Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2007    Číslo 4 

Žehuň
Vážení spoluobčané,

v úvodu čtvrtého vydání Žehuňského zpravodaje se vás rozhodl oslovit sám starosta obce a seznámit vás tak se základními informacemi o výstavbě čističky odpadních vod (ČOV).

Na stavbě čističky odpadních vod byly dosud provedeny tyto práce: výtlačné řády V1 směrem od ČOV na plácek až   k mlýnu a v ulici Dobšická, dále byla provedena výstavba části hlavního řádu V5, a to na „Čurajích“ a „Malé Straně“         (k bývalému hostinci U Drbohlavů), řády ještě nejsou připojeny na ČOV a čerpací stanice (ČS).

Přednostně též byly položeny propojovací řády a přípojky vedoucí přes silnici 325/II Kolín – Městec Králové, aby mohl být ve stanoveném termínu položen nový asfaltový povrch přes celou obec.

Samotná stavba ČOV je ve stavební fázi, kdy je zastřešena, jsou provedeny omítky, podlahy a částečně obklady, je postaven vyúsťovaní žlab (odtok vyčištěné vody do řeky).

Podle dohody s dodavatelem stavby VCES Hradec Králové a upravené smlouvy – dodatkem č. 1 by mělo být v činnosti do prosince 2007 ČOV + ČS č. 2 a 1, řády V2, V1, V1.1 a nová stoka D – gravitační z návsi až k mlýnu. Dokončení stavby je stanoveno na červenec 2008. Ostatní práce, jako přípojky na hlavní řády od nemovitostí, bude provádět nová firma, která vzejde z výběrového řízení.

Cílem obce je a i v příštím roce bude snaha o zabezpečení dalších finančních prostředků (dotací) od krajského úřadu či z fondů EU. Zároveň věříme v solidnost a slušnost obyvatelů obce, že složí celý stanovený příspěvek, jež je spojen se stavbou čističky odpadních vod.

Pokud bude mít kdokoliv z občanů zájem o podrobnější informace ohledně výstavby čističky odpadních vod a přidružených prací, může se obrátit na Obecní úřad v Žehuni v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin.

Obyvatelům obce připomínáme, že do konce měsíce září je splatná poslední splátka za komunální odpad a zároveň upozorňujeme, že dne 27. října se uskuteční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

 

Červenec

Událostí měsíce července se stalo zastupitelstvo obce, kde se projednávalo rozpočtové opatření č. 3 na rok 2007. Úprava vznikla z důvodu převedení kladného hospodářského výsledku školy na obec, dále se přispívalo žehuňským dětem na školu v přírodě, dopravu do místa pobytu či na nákup potřebného materiálu.

Též byla odsouhlasena půjčka od VaK Nymburk v celkové výši 1 000 000 Kč bezúročně se splatností od roku 2008 do roku 2010.

Kromě zmiňovaných bodů se jednalo i o smlouvě s ČEZ o odběru elektrické energie pro čističku odpadních vod.

Během prázdnin ve škole probíhalo malování a plánovala se výstavba oplocení, k níž se přistoupilo v měsíci září.

Změna územního plánu obce zabývající se rozvojem stavebních parcel byla zadána ke zpracování ing. arch. Vojtěchovi.

Kromě již zmiňovaných akcí naši obec navštívilo kočovné divadlo, které se představilo na fotbalovém hřišti zhruba 50. divákům.

V červenci bylo rozhodnuto o tisku nových pohlednic obce. Pohlednice jsou v současné době nafocené a zadané ke zpracování grafikovi. Návrh pohlednic musí před samotným tiskem schválit zastupitelstvo obce.

 

Srpen

V měsíci srpnu se v obci nic zásadního nestalo.

