Obec Žehuň
obecŽehuň

Ve dnech 13.1. - 14.1. proběhne I. kolo volby prezidenta ČR

Kronika 2000


 Kronika obce Žehuň - rok 2000

Žehuň pokryta slabou vrstvou čerstvého sněhu, který nedokázal přikrýt roztroušené zbytky pyrotechniky a několik láhví po šampaňském – zbytku včerejšího loučení se starým rokem - se probouzela do nového roku jaksi váhavě a nesměle. Ještě před desátou hodinou nejevila známky života. Vsí se trousili jen tu a tam osamělí chodci. Teprve po novoročním projevu prezidenta republiky začaly vycházet na odpolední procházku rodiny s dětmi a zamrzlý rybník se pomalu zaplňoval omladinou, aby si tu - tentokráte bez bruslí - zahrála hokej, protože led byl po několikerém roztávání a sněžení nekvalitní.

V tu chvíli nikdo z nás ještě netušil, co dobrého a co zlého nám tento rok přinese. A nic také nenasvědčovalo tomu, že se blížíme k přelomu tisíciletí. Jen oslavy konce roku byly na celém světě nápadnější, nákladnější a ohňostroje velkolepější. Proti očekávání proběhlo vše poměrně klidně. Ani katastrofické vize s přechodem počítačů na rok 2000 se nenaplnily a žádné větší potíže nenastaly. Národní koordinační středisko konstatovalo, že obávaná počítačová kalamita nenastala a k předpovídanému kolapsu nedošlo.

První leden byl vyhlášen celosvětově Dnem míru. Naší zemi pak v tomto roce přibyly tři nové státní svátky: 1. leden – Den samostatného českého státu, 28. září – Den české státnosti a 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Také náš nejbližší soused Slovensko slavilo prvního ledna sedmé výročí vzniku Slovenské republiky jako státní svátek. Česká republika se pak začala připravovat na přechod z osmi krajů na čtrnáct. Nová krajská administrativa má začít fungovat od 1. ledna 2001.

Stabilního politického prostředí, které po volbách v roce 1998 vyvinulo účelové mocenské sdružení sociálních demokratů a Občanské demokratické strany, vyšly v obou posledních letech naprázdno. I v tomto roce pokračovaly krachy bank, pojišťoven a průmyslových podniků, zemědělská výroba stagnovala, stoupala kriminalita. Statistický průzkum uveřejněný 5. ledna ukázal, že 79% dotázaných není s nynější situací v České republice spokojeno. V průběhu roku docházelo k dalšímu zdražování a nezaměstnanost na našem okrese k 12. lednu překročila celorepublikový průměr.

Šokem pro převážnou část našeho národa bylo zjištění, když se na pultech některých českých knihkupectví 21. března objevila kniha Adolfa Hitlera Mein Kampf.

Celosvětová globalizace začala mít v celém světě stále více odpůrců, kteří tvrdí, že ztráta ekonomické suverenity bude znamenat i ztrátu národní suverenity a nadvládu ekonomických gigantů. Žel, že na slušné odpůrce globalizace se nabalily kriminální živly, jejichž cílem není jen demonstrovat, ale především demolovat a masakrovat, jak jsme se toho stali sami svědky letos v Praze, kdy se tu ve dnech 26. až 28.září sešlo na 1500 finančníků z celého světa. Dění kolem tohoto zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky zastřelo u nás i průběh Olympijských her v Sydney, na nichž jsme získali osm medailí a celkově obsadili dvacáté osmé místo.

Střety policie s odpůrci globalizace začaly už 23. září a vrcholily brutálním zásahem demonstrantů proti policistům 26. září. Masa protestujících, často se zahalenými obličeji, se valila ulicemi a demolovala vše, co jí stálo v cestě. Nejdrastičtěji vystupovali cizinci, kteří se sjeli do Prahy ze všech koutů Evropy. Pouliční válku v Praze doprovázely vytrhané dlažební kostky, létající kameny, sklo rozbitých výloh bank a obchodů, zdemolované automobily, rozbitá okna dvou sanitních vozů, 63 zraněných policistů, 15 zraněných demonstrantů, 522 zadržených osob. To byl obraz Prahy těchto dnů. Noc z 26. na 27. září byla v Praze nejkrvavější. Rabování začalo v 8 hodin večer na Václavském náměstí a v 9 hodin se přeneslo i na Vinohrady. Agresivní chování demonstrantů předčilo všechna očekávání. Jeden ze zasahujících policistů řekl, že to byl boj na život a na smrt. Široká veřejnost se shodla na tom, že to nebyli demonstranti, ale vandalové.

28. září se konaly už jen závěrečné tiskové konference a 29. září, kdy kongres skončil, protesty ustaly a začaly se likvidovat škody, které narostly do mnoha desítek milionů.

Ještě jedna událost upoutala na sklonku roku naši pozornost. Do jaderné elektrárny Temelín se začalo navážet palivo a 9. října došlo k pokusnému spuštění jejího prvního bloku. K našim odpůrcům Temelína se přidali Rakušané, kteří pak několik týdnů blokovali rakousko-české hranice. Ve sdělovacích prostředcích probíhaly četné diskusní pořady o nezbytnosti či zbytečnosti Temelína.


Činnost obecního úřadu

Obecní zastupitelstvo uskutečnilo v tomto roce deset zasedání, z toho tři byla veřejná. 3. května se schůze zúčastnili 4 občané, 30. srpna také 4 a 15. listopadu 21 lidí. Činnost obecního úřadu i programy jednotlivých zasedání určovaly potřeby obce a jejich obyvatelů: opravy a údržba budov, hospodaření s financemi, péče o životní prostředí, kanalizace, plynofikace, zdravotnictví, školství, obecní pozemky a obecní les, dálnice, dopravní obslužnost, reforma veřejné správy, obecní byty a další.

Údržbu budov bylo možné provádět pouze v závislosti na množství peněz, s kterými obec mohla disponovat. Na začátku roku žádal obecní úřad Ministerstvo místního rozvoje České republiky o dotace na údržbu staré školní budovy (nátěry oken a na rekonstrukci odpadů sociálního zařízení) a dále na opravu nově zakoupeného objektu čp.11. Ministerstvo místního rozvoje přidělilo dotaci ve výši 170 000 Kč pouze na rekonstrukci domu čp. 11. Obecní úřad rozdělil práce do dvou etap. První etapu prací ve dvou předních místnostech zadal po pečlivém posouzení firmě pana Jandy, jehož rozpočet činil 431 646,60 Kč včetně DPH Práce byly zahájeny začátkem října a spočívaly především v opravě vazby, při níž byl traverzami vyztužen nosný trám a pod nosné kozlice byly dány nové trámy. Ve dvou předních místnostech se vyměnila podlahová krytina, vsazovala se okna, prováděla elektroinstalace a obkládaly se stěny. V další etapě prací se má vybudovat sociální zařízení, mají se upravovat místnosti pro poštovní úřad a půdní vestavbou zřídit dva byty. Průběžně probíhala jednání se zástupci České pošty.

