Obec Žehuň
obecŽehuň

Vydání občanského průkazu

Občanské průkazy

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání občanského průkazu
 2. Základní informace k životní situaci
  • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
  • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  Typy občanských průkazů, které se vydávají

  • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let.

  • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

  - s dobou platnosti 6 měsíců, jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,

  - s dobou platnosti 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

  - s dobou platnosti 1 měsíc na žádost občana v souvislosti s výkonem volebního práva.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O vydání občanského průkazu žádá:

  • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá),

  • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem,

  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nepodává vyplněnou žádost v listinné podobě, pouze předloží požadované doklady.

  Pokud digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na tomto elektronickém formuláři. Formulář žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici u odboru správních činností a přestupků Městského úřadu Kolín. Lze použít i žádost uveřejněnou zde.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti o vydání občanského průkazu (viz bod 5).
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o vydání občanského průkazu může občan podat:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy. V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“)
  Převzetí občanského průkazu
  • občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme, nebo zvolí převzetí tam, kde si požádal,

  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost podána, občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost, nebo u Ministerstva vnitra

  • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let,
  • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód. Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu, (identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele, deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu).
  • Bezpečnostní osobní kód (pdf, 40 kB)
  • Poučení pro držitele občanského průkazu (pdf, 136 kB)
 7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I
  S kým:
  odbor správních činností a přestupků – objekt bývalého okresního úřadu, budova A, hala v přízemí, referenti úseku občanských průkazů
  Kdy:
  Úřední hodiny OSČP
  e-mail: spravni.odbor@mukolin.cz
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem:
  • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
  Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:
  1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
  2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož občan požádá o vydání občanského průkazu.

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:
  • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
  • dvě fotografie,
  • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

  K vydání nového občanského průkazu
  • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, atd.),
  • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost (originálem rodného listu, platným cestovním pasem) a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
  • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá před vydáním nového občanského průkazu originál rodného listu.
  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
  • originál rodného listu,
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. Pro Městský úřad Kolín je tímto úřadem Krajský úřad Středočeského kraje.
  K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
  •originál rodného listu; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství,
  • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.
  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá:
  • originál rodného listu občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
  • originál rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
  • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Viz bod 6.
 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

  . při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  1000,-Kč

  při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500,-Kč

  . při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500,-Kč   

  občanům mladším 15 let

  při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  500,- Kč

  při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250,-Kč 

  při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250,-Kč 

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:   

  . při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  500,-Kč 

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250,-Kč  

  . při převzetí u Ministerstva vnitra  250,-Kč 

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500,-Kč           

  občanům mladším 15 let

  . při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  300,-Kč   

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  200,-Kč                 

  . při převzetí u Ministerstva vnitra  100,-Kč  

  . při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  300,-Kč               

  Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc - zdarma
  Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč
  Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč

  Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč

  Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,

  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení je občan, kterému má být občanský průkaz vydán. V zákonem stanovených případech je v řízení zastupován (viz bod 5).
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.
  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, musí doložit pravdivost údajů uváděných v žádosti. Doklady předkládané k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání žádosti v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem vnitra (viz bod 6).
  Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem občana.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech


 16.  
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů. Odvolání se podává u Městského úřadu Kolín, odboru správních činností a přestupků. O odvolání rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje.
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.
  Občan se dopustí přestupku tím, že:
  a) poruší povinnost mít občanský průkaz,
  b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
  c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
  • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
  • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
  • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
  • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
  e)neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
  f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
  g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
  h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
  i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
  j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
  k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
  l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,
  m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
  n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
  o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
  p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
  Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
  Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c), body 2 až 7. Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Nové občanské průkazy (pdf, 2 MB)
  Ministerstvo vnitra České republiky
  Osobní doklady
  Portál veřejné správy
 20. Související životní situace a návody, jak je řešit
 21. Popis byl naposledy aktualizován: 31.12.2018
 22. Datum konce platnosti popisu
 23. Odkaz na zdroj MÚ Kolín - https://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-spravnich-cinnosti-a-prestupku/zivotni-situace/48152-vydani-obcanskeho-prukazu.html
Datum vložení: 24. 8. 2022 11:27
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 11:36
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 7. 12. 2023
zataženo 1 °C -3 °C
zataženo, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 5.24m/s
tlak1013hPa
vlhkost95%

Svátek

Svátek má Ambrož, Benjamín

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček