů, které jim byly dosud vlastně jen propůjčeny. Zároveň byli zproštěni všech dávek za náhradu poměrně nepatrnou.“

Tolik alespoň ze zápisů kronik do roku 1848. Zároveň se omlouvám za malé písmo, které možná někomu způsobí potíže při čtení. Omluvou mi budiž vymezená jedna stránka textu, kterou nemohu překročit a text jsem nechtěla ukončit uprostřed roku. Příště pokračuji vzpomínkami na rok 1858, 1868, 1878 a 1888 a slibuji, že text bude větší.

 

Vaše kronikářka Ludmila Tvrdíková

 

Informace ze 16. kontrolního dne stavby Kanalizace a ČOV Žehuň

– dne 6. 3. 2008

Termíny připravenosti montáže technologií a dokončování a postupné zprovozňování kanalizace jsou dle plánu takové:

 1. ČOV: Byla provedena montáž technologie a bylo provedeno vyzkoušení provzdušňovacích elementů (práce ukončena). Zbývá dokončit celkovou úpravu zeleně.

 2. Čerpací stanice 1, 2 ,3, stavební montáže a technologie jsou dokončovány (Choťovská ulice, u hasičské zbrojnice a u mlýna), zbývá provést úpravu terénu a zeleně.

 3. Provádí se dokončování odlehčovacích komor, příjezdní komunikace k ČOV, montáž elektropřípojek k ČS 1, 2, 3 – termín do 11. 4. 2008. 

 4. Bude provedeno osazení čerpadel a míchadel, včetně elektronapojení (ČOV + ČS 1, 2, 3) – termín do 18. 4. 2008 

 5. Zahájení komplexních zkoušek ČOV na čistou vodu - do 21. 4. 2008. 

 6. Uvedení do provozu (možnost napojení Choťovic) – do 15. 5. 2008. 

 7. Osazení MČS, včetně napojení na výtlaky a elektřinu (ulice Dobšická, Malá Strana), též osazení elektrických rozvaděčů – od 25. 3. do 30. 6. 2008. 

Dle finančních možností obce + nové dotace KÚ doporučuje VIS H. Králové realizovat ještě do kolaudace díla II. etapu gravitační stoky A, C, C1, D a výtlaky V4, V4-1. Zástupci VAK Nymburk upozorňují, že pro úspěšné zprovoznění ČOV je nutné napojení min. 20% počtu EO, na které je ČOV navržena (800 EO).

Investor připomínkuje, že dotčené komunikace a vjezdy musí zhotovitel udržovat v pořádku až do jejich definitivní úpravy pro kolaudaci I. etapy do 31. 12. 2008.

Vážení občané, dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši trpělivost při nedostatcích, které způsobují stavební práce na výstavbě kanalizace, z naší strany bude vynaloženo maximum úsilí, aby byla celá akce (včetně napojení nemovitostí) dle finančních možností (dotace) dokončena v roce 2009.

 

S úctou starosta obce Václav Fišer

 Nahoru