Přestože dotace na havarijní stav odpadů sociálního zařízení ve starém křídle školní budovy nebyly poskytnuty, došlo o prázdninách k jejich rekonstrukci. Práce si vyžádaly náklad 115 631 Kč.

V tomto roce vybudoval obecní úřad ještě šatnu pro požární zásahovou jednotku, chodník před domem čp. 11, přechod pro chodce u Ševčíkových, renovoval prostory po ústředně Telecomu v budově pošty.

Posuzovaly se také projekty na vakuovou kanalizaci a její finanční náklady od firem Vodohospodářství Praha a VŠ Brno. Podle projektu měla stát celá akce 294 148 000 Kč a podle posouzení VŠ Brno se měla snížit o 60 milionů korun. Za předpokladu, že by se čistička odpadních vod přemístila na Malou Stranu na číslo parcely 46/2 a 46/3, snížil by se rozpočet ještě o 3 miliony korun. Původní umístění čističky odpadních vod se nacházelo v zátopové oblasti. Na konci roku se žádalo na kanalizaci a plynofikaci stavební povolení a plánovalo se požádat Středočeskou plynárenskou , aby se plynové potrubí mohlo položit spolu s kanalizací do jednoho výkopu.

Český a slovenský dopravní klub vypracoval nový návrh trasy dálnice D11 v úseku Libice nad Cidlinou – Chýšť, podle kterého by se dálnice vyhnula údolí Žehuňského rybníka a kopírovala by starou silnici s obchvaty jednotlivých obcí. Obecní zastupitelstvo na dotaz ochránců přírody odpovědělo, že k takto navržené trase nemá námitky.

Otázka životního prostředí a skládky domovního odpadu byly také celoročně na programu zasedání zastupitelstva. Obecní úřad věnuje pravidelnou péči zeleni na veřejných prostranstvích. Na jaře vykáceli myslivci na návsi šest starých hrušní a jednu jabloň a na jejich místo vysázeli osm sakur. Čtyři z nich zaschly a musely se na podzim vysazovat znovu. U nového hřbitova zapustilo kořeny v tomto roce 18 mladých bříz. Tak byla myšlenka o zasazení stromu tisíciletí mnohonásobně překročena. Vichřice v srpnu několik vzrostlých stromů silně poškodila nebo vyvrátila. Za oběť větrné smršti padla mohutná lípa před kostelem u fary a rozložitý topol u prvního hliňáku. Plánuje se radikální ošetření vrby u Vondráčkových, lip u křížku a stromů na starém hřbitově.

Už po desáté se v naší zemi slaví 22. dubna Den Země. Letos pracovaly děti se svými učiteli na úklidu v kmenových obcích. Hrabaly listí, uklízely odpadky, upravovaly veřejná prostranství. V Žehuni se pracovalo u pomníku padlých, na obou hřištích, na hrázi a menší děti sbíraly po celé vsi odpadky. Za svou práci dostaly od starostů obce občerstvení.

Protože se v obci tu a tam nacházely černé skládky (popel pode mlýnem, stavební suť na cestě na Malé Straně) a odběr svozových známek byl v některých domácnostech malý nebo žádný, někteří jednotlivci ani popelnici nevlastnili, rozhodl obecní úřad, že každá domácnost ve shodě s novelou zákona bude muset prokázat, jak domovní odpad likviduje. Obecní zastupitelstvo navrhlo, aby se situace řešila jednorázovým ročním poplatkem na osobu 300 Kč. Domovní odpad z popelnic odvážela i nadále firma TS Nymburk. Za svozovou známu zaplatil občan 32 Kč, odvoz hradil obecní úřad.

Obci se naskytla možnost převést na sebe bezplatně státní pozemky. Jedním z nich je i parcela číslo 148/1, kde je podle územního plánu obce navržena bytová výstavba. Zbytek státních pozemků je ve vlastnictví Pozemkového úřadu okresu Nymburk. Jedná se o pozemky, kde se nachází hřiště na kopanou, kulturní zařízení, cesty a ostatní plochy. Jednou z podmínek převodu je schválení územního plánu obce. Obecní zastupitelstvo s převodem souhlasí a pověřilo starostu, aby podal žádost o převod.

Občané, kteří užívají obecní pozemky, byli obecním úřadem vyrozuměni, že mají možnost odkoupit si pozemek za cenu 35 Kč/m2.. Osloveno bylo 18 občanů. K 30. srpnu si koupilo užívaný pozemek 8 lidí. Zbylým bude termín k odkoupení prodloužen. Pokud nebude další zájem, vyměří obecní úřad nájemné ve výši 3 Kč za m2. Dosud činilo nájemné 1 Kč za m2. Jedná se oplocené předzahrádky, zahrádky a ostatní plochy.

Protože veškeré hospodaření společnosti Lesy Chlumec nad Cidlinou a.s. bylo pronajato Lesní společnosti Hradec Králové a.s., předložila společnost Lesy Chlumec nad Cidlinou obci novou smlouvu, kterou obec přijala. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby se těžba dřeva prováděla jako samotěžba souší.

Autobusovou dopravu na okrese Nymburk provozuje společnost ČSAD Pro – Healt s.r.o. Po jednání s dopravcem za účasti Okresního úřadu Nymburk a starostů jednotlivých obcí, které proběhlo na sklonku roku 1999, padlo rozhodnutí, že obce přispějí na zajištění dopravní obslužnosti částkou 160 Kč na obyvatele a společnost zvýší jízdné o 10%. Naše obec měla uhradit 74 720 Kč, i když částka s počtem obyvatel nesouhlasila, ale byla o 17 lidí navýšena.

Ve shodě s plánovaným zrušením okresních úřadů v roce 2002 a převedením jejich kompetence na úřady III. stupně navrhlo Ministerstvo vnitra České republiky přeřadit naši obec pod úřad státní správy III. stupně Poděbrady. Zatím není vyřešeno umístění Okresního soudu, Katastrálního úřadu, Vojenské správy a dalších. S přihlédnutím k těmto okolnostem se obecní zastupitelstvo spolu s občany na veřejné schůzi dne 15. listopadu rozhodlo, aby obec byla přiřazena ke Kolínu, kde jsou všechny tyto státní instituce včetně zdravotnických zařízení a okresní nemocnice pohromadě. Někteří starší občané by však raději přivítali někdejší tradiční připojení k městu Poděbrady.