 

Září

V září se uskutečnilo zastupitelstvo, na které byla pozvána i firma VCES Hradec Králové. Předmětem jednání se stal dodatek č. 1 ke smlouvě, v němž se jednalo o prodloužení termínu dokončení kanalizace. Původní termín ukončení byl stanoven na listopad 2007, nyní je jako termín dokončení navrhován červenec 2008. Prodloužení dodatku bylo odsouhlaseno, neboť nedostatek finančních prostředků obce nedovoluje dokončit stavbu v letošním termínu. Všichni pevně věříme, že se nám podaří zajistit potřebné finance k dokončení výstavby.

V září proběhlo i veřejné zastupitelstvo. Nejdůležitějším bodem programu se zde znovu stalo projednání a schválení dodatku č. 1. Starosta obce podrobně informoval přítomné občany o finančním stavu obce a o dalším postupu při výstavbě kanalizace a ČOV.

 

Kulturní komise

V měsíci září se konalo vítání občánků. Mezi občany obce Žehuň byli přijati: Michaela Košnerová, Daniela Lepejová, Samuel Polanský a Ondřej Vondruška.

Závěrem bychom rádi všem našim ratolestem a jejich rodičům připomněli akci „Loupežnická výprava“, která se uskuteční dne 20. října 2007 v lese na Kosí Hůře. Všechny potřebné informace se dozvíte z plakátů, které budou vyvěšeny na místním marketu, ve škole, školce, na poště a na vývěsce obecního úřadu. S sebou si přibalte dobrou náladu, soutěživého ducha a teplejší oblečení.

V posledním čtvrtletí roku nás pak čeká tradiční mikulášská nadílka pro děti, advent a vánoční posezení pro důchodce. Na všechny tyto akce vás srdečně zveme.

 

Žehuň pohledem kronikářů

Vážení spoluobčané!

Upustila jsem od svého původního záměru ukončit listování nejstarší školní kronikou v čase, kdy odložil své pero její zakladatel Johan Přibil. Uznala jsem, že také další její pisatelé mají dnešní době co říci.

V roce 1876 se dočteme o začátcích divadelnictví, které v naší obci v dalších desetiletích přispívalo bohatou měrou k rozvoji kulturního života. Divadla se v Žehuni hrála až do druhé světové války.

Na straně 88 čteme: „V měsíci březnu 1876 usnesli se někteří mladší občané zdejší že provedou několik divadelních her, a čistý výnos na zakoupení kněh pro školní knihovnu věnují.“ (Odpusťme i tehdejšímu pisateli některé prohřešky proti pravopisu!) Zápis pokračuje: „Úmysl ten proveden byl poprvé dne 19. března 1876 a čistého výtěžku odvedeno říd. učiteli V. Krupařovi 11 zl. 45 kr. Dne 26. března provedena byla ta samá hra v Choťovicích   z které zbylo čistých 7 zl. 47 kr. Třetí hra provedená v pondělí velikonoční dne 7. dubna vynesla čistých 6 zl. 03 gr.“Ještě v témže roce 26. prosince byla provedena dětská divadelní hra „Štědrý den“ .

„Poněvadž počet školou povinných dítek dostoupil již na 325 bylo v roku 1876 s. c.k. okresní školní radou zdejší místní školní radě uloženo, aby postarala se o rozšíření dosavadní dvoutřídní školy na trojtřídní. Nahlížejíc nutnost toho však nemajíc v školním domě příhodné místnosti, zakoupila místní školní rada vedle školní budovy se nalézající domek od Fr. Vondrušky za 1600 zl. (ač měl ceny nejvýš 900 zl. Nechtěl ho však majitel jinák prodati) – nechala domek zbourati, na jeho místě zřízená byla školní cvičná zahrádka a před ní vystaven jest nový domek, který má sloužiti za byt řídícímu učiteli. Stavba domku stála 2800 zl.“ (Až do té doby bydleli nejen učitelé, ale i řídící učitel ve školní budově.)