V celé České republice se v neděli 12. listopadu konaly v době od 8,00 do 22,00 hodin volby do zastupitelstev krajů. Předsedou volební komise v Žehuni byl Stanislav Dolejš, místopředsedou Hana Fialová, zapisovatelkou Marcela Ševčíková, členy František Tichý, Jaroslav Brzák a Emilie Matoušková.

Ve voličských seznamech bylo zapsáno 352 osob, k volbám se dostavilo 120 lidí, platných hlasů se napočítalo 119, volební účast dosáhla 36,09 %, což byl přibližně celostátní průměr.

Občanská demokratická strana: 26 hlasů
Strana venkova: 2 hlasy
Čtyřkoalice: 22 hlasů
Republikáni Miroslava Sládka: 1 hlas
Strana zelených: 5 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy: 33 hlasů
Pravý blok-Klub angažovaných nestraníků: 3 hlasy
Česká strana sociálně demokratická: 23 hlasů
Strana za životní jistoty: 4 hlasy

Starosta obce informoval obecní zastupitelstvo o odškodnění za závady vzniklé na přístavbě základní školy ve výši 500 000 Kč. Při telefonickém jednání se správcem konkurzní podstaty, který likviduje firmu, jež práce prováděla, se mu dostalo ujištění, že náš požadavek přijímá, ale bude záležet na financích, které zbudou po likvidaci firmy. Zároveň bylo jednáno s firmou, která prováděla střešní konstrukci, protože na dvou místech přístavby zatéká. Zástupce firmy přislíbil tuto závadu odstranit.

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo podat žádost o udělení výjimky na provozování školy ve školním roce 2001-2002. Obecní úřad se také zabýval otázkou, že příslušné obce kromě Choťovic dosud neuhradily neinvestiční náklady na provoz školy na školní rok l999-2000.


Hospodaření obce

Zůstatek peněžních prostředků k 3l. prosinci 1999 činil

1 356 591,46 Kč

z toho na bankovním účtu a termínovaném vkladu bylo

854 079,04 Kč

na účtu Fondu rozvoje bydlení

502 512,42 Kč

Příjmy za rok 2000 činily

3 446 850,79 Kč

Peněžních prostředků pro rok 2000 bylo tedy celkem

4 803 442,25 Kč

daňové příjmy

1 652 276,- Kč

nedaňové příjmy

700 515,29 Kč

kapitálové příjmy (příjmy z pozemků)

103 775, - Kč

dotace

719 420,50 Kč

vedlejší hospodářská činnost

270 864, - Kč

Výdaje za rok 2000 činily celkem

3 385 928,10 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho některé hlavní výdaje: školní jídelna 389 564,30 Kč, základní škola 355 565,71 Kč, mateřská škola 128 417,64 Kč, komunální služby a územní rozvoj 482 434,10 Kč, místní zastupitelské orgány 420 194,30 Kč, činnost místní správy 504 895,62 Kč, provoz veřejné silniční dopravy 74 720 Kč, obecní knihovna 23 451,67 Kč, Sbor pro občanské záležitosti 15 341,40 Kč sběr a odvoz komunálních odpadů 39 715,10 Kč, sběr a odvoz ostatních odpadů 28 198 Kč, sběr a odvoz nebezpečných odpadů 6 579,90 Kč, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 12 496 Kč,veřejné osvětlení 54 601,29 Kč atd.

Zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 2000

1 417 514,15 Kč

z toho na bankovním účtu a termínovaném vkladu

1 056 131,77 Kč

na účtu Fondu rozvoje bydlení

361 382,38 Kč

Přijaté dotace:

neinvestiční dotace na volby

8 342,50 Kč

neinvestiční dotace ze SR

180 639, - Kč

ostatní neinvestiční dotace ze SR

170 000, - Kč

neinvestiční dotace od obcí

212 069, - Kč

neinvestiční dotace od regionů

148 370, - Kč

Dotace celkem

719 420,50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo pro rok 2000 dvě půjčky z Fondu rozvoje bydlení, obě ve výši 75 000 Kč na opravu střechy, a to pro pana Romana Krále čp. 198 a druhou pro pana Milana Blažka čp. 10.

Písemné zápisy o své činnosti vedly komise finanční, kontrolní, pořádková a komise životního prostředí; komise stavební vede záznamy na počítači.. Komise pořádková provedla 17 kontrol, komise životního prostředí 5, finanční má 4 zápisy.


Kulturní a společenský život

26. února se konal ve společenském domě Beseda na Hradčanech 4. Společenský ples obcí Dobšice, Hradčany, Choťovice, Kolaje, Opočnice a Žehuň. K tanci a poslechu hrála hudba TOX pana Jaroslava Trnky. Na ples se prodalo asi 350 vstupenek.
Ze Žehuně se však účastnilo jen málo lidí, autobus nebyl ani plný. Za vstupné se vybralo 17 150 Kč, za tombolu 11 400 Kč. Obecní zastupitelstva zúčastněných obcí rozhodla, že výtěžek plesu bude odevzdán poměrným dílem škole v Opočnici a v Žehuni. Na účet Rodičovského sdružení Základní školy v Žehuni bylo předáno 9 664 Kč.

10. března pořádal na Hradčanech Zemědělský ples Ing. Karel Horák. Opět hrála hudba TOX.

Ani letos si nenechala mládež ujít příležitost pálit čarodějnice. V neděli 30. dubna se tak sešlo na hřišti na 150 lidí. Mohutnému ohni přihlíželi staří i mladí, ale jako vždy nejvíce si tu užily děti všeho věku.

Pouťová zábava se tentokrát konala na betonovém parketu pod širým nebem v hostinci u paní Pivné.

Další taneční zábavu pod širým nebem na hřišti 15. července pokazil déšť.

Každoroční předvánoční dýchánek pro důchodce, pořádaný Obecním úřadem a Sborem pro občanské záležitosti, se stal v posledních několika letech milou pozorností věnovanou seniorům. Také ten letošní, obohacený programem školních dětí, přinesl 1. prosince do života našich starších spoluobčanů alespoň hrstku radosti a pocit sounáležitosti s mládím.


Sbor pro občanské záležitosti

Kromě zájezdu pro důchodce do skanzenu v Přerově nad Labem a vzpomínané Mikulášské besídky uskutečnil Sbor pro občanské záležitosti dvacet pět návštěv jubilantů . Šedesáti let se v tomto roce dožili 4 občané, šedesáti pěti 6 občanů, sedmdesáti 3, sedmdesáti pěti 7, osmdesáti let 4 a devadesáti let paní Anna Khýnová.Členky sboru spolu se starostou obce chodí nadále jubilantům gratulovat, ale jména oslavenců se už ve vývěsní skříňce neobjevují.

Do svazku naší obce byli 16. září přijati: Štěpánka Benešová, narozená 21.srpna 1998, dcera Jiřího a Aleny Benešových, dále Jindřich Fišer, narozený 15. listopadu 1999, syn Jindřicha a Moniky Fišerových a Justýna Králová, narozená 19. října 1999, dcera Romana a Magdalény Králových.


Obecní knihovna

Ve vedení knihovny nedošlo v tomto roce k podstatným změnám. Evidovalo se 94 čtenářů, z toho 24 čtenářů do patnácti let. 237 návštěvníků si za rok vypůjčilo 2 944 titulů. Výdaje za nákup nových knih, předplatné za časopisy Receptář a Květy a za nákup kancelářských potřeb činily 11 659,50 Kč, elektrická energie stála 11 822,17 Kč. Od čtenářů se za poplatky vybralo 1 785 Kč. Paní Dvořáková, Tomášková, Hradecká, Kovalová, Veselá a Šípková darovaly knihovně celkem 95 knih v hodnotě 3 564,40 Kč. V prosinci organizovala knihovnice paní Hana Eliášová prodejní výstavu keramiky.


Tělovýchova

Soudní spor o sokolskou zahradu obec s Pražskou župou sokolskou prohrála s tím, že pokud by se v Žehuni Sokol založil, může se hřiště bezplatně používat. Kroky, které by směřovaly k založení organizace, však nikdo neučinil.

Nové hřiště je majetkem státu a má být do konce června převedeno na místní Tělovýchovnou jednotu. Jejím předsedou je Petr Štěrba. Muži hrají fotbal ve čtvrté třídě a letos začali hrát opět žáci. Účastní se soutěží a vede je starosta obce pan Václav Fišer, Radek Soukup a Lukáš Ševčík. Jedno z utkání mužů Žehuň – Křečkov se hrálo 27. května za mohutného povzbuzování bubnu, zpěvu, opékání prasete, až toto veselí ukončil déšť a bouře.

Oddíl stolního tenisu hraje nadále soutěže a letos založil i oddíl žactva. Po dobu rekonstrukcí v čp. 11 se hrálo v sále hostince u Kvasničků.

Ve dnech 1. a 2. července se konal za nevelké pozornosti veřejnosti v Praze Všesokolský slet. Z obce ani z nejbližšího okolí na něm necvičil nikdo.


Školství

Ve školním roce 1999-2000 navštěvovalo školu 106 žáků (v 1.-5. postupném ročníku 57, v 6.-9. ročníku 49). Pro malý počet dětí byly spojeny druhý a třetí ročník a na druhém stupni matematika v páté a šesté třídě. Pro výuku informatiky v 7.- 9. ročníku byl přijat na částečný úvazek Ing. Mgr. Martin Popek, kvalifikovaný odborník v oblasti počítačů.

Výsledky žáků na prvním stupni lze hodnotit jako dobré, ale i na druhém stupni bylo na konci roku 14 vyznamenání. Za vzdělávací prací pokulhávala činnost výchovná . Naši žáci často zapomínali zdravit, objevovaly se drobnější i větší krádeže, šikana, ničení majetku. Na konci roku byla jedna dvojka z chování, dvě ředitelské důtky a pět třídních důtek. Potěšující bylo, že 50% žáků z devátém třídy odešlo na střední školy.

V tomto školním roce se naše škola účastnila opět řady soutěží. 54 dětí navštěvovalo některý ze čtyř kroužků: výuky německého jazyka, sportovní střelby, zdravotnický nebo turisticko-dramatický. Tradičně aktivně pracoval Klub mladého diváka, podzimní a jarní prázdniny trávili zájemci v Jizerských horách, školu navštěvovali různí umělci, připravovaly se různé besídky, organizoval Den Země,* žáci měli možnost učit se u pana učitele Svobody hře na hudební nástroj, o prázdninách prožilo 56 dětí překrásný týden v Jizerských horách. Využívala se i místní turistická základna, která přinesla 25 000 Kč čistého zisku.

Hospodaření školy naráželo na zvyšující se poplatky za elektřinu, uhlí, práce a různý matriál. Pro trvale klesající počet žáků bude třeba opět žádat o ministerskou výjimku. Náklady na jednoho žáka činily 2 980 Kč, pro příští rok se počítá se zvýšením na 3 657,50 Kč.

Velký Osek požadoval na dva žehuňské žáky (Veroniku Cvrčkovou a Vojtěcha Cvrčka) 5 034 Kč, Kolín za Danu Vyleťalovou 1 905 Kč, Poděbrady za tři žáky (Daniela Kvasničku, Jana Kvasničku a Barboru Skořepovou ) 11 372 Kč.

Smutný byl letošní poslední den školy 30. červen, kdy jsme se v poděbradské obřadní síni loučili v hlubokém pohnutí a za velké účasti žáků, učitelů a občanů naší obce i okolí s dlouholetou dobrou učitelkou zdejší školy a angažovanou občankou obce Mgr. Jaroslavou Plačkovou. Jeji úspěšnou životní dráhu ukončila ve věku 53 let zákeřná nemoc.


Mateřská škola

Personální obsazení zůstalo beze změny, pouze paní učitelku Olgu Sobotkovou vystřídala paní Petra Nováková, vychovatelka školní družiny. V září zde nastoupilo 18 dětí, během roku stoupl počet na 22. Rodiče platili za měsíční pobyt dítěte 100 Kč, za celodenní stravování 19,60 Kč.

Výchovně vzdělávací práce vycházela ze základních principů, prostředkem byly lidové tradice a zvyky jako Vánoce, Velikonoce, vynášení Smrtky, Den Země, Den matek, divadelní představení, sportovní olympiáda, návštěva skanzenu v Kouřimi a na Veselém kopci, návštěva muzea loutek v Chrudimi a další.


Zdravotnictví

Ordinační hodiny zdravotního střediska v Žehuni zaznamenaly některé změny. Ordinace MUDr. Miroslavy Ulrichové a sestry Pavly Křížové byla v provozu v pondělí od 14 do 18 hodin, v úterý od 9 do 10 hodin pro zvané pacienty a akutní případy, ve středu od 13 do 15 hodin a od 15 do 18 hodin prováděl návštěvy pacientů MUDr.Jiří Markytán, ve čtvrtek a v pátek ordinovala opět MUDr. Ulrichová od 14 do 18 hodin.