„Dne 1. ledna 1878 bylo na zdejší škole i vyučování ženským ručním pracem zavedeno. Prozatím vyučuje tomuto předmětu paní Marie Krupařová, choť řídícího učitele za roční renum. 60 zl.“ (Ruční práce vyučovala 21 roků, až do příchodu industriální učitelky Otilie Třeštílkové, která za druhé světové války ukrývala ve svém bytě v Poděbradech první díl obecní kroniky, a tak ji zachránila před zabavením Němci.)

„Lednem 1878 bylo též upraveno služné učitelům na národních školách. Škola Žehuňská vřaděna byla v příčině služného do třídy 3tí. Služné v této třídě obnáší: Pro říd. učitele 500 zl. a 100 zl. funkčního přídavku, pro druhého učitele 500 zl. a pro podučitele 400 zl.“ (To byl roční plat. Jaký to už byl pokrok proti předcházejícím letům, která tolik sužovala kantora Johana Přibila!)

V roce 1884 čteme: „Povolením velesl. c.k. zemské školní rady v Praze byla zdejší škola dnem 1. ledna 1884 počínajíc o jednu postupní třídu rozšířena. Jest nyní čtyřtřídní. Nová třída byla upravena z bytů, jež mladší učitelé ve školní budově užívali… Roku 1884 bylo dítek školou povinných 341.“ (Jejich počet až do roku 1894, kdy byla zřízena škola v Choťovicích, nadále rok od roku přibýval, takže od 1.ledna 1889 byla škola pětitřídní a měla 374 žáků.     V roce 1884 se objevila mezi učiteli první žena – slečna Františka Neppová.

 

Dále čteme: „Dne 18. července o 1 6hodině odpolední postiženo bylo 45 obcí hejtm. Kolínského, Poděbradského a několik N. Bydžovského, tedy i zdejší obec a všechny přiškolené strašným krupobitím, tak že rolníkům veškerá toho roku velmi slibná úroda polní byla zničena. V oknech školní budovy a bytu řídícího učitele rozbito bylo na 80 tabulí skla, a v cukrovaru Libňoveském napočítáno 1735 rozbitých tabulí.“

 

„Ve dnech 6. a 7. března 1891 rozvodnila se neobyčejně řeka Cidlina, voda v zdejším rybníce vystoupila tak, že po celé délce hráze od silnice k Libňovsi až za kamenný most u samé Žehuně přes hráz a silnici proudila, 
v některých místech až na 1 m vysoko. Hráz byla na mnoha místech porouchána, a voda vnikla i do více domů za hrázi. Voda vystoupila výše než r 1845.“

Podle sčítání lidu se k 31. prosinci 1890 uvádí v Žehuni 891 osob, v Báni 229 (úhrnem v celé politické obci 1120),       v Dobšicích 392, v Libňovsi 122 (celkem 514), v Choťovicích 512.

Až do roku 1892 se do kroniky kromě školních záležitostí, mezi ně patřila i povinnost zaznamenávat změny ve stavu místního duchovenstva, udílení svátosti svaté zpovědi, přijímání a biřmování, výročí panovnického rodu, mohly zapisovat také události týkající se obce. Striktním výnosem zemské školní rady ze dne 3. února 1892 bylo v mnoha bodech nařízeno, co se ve školní kronice psát má a co se vylučuje. „Důležité události z dějin Nejvyššího panujícímu domu …a změny ve stavu místního duchovenstva, pokud mají nějaký vztah ke škole“ vyřazeny nebyly. Výpověď kroniky byla tímto zásahem přirozeně o mnohé ochuzena.

Mnoho řádků by bylo třeba ještě věnovat nejen k vylíčení sešlého stavu školní budovy, které shledala komise v roce 1905, ale i několikaletým jednáním se zástupci obce Dobšice, domáhajících se, snad po vzoru Choťovic, zřízení vlastní školy. Konečné zamítnutí stavby školy v Dobšicích vydala 25. února 1908 c.k. zemské školní rada, a tak se 28. srpna 1908 začala stará budova bourat a hned 31. srpna 1908 se začalo stavět.

 

Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce

 Nahoru