V sobotu a v neděli a denně od 17,30 hodin ošetřuje akutní případy LSPP /Lékařská pohotovostní pomoc/ Poděbrady číslo telefonu 0324/2500, život ohrožující případy pak RZP /Rychlá zdravotní pomoc/ číslo telefonu 155. V úterý a ve středu se volají akutní návštěvy od 7,30 do 9,00 hodin na telefonu číslo 0606 855 617. Jak je vidět, poskytování zdravotní péče se poněkud zkomplikovalo.

V soukromé ordinaci pro děti a dorost ordinuje vždy ve středu od 12,00 do 13,30 hodin MUDr. Dagmar Filipová se sestrou Alenou Tučkovou. Jinak ordinuje MUDr. Filipová v Městci Králové.

Zubní lékař MUDr. Roman Čeladník dojížděl do místního zdravotního střediska v úterý a ordinoval do 8 do 11,30 hodin.

Poskytování masáží a rehabilitací se nezměnilo.

Záchranná služba okresu Nymburk oznámila, že od 1. ledna 2000 se v nemocnici v Městci Králové zřizuje pohotovostní služba pro dospělé, a to ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin. Pohotovost pro děti zůstává v Nymburce. Obecnímu úřadu byl předložen dopis ředitele záchranné služby se žádostí o poskytnutí finanční podpory na tuto službu. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zaslat 5 000 Kč.


Počasí

Ranní lednové teploty vystoupily na –20oC pouze 25. ledna, jinak nebyly mrazy vysoké. Sněhu napadlo 10 cm až 29. ledna, dlouho ale nevydržel. Led na rybníce dosáhl pouze 12 cm, ale začátkem února už roztál. 26. února přiletěli racci a 27. února špačkové. Duben byl na vodní srážky skoupý, ale koncem měsíce dosáhly denní teploty 27oC. Velmi teplý byl i květen, teploty vystoupily až na 29oC a první déšť přišel až 18. května, 27. května pak spadlo naráz 26 mm vody. 21. a 22. června jsme ve stínu naměřili 35oC, dnů s tropickými teplotami však bylo v tomto měsíci více. Tropická vedra jsme zaznamenali také v červenci a srpnu Ukončila je až větrná smršť, která se v noci z 21. na 22. srpna přehnala nad východními Čechami a zasáhla citelně i naši oblast. Vichřice a krupobití napáchaly mnoho škod na střechách, stromech zelenině na Hradecku, Chlumecku, Kolínsku a v neposlední řadě i u nás. V Žehuni ulomila silnou větev z vrby u Kudrlových, úplně zničila mohutnou lípu před kostelem u fary, poškodila stromy na starém hřbitově, u prvního hliňáku urazila obrovský topol, který přetrhal dráty vysokého napětí, na několika místech byla od krup rozbita okna. Pokud kroupy velikosti třešní nesrazily ovoce hned na zem, plody byly poškozeny natolik, že v průběhu několika dní se kazily. Spadané ovoce se přestalo i vykupovat. Úroda ovoce byla proti jiným létům poloviční a snad jediné jablko nebylo nepoškozené.

Na likvidaci škod se podíleli ze Sdružení soukromě hospodařících rolníků pan Jan Jehlička mladší, Jan Jehlička starší, Ota Hruška a dále občané Zdeněk Ševčík, Tomáš Ševčík, Michal Ševčík, Luděk Jelínek, Petr Krause, Lukáš Pivný, Petr Volejník, Josef Švácha. Starosta obce jim za tuto pomoc poděkoval.

Zima začala až 20. prosince, kdy jsme naměřili -10oC, 23. prosince se začalo na rybníce bruslit, ale už 26. prosince se na ledu objevil poprašek sněhu, vydatněji začalo sněžit v předposledním dnu roku.


Přehled srážek

leden

36,3 mm

červenec

89 mm

únor

40,5 mm

srpen

44,7 mm

březen

93,7 mm

září

26,2 mm

duben

18,5 mm

říjen

43 mm

květen

54,8 mm

listopad

27,5 mm

červen

46 mm

prosinec

13,9 mm

Za rok spadlo

534,1 mm

 
Zemědělství

V evidenci samostatně hospodařících rolníků, hlášených k 31. červenci 2000 Českému statistickému úřadu v Nymburce, byli tito občané:

MVDr. Karel Dočkal

Žehuň 64

Věra Dočkalová

Žehuň 64

Daniel Kvasnička

Žehuň 166

Jan Jehlička

Žehuň 205

Jiří Pichl

Žehuň 183

Jitka Pichlová

Žehuň 183

Ing. Karel Horák

Žehuň 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V tomto roce se namístním hřišti konal 6. června už po desáté Chovatelský den, který opět pořádal Zemědělský týdeník, Ing. Karel Horák, Českomoravská plemenářská unie, k.s. Říčany a Sdružení středočeských chovatelů. Farma Ing. Karla Horáka , která vznikla privatizací Agrodružstva Žehuň, chová v současné době 300 krav. Stádo bylo importováno v letech 1991 – 1993 ze Spolkové republiky Německo. Současná užitkovost je 6 860 kg mléka. Součástí této přehlídky holštýnského skotu byl i nukleovaný chov prasat Ing. Horáka z farmy Choťovice


Rybnikářství

Tento rok byl na vodu skoupý, průtok rybníkem činil jen 0,5 – 1 m3/vt. Kormoráni se proti minulému roku vyskytovali v menším množství. Za rok 1999 se ztráty ryb odhadovaly na 40 00 kusů. Kormoráni ryby v ložích vzbudili, ty se rozjely do krajů, kde zeslábly a uhynuly, mnoho jich také ptáci svými zobci poranili. Dosazením 25 000 kaprů na jaře roku 2000 se tak škody alespoň částečně nahradily. Ryby se pravidelně čtyřikrát týdně přikrmovaly zrninami a granulemi. V létě se téměř každý týden lovilo na plné vodě. Tento letní odlov činil 300 q ryb.

Podzimní výlov probíhal od 17. do 20. října. Voda se začala vypouštět 5. října. Tři dny odtékala klapkou, potom spodními základovými výpustmi. 20. října ve 12 hodin byl rybník zastaven a začalo napouštění. Hned odpoledne se slovení kapři o hmotnosti kolem 200 g do rybníka znovu nasazovali. Hoří nebylo a rybník ještě několik dnů hlídala policie, takže pytláci si na své nepřišli. Pouze během rybolovu se do rybníka podívalo několik školáků, jeden z nich byl chycen dokonce dvakrát. Lovili na několik k sobě svařených háčků, výrobek místní strojírny, jak sami přiznali. Podzimní lov vynesl 1 300 q ryb – kaprů, tolstolobiků, amurů, štik, sumců, karasů, bělic, okounů a candátů. Do zimy se přisadilo ještě 30 000 kaprů z chlumeckých rybníků.

Při vánoční nabídce se na sádkách prodalo 800 q ryb, převážně kaprů o hmotnosti 2 – 3,5 kg. Kapr I. třídy stál 55 Kč, výběr 59 Kč. Velkoobchod a drobní prodejci platili kilogram 45 –50 Kč + 5% DPH ( daň z přidané hodnoty). Ryby z místních sádek šly do Žehuně, do Prahy, Plzně, Domažlic, Kralup, Mělníka.


Včelařství

Letošní zima byla pro včelaře katastrofická. Varoaza zahubila v obci většinu včelstev. Největším dvěma chovatelům panu Oldřichu Jiroudkovi a Oldřichu Brandovi nezůstaly žádné včely, panu Petru Štěrbovi zůstaly dvoje, panu Aloisi Štikovi jedny a paní Růženě Sekerové také jedny. Pan Jiroudek a Branda si během roku obstarali osmery včely nové.


Myslivecké sdružení Cidlina

Uplynulý rok uvádějí myslivci jako nejteplejší za posledních dvě stě padesát let.Toto teplé počasí vyhovovalo zvláště koroptvím a bažantům, jichž se vylíhlo nebývalé množství. Srpnová bouře a krupobití však ubily 60-70% přírůstků. Divočáci uprchli před bouří až do chlumeckých lesů. Bouři přečkali bez úhony pouze jezevci a lišky, protože se ukryli v norách. Jelikož se na okrese Nymburk v okolí Sadské rozšířila vzteklina, zaměřili se myslivci na lov lišek, které jsou největšími přenašeči této nebezpečné nákazy. Za rok 2000 jich ulovili rekordních čtyřicet kusů. Zažádali také o povolení mimořádného odlovu jezevců, protože se přemnožili a jsou také přenašeči vztekliny.

Myslivecké sdružení Cidlina patří už několik roků mezi nejlepší organizace na okrese.


Český rybářský svaz

Zprávu o činnosti Českého rybářského svazu jsem sestavila z Výkazu o činnosti místní organizace ČRS za rok 2000, ze Zprávy o provedené revizi hospodaření MO ČRS za rok 2000, z Návrhu usnesení a z rozhovoru s jednatelem organizace Zdeňkem Kuncem a členem organizace Jiřím Sedleckým. Spolek evidoval k 31. prosinci 2000 celkem 205 členů, z toho 15 chlapců do patnácti let. Ze 190 členů dospělých byly 2 ženy, 12 invalidů a 31 důchodců. Členská schůze schválila, aby každý člen do 65 let odpracoval 10 brigádních hodin. Odpracováno bylo 1 458 hodin a 375 hodin bylo nahrazeno jinak..

Celková délka revíru číslo 411 009 na části toku Cidliny od Žehuňského rybníku přes Lánskou strouhu od jezu na Badrech, brod u Opolan až po mlýn u Odřepes činí 8 km o celkové výměře 15 ha. Do revíru patří dále 3 rybníčky o výměře 1 ha a odstavné rameno číslo 3. Rameno číslo 1 a dva rybníčky v Sánech a jeden v Žehuni jsou chovné. Rameno číslo 2 se pro špatnou kvalitu vody vzhledem k zabahnění a špatné cirkulaci vody nevyužívá.

Předsedou organizace je Oldřich Branda, hospodářem Jan Psota z Opolan, zástupcem hospodáře v Žehuni Václav Psota, účetním Josef Vaníček z Dobšic, funkce jednatele byla obsazena až na počátku roku 2001. Celkový stav peněžních prostředků k 31. prosinci 2000 činil 264 523,76 Kč. Ostrahu revíru provádějí 4 členové rybářské stráže.

V roce 2000 bylo vydáno 158 ročních povolenek, 46 ročních zlevněných, 84 pro mládež do patnácti let, celkem 288.

S čistotou vody jsou rybáři spokojeni, ne všichni však udržují pořádek kolem řeky. Problémem zůstává získávání mladších členů pro funkce.


Podniky a provozovny

V březnu dala výpověď v hostinci u Kvasničků nájemkyně paní Marie Holubová. Po krátkodobém vystřídání několika nájemců byl hostinec znovu otevřen až na podzim.

V dubnu se likvidoval Second Hand u Kvasničků a ke znovuotevření podobné prodejny s názvem Zastavárna – Bazar pod jiným provozovatelem– panem Antonínem Maškem, který spravuje podobný podnik v Městci Králové, došlo až v létě. Provoz v Žehuni zajišťuje několik málo hodin denně paní Anna Malečková.

V červnu se objevil na domě čp. 188 pana Bohumila Pecha nápis: Výkup starého nábytku a starožitnictví.

Od července nabízí své služby v čp. 45 autoopravna pana Pavla Vondrušky. Na štítě se uvádí, že firma provádí veškeré mechanické práce, přípravu a provedení STK (státní technické kontroly), výměnu rozvodových řemenů.

U podniků, umístěných v prostorách Agrodružstva, ke změnám nedošlo, jen pro upřesnění doplňuji: Žehuňské strojírny, s.r.o. řídí pan Jiří David se synem Martinem Davidem, spolu s panem Šedinou a Kadlecem z Kolína. Strojírny vyrábějí menší ocelové konstrukce včetně dodání materiálu, pálení plechů do síly 100 mm, pálení plasmou včetně nerezu, galvanické zinkování - obrábění, pískování, prodej plechů do 100 mm – tolik říká poutač, umístěný na vratech areálu Agrodružstva.

Pan David a pan Šedina provozují zde také pekárnu.


Rekonstrukce, opravy

V červnu se opravovala pravá strana zábradlí u mostku přes splávek ( blíže ke zdravotnímu středisku) a usazovaly se vypadané kameny u jezu.

Četní občané si zvelebovali své domy. Na jaře začali s nadstavbou svého domu čp. 12 manželé Jiří a Alena Benešovi a na sklonku roku se už do renovovaného obydlí stěhovali. Po dobu stavby bydleli v obecním bytě na zdravotním středisku. V tomto roce se také dávala nová omítka na rekreační chalupu čp. 19 pana Eugena Dvořáka, dům čp. 211 manželů Zdeňka a Věry Exlerových dostal nová okna, o novou střechu, část plotu a plastová okna se znovelizoval dům čp. 17 manželů Miroslava a Libuše Wienerových.

Na podzim začal obecní úřad upravovat interiér nově koupeného domu čp.11.


Pošta

Od 1. ledna se na dopis lepí známka za 5,40 Kč a na pohlednici za 5 Kč. Pošta se u nás nadále rozváží poštovním automobilem, přiděleným poště v minulém roce. Doručovatelku paní Ivu Hlušičkovou vystřídala paní Vendula Krejčová. Dnem 1. července vstoupil v platnost nový zákon o poštovních službách č. 29/2000 Sb. Podle tohoto zákona se oddělily funkce České pošty a Ministerstva dopravy a spojů a Česká pošta se tak stala samostatným podnikem.

V tomto roce probíhala jednání Obecního úřadu se zástupci České pošty o jejím možném přestěhování do nově rekonstruovaného domu čp. 11.


Životní úroveň

Slibované zvýšení životní úrovně nenastalo. Od 1.ledna se zdražilo o 10% jízdné v autobusové dopravě, poštovné, od 1. února byly zdraženy obědy ve školní jídelně. Cena oběda pro zaměstnance stoupla na 15,30 Kč, žák 1.- 4. ročníku zaplatil místo dřívějších 12,70 Kč 13,60 Kč, žák 5. - 9. ročníku místo 14,40 Kč 15,30 Kč, cizí strávník 34 Kč. Celodenní stravování, to je dvě svačiny a oběd, stouply v mateřské škole z 18,60 Kč na 19,60 Kč. Od 28. května stouplo o 10,7% jízdné na Českých drahách. Několikrát za rok se zvyšovaly ceny pohonných hmot. Tak na příklad v předposledním týdnu měsíce května stál benzin Speciál u některé čerpací stanice 29,10 Kč, Natural 30,10 Kč, nafta 25 Kč, ceny však nebyly u různých benzinových pump stejné, někde i dražší. To však byl teprve počátek zdražování. Protesty proti vysokým cenám pohonných hmot , které propukaly v celé Evropě, se nevyhnuly ani naší zemi.

Podle výměru č. 04/2000 se zvýšilo od 1. července také nájemné v obecních bytech. Za 1m2 obytné plochy bytu v mateřské škole se zaplatilo 14,10 Kč, za ostatní plochy 7,05 Kč, v bytě na zdravotním středisko nájemné činilo 8,20 Kč a 4,10 Kč.

V důsledku nepříznivého sociálního zabezpečení mladých rodin klesla u nás porodnost na historicky nejnižší mez. Česká republika se tak asi brzy stane zemí s nejstarším obyvatelstvem.


Černá kronika

Zločinů a vandalství neubylo, ba naopak. Pominu-li drobné krádeže, které bohužel byly, jsou a budou, a šíří se lavinovitě i do naší školy, narůstaly i velké krádeže kulturních památek. Naše obec byla velkými krádežemi postižena letos dokonce dvakrát.

Ze čtvrtka na pátek z 13. na 14. ledna byl vykraden zdejší kostel. Zloději vypáčili u zakristie mříže, tudy vsunuli do kostela žebřík, který jak se později zjistilo, sebrali u paní Čůrové a ukradli z obou postranních oltářů několik hlaviček andělíčků a z hlavního oltáře dva velké anděle. Vše zabalili do ubrusu z oltáře, a tak lup z kostela vynesli. Křídlo jedno z andělů se našlo v Dobšické ulici před Kysilkovými. Žebřík asi 7 metrů vysoký zůstal stát v kostele opřený u levého postranního oltáře. První odhad památkářů zněl na škodu ve výši asi 800 000 Kč, ale později se hovořilo o více než 900 000 Kč.

Paní Věra Exlerová vyprávěla, že začátkem ledna se v podvečerních hodinách pohybovalo u nich na dvoře několik neznámých mužů. Svým křikem je zahnala.Nabízí se myšlenka, neměla-li tato příhoda souvislost s krádeží.

V neděli 25. ledna asi ve 13 hodin viděli manželé Hana a Vladimír Eliášovi při cestě do lesa dva cizí muže přelézat plot u Holoubků v čp. 233. Po jejich spatření se oba muži ukryli v křoví. Přivolaná policie nic nevypátrala.

Naprázdno vyznělo začátkem dubna další pátrání policistů-potápěčů, kteří hledali na dně Žehuňského rybníka ukradené horské kolo.

Jak se dovídáme, krade se i v nemocnicích, kde mizí nádobí, vodovodní baterie, televizory a dokonce i mísy z toalet.

Bují také vandalství. A co je nejhorší, šíří se nám i mezi školní mládež. V pondělí 20. března jsme objevili ve škole v přízemí dvě rozbitá okna a mezi okny kovovou matičku, vystřelenou zřejmě z praku. Rozbitá venkovní i vnitřní okna se objevila i u Holoubků v čp. 233 a na budově někdejšího mlýna. Vyšetřování vedlo sice k určité stopě, ale nikdo nebyl usvědčen. Ničení školního zařízení a krádeže ve škole nebývají také často objasněny.

Koncem května vypustili zloději-pytláci z násypek u břehu rybníka asi 20 q obilí jako návnadu na ryby, které pak lovili.

Ze soboty na neděli 30. července byla vyvrácena dopravní značka u Kavkových. Starostou přivolaná policie opět nic konkrétního nezjistila.

V úterý 22. srpna bezprostředně po větrné smršti, která se naším krajem přehnala v noci z 21. na 22. srpna, se objevila při likvidaci polámaných stromů další krádež. Tentokráte zmizely dvě loni restaurované sochy, umístěné na hřbitovní zdi u vchodu do kostela. Zloději ukradli ze tří instalovaných soch dvě. Přivolaná policie místo vyfotografovala a pátrání po pachatelích zůstalo opět bezvýsledné. Neví se ani, zda obě sochy zmizely oné bouřlivé noci či už dříve.

Za několik dní starosta obce, dva sochaři a zeť pana Jehličky zbylou sochu za pomoci těžké mechanizace demontovali z podstavce a umístili ji v kostele.To potvrdilo domněnku, že se zloději museli na lup náležitě připravit a použít také těžkou mechanizaci.


Pohled do minulosti

Na sklonku roku 1997 jsem na popud Jednoty československé obce legionářské při Českém svazu bojovníků za svobodu v Nymburce vypracovala seznam legionářů, narozených nebo žijících v Žehuni. Jednota navrhovala zhotovit k osmdesátému výročí vzniku Československé republiky pamětní desku legionářů a umístit ji na pomníku padlých, což bylo v některých obcích okresu skutečně realizováno. Naše obecní zastupitelstvo záležitost projednalo, ale nešlo ke schválení. Jednota československé obce legionářské vydala v roce 1998 sborník Českoslovenští legionáři z okresu Nymburk – 1. odboj 1914 – 1920.

V oddílu Legionáři bojující ve Francii jsou uvedena za Žehuň tato jména:

podporučík Kadavý František, 1881

Žehuň, Poděbrady, Nymburk, 2382,24. pluk

střelec Růžek Jan, 1887

Žehuň, Poděbrady, Městec Králové, 6655, Poděbrady, 23. pluk

desátník Vyleťal František, 1894

1894, Žehuň, Poděbrady, 539, 21. pluk

 

 

 

 

 

 

 

(Data jsou uvedena v pořadí: hodnost, příjmení, jméno, rok narození, místo narození, příslušnost, evidenční číslo, číslo pluku.)

V oddílu Legionáři bojující v Itálii jsou vypsáni ze jmenného seznamu, který je kopií evidenční pomůcky Kanceláře československých legií tito legionáři:

střelec Herčík František 6737, 34/IX, 7. 4. 1893

Žehuň, Poděbrady, 7. 8. 1916, uveden v prvé části

střelec Sobota (křestní jméno neuvedeno)
22021, 3. pracovní prapor, 3. 10. 1893

Žehuň, Žehuň (Poděbrady), neuvedeno, 15. 4. 1918

 

 

 

 

 

 

(Data jsou uvedena v pořadí: hodnost, příjmení, jméno, evidenční číslo, číslo pluku , příslušnost (obec, okres), zajat, vstup do legie).

Ostatní mnou zjištěná jména, tak jak mi je spoluobčané sdělili, uvedena nebyla.

11. listopadu v 11 hodin položili starosta obce pan Václav Fišer a bývalý letec Československé armády podplukovník letectva a současný člen Celostátního výboru letectva pan Vladimír Eliáš čp. 224 kytičku k pomníku padlých. Stalo se tak na počest podepsání příměří v lesíku Compigne dne 11. listopadu 1918, čímž definitivně skončila první světová válka. Proto je tento den oslavován jako Den vzpomínek nebo Den veteránů.

A ještě jeden pohled - tentokráte do dávné minulosti - začne otázkou: Co bychom si mohli připomenout 2. září? Před pěti sty osmdesáti pěti lety, tedy 2. září roku 1415 byl odeslán do Kostnice protestní dopis se čtyřmi sty padesáti dvěma podpisy české šlechty proti upálení Mistra Jana Husa. Mezi těmito šlechtici se nacházel i Aleš ze Žehouně.


A život běží…

Velikonoční pondělí 24. dubna provázelo letos pravé letní počasí, kdy rtuť teploměru vystoupila až na rekordních 27oC. Nechvalný zvyk nalévat o pomlázce alkohol i mladistvým si jen zázrakem nevyžádal svou krutou oběť, když se patnáctiletý školák Petr Krause rozhodl takto posilněn svlažit se v rybníce u klapky v chladných vlnách. Jeho velmi dobrá fyzická kondice a úsilí kamarádů Jana Štěrby, Lukáše Pivného, Ondřeje Hrušky, Jana Dočkala a dalších ho zachránily před utonutím. Silně podchlazeného koledníka , který se s dravým proudem rval o život celou půlhodinu, dopravila záchranná služba do nemocnice. Druhý den se ředitel školy na telefonický dotaz dozvěděl potěšující zprávu, že Petrův zdravotní stav je stabilizován.

K 31. prosinci 2000 měla Žehuň 438 obyvatel, z toho 207 mužů a 231 žen.


Závěr

Konec roku byl letos poznamenán nestabilitou v České televizi. Na obrazovce jsme místo zpráv prvního a druhého programu nacházeli sdělení: „Vzhledem k přítomnosti neautorizovaných osob v budově ČT a vzhledem k narušení chodu této instituce vysílá ČT toto sdělení. Generální ředitel ČT Jiří Hodač se obrátil na Radu ČT pro rozhlasové a televizní vysílání se žádostí o rozhodnutí, který program ČT je legálním a autorizovaným programem v souladu se zákonem o České televizi a který nikoliv. Do rozhodnutí Rady vysílá ČT jako svůj program toto sdělení."

Tato slova jsme četli na monitoru pravidelně místo zpráv v prosinci řadu dní a krize přetrvala i do počátku následujícího roku, kdy jsme stále v rohu monitoru četli nápis Stávka. Politici i diváci televize se rozdělili do dvou táborů. Jedni včetně prezidenta republiky stáli na straně protestujících zaměstnanců, druzí v čele s ODS se řadili na druhou stranu. Gremium ČSSD vyzývalo oba tábory k jednání. Teprve začátek příštího roku situaci vyřešil.

Poslední den roku 2000 probíhaly opět mohutné oslavy s ohňostroji. Také v Žehuni stál i letos na návsi osvětlený vánoční strom a konal se ohňostroj, žel žárovky opět vandalové rozbili, takže po několika dnech svítily pouze na vrcholu tři.

Co tedy říci na úplný závěr? Organizovaný zločin, mezinárodní terorismus, pumové útoky, pogromy, únosy, vydírání, místní války a potyčky provázely na celém světě i dny posledního roku dvacátého století a druhého tisíciletí.

Což není skutečně v lidských silách nadřadit zdravý rozum a hlavně srdce lidským činům


Dokumentace

Náklady na dokumentační materiály činily za tento rok 369,90 Kč. Dokumenty jsou uvedeny pod čísly 954/00-1 až 979/00-26 a obsahují 67 fotografií (z toho 14 v albu), 16 výstřižků, 2 výkazy, 5 pozvánek, 1 časopis, 4 sborníky, 7 úmrtních oznámení, 2 gratulace, 1 dopis, 1 stanovy, 1 promoční oznámení, 1 soubor volebních lístků, 1 přehled, 4 kopie starých dokumentů, 64 kopií pohlednic a 20 jiných dokumentů, to je celkem 196 kusů.

Zapsala Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce


Nahoru

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
11
27
11
28
11
29
11
30
11
31
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
11
10
11
11
11
12
11
13
11
14
11
15
11
16
11
17
11
18
11
19
11
20
11
21
11
22
11
23
11
24
11
25
11
26
11
27
11
28
11
29
11
30
11
31
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 30. 1. 2023
sněžení 2 °C -2 °C
sněžení, čerstvý západní vítr
vítrZ, 10.44m/s
tlak1010hPa
vlhkost82%
sněžení5.61mm

Svátek

Svátek má Robin

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček